REKONSTRUKCIJA I REVITALIZACIJA STUDIJA M: PRISVAJANJE PRAZNINE

  • Anja Marjanović
Ključne reči: prostorna praznina, arhitektura praznine, revitalizacija naslijeđa, Studio M

Apstrakt

U radu je povučena paralela između teorijskog okvira teme- prostorne i duhovne praznine arhitekture i realnosti jednog od znamenitih objekata iz modernističkog perioda Jugoslavije- Studija M u Novom Sadu. Kroz rad o prostornoj i duhovnoj praznini objekta kao temom, povlači se paralela sa jednim od najzna­čajnijih objekata iz modernističkog perioda u Jugoslaviji, Studijom M. Javlja se konceptualna projektantska težnja da se arhitektonskim sredstvima popunjavaju praznine, nastale pod uticajem svih tranzicija koje je objekat pretrpio od strane vremena. Kroz istraživanje se postavlja teza nestajanja starih vrijednosti i teži ka uspostavljanju novih, koje će biti u mogućnosti da mijenjaju predvidive istorijske tokove. Ciljevi nisu orjentisani ka upoređivanju starog i novog iskustva već ka integraciji svih prošlih i budućih u jedan cjelovito upotrebni prostor. Rekon­strukcija i revitalizacija imaju za cilj da uspostave jedin­stvo jednog prostora.

Reference

[1] M. Šilić, The monograph „Architect Pavle Žilnik" , Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti Novi Sad, 2020.
[2] V. Gligorov, „Jugoslavija u istorijskoj perspektivi“ Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017.
[3] E. Panofsky, „ Perspective as Symbolic Form“ 1927.
[4] A. Rossi, „ The Architecture of the City“, 1966.
[5] R. Đurašinović i M. Zeković, „Pozorište kao generator novog konteksta“, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2/21: 197-200.
[6] R. Dinulović, „Ideološka funkcija arhitekture u društvu spektakla“ Association of applied Arts, Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS), 2012.
Objavljeno
2023-06-08