ПРОЦЕНА РИЗИКА РУДНИКА МРКОГ УГЉА „РЕМБАС“ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

  • Сања Цвијетић
  • Слободан Шупић Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: Процена ризика, пожар и експлозије, подземни рудник угља, управљање ризиком

Apstrakt

У раду је представљена процена ризика од пожара и експлозија за рудник мрког угља „Рембас“, укључујући сва 3 погона у саставу рудника. Поступак процењивања и садржај Процене су у складу са Упутством о Методологији за израду процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. У истраживачком делу рада, дат је увид у понашање рудника са подземном експлоатацијом у случају пожара и експлозија.

Reference

[1] Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. Републике Србије“, br. 87/2018)
[2] Упутствo о методологији за израду процене ризика („Сл. гл. Републике Србије“, br. 80/2019)
[3] Дипломски рад „Примена технике за заштиту од пожара у рудницима угља са подземном експлоатацијом“, Сања Цвијетић 2021.
Objavljeno
2023-06-09
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara