UPRAVLJANJE REALIZACIJOM PROJEKTA INDUSTRIJSKOG OBJEKTA SA STANOVIŠTA INVESTITORA

  • Milan Jevtić Građevinarstvo
Ključne reči: Upravljanje projektom, projekat, planiranje, kontrola, realizacija, izgradnja, troškovi, kvalitet, vreme, dinamika, budžet, komunikacija.

Apstrakt

Projektni rukovodioci često navode da ključ uspešnog upravljanja projektima i ispunjenja svih projektnih zahteva leži u “trostrukom ograničenju” – obimu projekta, vremenu i troškovima. Upravljanje realizacijom jednog investicionog projekta podrazumeva, u suštini, rešavanje niza problema, od pravnih, preko finansijskih do tehničko-tehnoloških. Podrazumeva veštine pregovaranja, emocionalnu inteligenciju, upravljanje kofliktima i konfliktnim situacijama kao i mnoge druge socialne i društvene veštne koje su potrebne jednom vođi projekta za uspešnu realizaciju istog.

Reference

[1] Project Management Institute: „A Guide to the Project Management Body of Knowledge“, Newtown Square, 2004. god.
[2] Jovanović, P: “Upravljanje investicijama”, treće izdanje, Grafoslog, Beograd, 2000. god.
[3] S. Keoki Sears, Glenn A. Sears, Richard H. Clough, Jerald L. Rounds, Robert O. Segner, Jr.: “Construction project management” Sixth edition
[4] Branislav Ivković, Željko Popović: “Upravljanje projektima u građevinarstvu” Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd 2005
[5] Jovanović P., Petrović D., Mihić M., Obradović V.: „Metode i tehnike projektnog menadžmenta“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007.
[6] Dijana Dukić: "Model upravljanja održavanjem objekata visokogradnje”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad 2015.god
[7] Will Hughes, Patricia Hillebrandt, David Greenwood and Wisdom Kwawu; “Procurement in the construction industry” Taylor & Francis e-Library, 2006.
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo