МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ НА ПРИМЕРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА ДТД РИБАРСТВО ДОО– ОЈ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

  • Бошко Љубинковић Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: пројектовање система за одводњавање цевном дренажом

Apstrakt

У раду је приказана методологија пројектовања система за одводњавање пољопривредних површина, његова функционалност и примена. Кроз основни концепт одводњавања цевном дренажом, њених основних елемената, мелиоративне основе, техничких услова извођења радова као и хидрауличког прорачуна и  графичких прилога дошло се до коначних решења којима је реализован овај рад.

Reference

[1] Колаковић С., Хидротехничке мелиорације; Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2006.
[2] Петровић Ј., скрипта, Увод у хидрологију; Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 2001.
[3] Хајдин Г., Механика флуида, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 1980.
[4] Хидрометеоролошки завод Републике Србије.
[5] Бабић Младеновић М., 2018 Уређење водотока, Институт за водопривреду „Јарослав Черни”, Београд
[6] Стипић М., 2019. скрипта, Комунална хидротехника део 2- Каналисање насеља, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo