AB višespratne stambeno – poslovne zgrade prema Evrokodu i uporedna analiza količine armature karakterističnih elemenata prema EC8 i BAB87

Project AB of multi-storey residential and commercial buildings according to Eurocode and comparative analysis of the amount of reinforcement of characteristic elements according to EK8 and BAB 87

  • Dragan Jovanović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad
Ključne reči: Eurocode 8, AB zgrada, Uporedna analiza

Apstrakt

Ovim radom predstavljena je analiza opterećenja i statičko-dinamički proračun armirano betonske konstrukcije sa dimenzionisanjem elemenata prema Evrokodu i uporedna analiza po domaćim standardima. Izvršeno je i upoređivanje količine armature karakterističnih elemata ploče i rama  prema BAB87 i Evrokodu.

Reference

[1] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije
[2] Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija
[3] Evrokod 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija
[4] Zoran Brujić: Betonske konstrukcije prema Evrokodu
[5] Grupa autora. Beton i armirani beton (PBAB 87).
Knjiga 2, Univerzitetska štampa, Beograd 2000
[6] Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmički aktivnim područijima. Službeni list SFRJ br.31/81
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo