REACT NATIVE BAZIRAN KORISNIČKI INTERFEJS ZA EVALUACIJU SLIKE NA ANDROID MOBILNIM UREĐAJIMA

  • Helena Anišić
Ključne reči: evaluacija slike, React Native, mobilni uređaj, Android, Material Design

Apstrakt

U ovom radu će prvo biti predstavljeno prethodno istraživanje na temu evaluacije slike na mobilnim uređajima, a zatim osnove Android operativnog sistema i osnove React Native okvira za razvoj. Pošto je akcenat rada na korisničkom interfejsu, biće predstavljene i smernice za izradu Android korisničkih interfejsa – Material Design i Android smernice za kvalitet. Na kraju rada opisan je konkretan dizajn i implementacija React Native baziranog korisničkog interfejsa za evaluaciju slike na Android mobilnim uređajima.

Reference

[1] Helena Anišić, „Analiza i dizajn korisničke interakcije za softverska rešenja koja se bave evaluacijom slike na mobilnim uređajima“, 2021.
[2] William Danielsson, „React Native application development“, 2016. url: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:998793/FULLTEXT02 [Poslednji pristup: 10.9.2022.]
[3] Material Design, url: https://www.interaction-design.org/literature/topics/material-design [Poslednji pristup: 10.9.2022.]
[4] Kyle Mew, „Learning Material Design“, 2015.
[5] Core app quality, url: https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/core-app-quality [Poslednji pristup: 8.9.2022.]
[6] React Native Paper, url: https://callstack.github.io/react-native-paper/introducing-v5-with-material-you.html [Poslednji pristup: 9.9.2022.]
Objavljeno
2022-11-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo