PRIMENA „LEAN CONSTRUCTION“ U GRAĐEVINARSTVU – PRIMER PREFABRI-KOVANE ARMIRANO BETONSKE HALE OD PROIZVODNJE DO MONTAŽE

  • Nikola Pongrašić
Ključne reči: vremenski gubici, optimizacija resursa

Apstrakt

U okviru ovog rada predstavljen je princip optimizacije resursa sa aspekta gubitaka koji se javljaju u toku izvođenja radova. Kao osnova za izradu rada korišćen je „LEAN CONSTRUCTION“ princip, a konkretno na primeru procesa od proizvodnje armirano betonskih elemenata montažne hale, preko procesa transporta elemenata montažne konstrukcije od proizvodnog pogona do gradilišta, do ugradnje elemenata na gradilištu. Svaki od navedenih kriterijuma gubitaka u osnovnom dokumentu „LEAN CONSTRUCTION“ obrađen je u svakoj od faza izvršavanja radnji i na taj način predstavljeni su načini optimizacije svakog od procesa u izvođenju radova.

Reference

[1] Beker I., Morača S., Lazarević M. i drugi, Lean sistem, Fakultet tehničkih nauka,
[2] Novi Sad, 2017.
[3] Ćoćkalo D., Vorkapić M., Đorđević D., Bogetić S., Lean koncept u preduzećima sa maloserijskom proizvodnjom u Srbiji, Zbornik radova ISBN 978-86-7680-343-9, Beograd, 2017.
[4] Hann C., The art of efficiency: How to do one thing at a time, Chicago, 2013.
[5] Lazić M., Alati, metode i tehnike unapređenja kvaliteta, Mašinski fakultet, Kragujevac, 2006.
[6] Lazić M., Šest sigma – filozofija kvaliteta u 21. veku, Zbornik radova ISBN 978-86-86663-33-7, Kragujevac, 2009.
[7] Liker J. K., Convis G. L.,Toyota way to lean leadership, Utah, 2011.
[8] Sanchez Marquez J., Lean construction, Montreal, 2014.
[9] Womack J. P., Jones D. T., Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation, University of Michigan, 1996.
[10] Glenn Ballard - Lean Construction https://www.youtube.com/watch?v=51v_cboZXTY
[11] Lecture on Lean Construction and Last Planner System https://www.youtube.com/watch?v=DyKp3t8HUvw
Objavljeno
2022-09-08