УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ПРИМЕР УРГЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА IБ 27, КРСТ - ЗАВЛАКА

  • Милица Терзић Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Ključne reči: ургентно одржавање путева, ванредне ситуације, оштећења коловоза

Apstrakt

У оквиру рада приказане су теоријске основе пројектовања радова на ургентном одржавању путева. Дефинисан је појам ургентног одржавања уз поређење врста радова који се изводе при редовном и ургентном одржавању. Анализирана је постојећа законска регулатива одржавaња путева у Републици Србији, као и институционална хијерархија у ванредним ситуацијама. Разматрани су могући правци унапређења одговора путног сектора у поменутим околностима. Израђен је идејни пројекат ургентног одржавања пута IБ 27, деоница: Крст – Завлака, од km 0+000.00 до km 4+955.00.

Reference

[1] Радовић, Небојша и Шешлија, Милош. Управљање путном мрежом. Нови Сад : Факултет техничких наука, 2017.
[2] Узелац, Ђорђе. Коловозне конструкције. Нови Сад : Факултет техничких наука, 2015.
[3] Спремност предузећа за одржавање путева на реакцију приликом ванредних догађаја. Јокановић, Игор и Зељић, Драгана. 2019., Пут и саобраћај.
Objavljeno
2022-11-09