HIDRAULIČKO HIDROLOŠKA ANALIZA UTICAJA MOSTOVA NA VELIKE VODE NA PRIMERU NOVOG MOSTA NA RECI TISI

  • Milica Šljivar
  • Slobodan Kolaković FTN, UNS
Ključne reči: reka Tisa, HEC-RAS, poplavni talas

Apstrakt

Zadatk master rada bio je modeliranje hidrauličkih uticaja novog mosta koji će se nalaziti na reci Tisi, u okviru novoplaniranog autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Samo modeliranje rađeno je u softverskom paketu HEC RAS. Vršena je simulacija poplavnog talasa iz 2006. godine kako bi se dobili rezultati koji pokazuju mogući uspor koji može nastati usled izgradnje mosta. Proračun je rađen za ustaljeno i neustaljeno tečenje reke Tise.

 

Reference

[1] Ljubodrag M. Savić (2009). Hidrotehničke građevine, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
[2] Ljubomir Budinski, HEC RAS, priručnika za studente, Građevinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
[3-4] Georgije Hajdin, Mehanika fluida, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
[5] Slobodan Kolaković (2017). Doktorska disertacija: Model upravljanja poplava na ravničarskim rekama na primeru Dunava kroz Srbiju, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
Objavljeno
2022-11-09