MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU SA MOSNOM REGALNOM DIZALICOM

  • Mirko Popadić
Ključne reči: Mosna regalna dizalica, bezbednost i zdravlje na radu, procena rizika, pregled i provera opreme za rad

Apstrakt

Zadatak rada jeste procena rizika po bezbednost i zdravlje na radu prilikom rada sa mosnom regalnom dizalicom. Nakon procene rizika, propisane su odgovarajuće preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri radu sa dizalicom, zajedno sa kratkim uputstvom za bezbedan rad. Stručni nalaz mosne regalne dizalice obrađen je po uzoru na već gotove stručne nalaze, u skladu sa Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015).

Reference

[1] Pravilik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Sl. list SFRJ", br. 24/87).
[2] EN 15512 Adjustable Pallet Racking Systems – Principles for Structual Design, 2009.
[3] R. Šostakov, A. Zelić, D. Živanić: Bezbednost i zaštita na radu sa mašinama unutrašnjeg transporta, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2018.
[4] Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 – dr. zakon).
[5] Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015).
[6] M. Grozdanović, E. Stojiljković: Metode procene rizika, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Niš, 2013.
[7] Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015);
[6] Standard EN 528:2008.
Objavljeno
2022-11-02