POREĐENJE ODGOVORA ZGRADE SA TAVANICAMA DIREKTNO OSLONJENIM NA STUBOVE ZA RAZLIČITE SEIZMIČKE ULAZE

  • Dragan Vasić Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: višespratna AB zgrada, pečurkaste tavanice, statički proračun, seizmički odgovor konstrukcije

Apstrakt

Predmet rada je upoređivanje rezultata i prikaz odgovora konstrukcije grednog oslanjanja ploča i direktno oslonjenih na stubove sa kapitelima. Fokus je na seizmičkom odgovoru konstrukcije za različite kategorije tla (A, B, C, D, E) i projektnog ubrzanja tla (0,05-0,20 g).

Reference

[1] EN 1998-1:2004 – Evrokod 8 „Proračun seizmički otpornih konstrukcija“; Beograd, novembar 2009
[2] EN 1992-1-1:2004 – Evrokod 2 „Proračun betonskih konstrukcija“; Beograd, februar 2006
[3] Zoran Brujić: „Betonske konstrukcije u zgradarstvu (prema Evrokodu)“
Objavljeno
2022-09-08