HIDRAULIČKA ANALIZA OTPADNE I ATMOSFERSKE VODE NA LOKALITETU RADNE ZONE U KAĆU

  • Agnes Ištvan Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Hidraulički proračun, EPA SWMM, kanalizacija

Apstrakt

Predmet ovog rada je hidraulička analiza otpadne i atmosferske otpadne vode sa lokaliteta Radne Zone u Kaću, primenom tabelarnog proračuna osnovanu na Racionalnu metodu - za fekalnu kanalizaciju, i primenom programskog paketa EPA SWMM za atmosfersku kanalizaciju. Predmetni prostor se nalazi na površini od oko 190 ha.

 

Reference

[1] Storm Water Management Model User's Manual Version 5.1
[2] Pisana predavanja: doc. dr Matija Stipić, Komunalna hidrotehnika, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2018
Objavljeno
2022-09-08