UPOTREBA ELK STEKA TEHNOLOGIJA ZA OBRADU I ANALIZU SISTEMSKIH LOGOVA

  • Mihailo Stanarević Fakultet Tehnickih Nauka
Ključne reči: Sistemski logovi, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Amazon, S3

Apstrakt

U radu je predstavljen sistem za parsiranje, obradu i vizualizaciju sistemskih logova. Sistem preuzima logove klijentskih aplikacija, parsira ih i strukturira pomoću Logstash-a, čuva ih u Elasticsearch-u i omogućava njihov prikaz preko Kibana korisničkog interfejsa. Klijentske aplikacije su sistemi koji se “pretplaćuju” na sistem za obradu logova kako bi koristili usluge istog. Pored same obrade logova implementirane su i funkcionalnosti čuvanja sistemskih logova na Amazonov S3 (Simple Storage Service) baket, kao i skidanje istih sa S3.

Reference

[1] Elasticsearch https://www.knowi.com/blog/what-is-elastic-search/
[2] Logstash https://www.elastic.co/logstash/
[3] Logstash Input Plugins https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/input-plugins.html
[4] Logtash Filter Plugins https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/filter-plugins.html
[5] Logstash Output Plugins https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/output-plugins.html
[6] Kibana https://www.elastic.co/what-is/kibana
Objavljeno
2022-09-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo