ANALIZA RADA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U NASELJU KOVILJ

  • Asja Dorotka
  • Maja Turk Sekulić
  • Radoica Stefanović
  • Branka Vučković
Ključne reči: Otpadna voda, Procesi prečišćavanja otpadnih voda, Biološki proces prečišćavanja, SBR reactor, Parametri, analize i kvaliteta otpadnih voda, Mulj, Stabilizacija mulja

Apstrakt

U radu je predstavljen i analizan projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Kovilj sa hidrauličkim proračunima za dimenzioniranje tretmana procesa sekvencijalno-šaržnog reaktora, proces kontrole kvaliteta generisanog mulja i otpadne vode. Na osnovu rezultata parametara kvaliteta izlaznih efluenata ocenjen je stepen efikasnosti rada postrojenja.

Reference

[1] B. Dalmacija: “Monitoring otpadnih voda i njihov uticaj na životnu sredinu“, Novi Sad, 2016.
[2] Metcalf & Eddy: “WASTEWATER ENGINEERING: Treatment and Resource Recovery“, Peto izd., Njujork, 2014.
[3] D. Krčmar: “Upravljanje otpadnim vodama u industriji“, Novi Sad, 2017.
[4] Arhiva Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija: “Projektno rešenje SBR tretmana otpadne vode u Kovilju“, Novi Sad, 2018.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Inženjerstvo tretmana i zaštite voda -- TEMPUS