ORGANIZACIONA KLIMA KAO PREDUSLOV INOVACIJE U ORGANIZACIJI

  • Željka Bogdanović
Ključne reči: organizaciona klima, inovacije, organizacione promene

Apstrakt

Organizaciona klima se odnosi na kompleksan skup unutar organizacije koji ima direktan uticaj na zaposlene koji rade u njoj. Ona se definiše kao skup činioca specifičnih za organizaciju a koji proizilaze iz načina na koji se organizacija odnosi prema svojim za­poslenima i stejkholderima. Za zaposlene u organizaciji, klima ima oblik skupa stavova i iskustava koje opisuju samu organiazciju. U osnovi klima je percepcija pojedinca o organizaciji u kojoj radi. Ona obuhvata skup karakteristika uočenih od strane zaposlenih i služi kao osnovna pokretačka sila koja ima veliki uticaj na njihovo ponašanje i obavljanje radnih zadataka. U širem smislu ona se posmatra kao socijalna postavka organizacije.

Reference

[1] Kolarić B., Razvoj modela organizacione klime usmerene na zadovoljstvo korisnika, doktorska desertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, str. 66., 2015.
[2] Sušanj Z., Organizaciona klima i kultura – evolucija konstrukta, Centar za edukacije i istraživanje, Zagreb, str. 5., 2005.
[3] Janićijević. N., Organizaciona kultura – kolektivni um preduzeća, ULIXES, Ekonomski fakultet, Beograd, str. 81., 1996.
[4] West M. A., Farr J. L., Innovation and creativity at work: Psychology and organizational strategies, Chichester, England: Wiley, str. 55., 1990.
[5] Damanpour F., Aravind D.. Organizational structure and innovation revisited: From organic to ambidextrous structure, In Mumford, M. D. (Ed.) Handbook of organizational creativity, Academic Press, стр. 501., 2012.
[6] Stevanović G.A., Organizaciona kultura i klima kao preduslov inovacije u organizaciji, Škola Biznisa, Novi Sad, str. 112., 2017.
[7] Tidd J., Bessant J., Managing innovation: integrating technological, market and organizational change, Chichester, England : Wiley, str. 19., 2009.
Objavljeno
2020-10-04
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment