RAZVOJ MERNO – UPRAVLJAČKOG SISTEMA BEZBEDNOSTI VOŽNJE ZASNOVANOG NA CAN KOMUNIKACIJI U REALNOM VREMENU

  • Dušan Jelić
Ključne reči: CAN komunikacija, Srčani ritam, Mikrokontroleri, Srčani udar, Arduino, ESP32, MCP2515, DC motor

Apstrakt

U radu je prikazan problem koji se javlja kada dođe do srčanih tegoba vozača u toku vožnje automobila, kao i praktično realizovan merno upravljački sistem koji sprečava mogućnost saobraćajne nesreće. Takođe opisana je CAN komunikacija koja se koristi. Na kraju su dati rezultati i mogućnosti proširenja rada.

Reference

[1] A.Benninghoff, D. Drenckhahn (editors): Anatomie. 16. Auflage. Urban & Fischer bei Elsevier, München 2004. Band 2. S.197–203.
[2] Anatomija čovjeka. Jugoslavenska medicinska naklada. 1990. ISBN 978-86-7111-075-4.
[3] Tibor Čanji: Kliničke, angiografske i terapijske specifičnosti akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom kod osoba starijih od 75 godina, Novi Sad, maj 2014
[4] ESP32- http://www.vitaelko.com/novosti/espressif-esp32-i-esp-wroom-32/
[5] https://www.elecrow.com/download/-esp_wroom_32_datasheet_en.pdf
[6] http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/-MCP2515-Stand-Alone-CAN-Controller-with-SPI-20001801J.pdf
[7] https://www.elecrow.com/download/datasheet-l9110.pdf
[8] Dogan Ibrahim: Controller Area Network
[9] Arduino programsko okruženje, http://www.elektronika.ftn.uns.ac.rs/images/Elektronika(E2)/Arduino%20uputstvo.pdf
[10] Setup petlja https://www.arduino.cc/en/Reference/Setup
[11] Loop petlja https://www.arduino.cc/en/Reference/Loop
[12] Dejan Barać: REAL-TIME OPERATIVNI SISTEMI YZA MALE EMBEDDED SISTEME, Niš, jun 2010.
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Biomedicinsko inženjerstvo