ODBRANA OD POPLAVA NA PODRUČJU OPŠTINE BELA CRKVA

  • Ivan Petrović
Ključne reči: poplave, zaštita od poplava, rizik od poplava, preventivne mere

Apstrakt

Rad se sastoji iz osam konceptualnih delova u kojima se razmatra odbrana od poplava na teritoriji opštine Bela Crkva, kao i buduće preventivne mere nastanka poplava na ovom području. Poplave su prirodna pojava koju nije moguće sprečiti, međutim čovek svojim aktivnostima ponekad itekako doprinosi njihovoj pojavi. Zbog opasnosti koje poplave nose sa sobom i štete koju mogu da učine stanovništvu i objektima na području koje zahvate, odbrana od poplava je preko potrebna, posebno u naseljenim mestima. Akcenat u master radu stavljen je upravo na načine odbrane od poplava koji postoje na teritoriji opštine Bela Crkva, kao i načine za unapređenje ove odbrane i sprečavanja pojave poplava na ovoj teritoriji.

Reference

[1] Direktiva o proceni i upravljanju poplavama - Direktiva (2007/60/EC)
[2] DV „Ušće“, (2013), Izveštaj o sprovedenoj redovnoj odbrani od poplava na Neri, Dunavu i Kanalu DTD u periodu od 10.04. do 18.04.2013. godine, Bela Crkva.
[3] DV „Ušće“, (2014), Izveštaj o sprovedenoj odbrani od poplava od unutrašnjih voda u periodu od 31.07. do 11.08.2014. godine, Bela Crkva.
[4] DV „Ušće“ (2012), Pravilnik za odbranu od poplava i leda na sektoru odbrane Bela Crkva – D.7. – sliv Dunava, Bela Crkva.
[5] Gavrilović, S. i Bužek, L., (2007), Zaštita dunavskog nasipa od talasa na ušću Nere plovnim objektima, Bela Crkva.
[6] JVP „Vode Vojvodine“ Naredba o proglašenju redovne odbrane od poplava, br. 88, Novi Sad.
[7] JP „Vode Vojvodine“, (2012), Bilten br. 40 o sprovođenju odbrane od poplava.9.
[8] Kolaković, S. (2012), Mere odbrane od poplava, Skripta, FTN, Novi Sad.
[9] Marija, M. (2011), Analiza primenljivosti ciklusa katastrofalnih događaja u Srbiji na primeru poplava, Master rad, Novi Sad.
[10] Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija, (2016), Preliminarna procena rizika od poplava.
[11] Stanić, M. (2016), Vodni bilans, Hidrološki ciklus.
[12] Skupština Opštine Bela Crkva, (2004), Generalni plan Bela Crkva.
[13] Škorić, M. (2000), Uzroci poplava od unutrašnjih voda u Vojvodini, Novi Sad.
[14] Zavod za urbanizam Vojvodine, (2016), Plan generalne regulacije naselja Bela Crkva, Opština Bela Crkva.
[15] VIS, (2012), Preliminarna procena rizika od poplava za Republiku Srbiju, Značajna poplavna područja.
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara