UPRAVLJANJE POŽARNIM RIZIKOM KOD SKLADIŠTENJA SEMENA ULJARICA

  • Nikola Ostojić
Ključne reči: samopaljenje, požar, uljarice, silos, skladištenje

Apstrakt

Požarne opasnosti u toku prerade i skladištenja uljarica (suncokreta, soje, uljane repice) mo­gu biti izražene ukoliko nije primenjena adekvatna pre­ventivna zaštita. Veliki rizik postoji od samozagrevanja i samopaljenja mase semena uljarica tokom skladištenja u silosima usled neadekvatnog i nestručnog vođenja tehnološkog procesa. Budući da samoupala može rezultirati tinjajućim požarima koji su izuzetno teški za gašenje, razumevanje i sprečavanje ovog procesa ima veliki značaj.  Cilj ovog rada je da se objasne uticajni faktori na početak i intenzitet inicijalnih procesa. Na eksperimentalnom primeru u laboratoriji utvrđeni su  fizičko-hemijski parametri i minimalne temperature paljenja semena sa ciljem pronalaženja ključnih uzroka nastanka požara u uljnoj industriji i predstavljanja rešenja za smanjenje rizika nastanka požara.

Reference

[1] Babić Lj., Babić M.: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 1991.
[2] Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija ("Sl. list SFRJ", br. 24/87)
[3] Veselinović S.: Prilog proučavanju pojava samozagrevanja kod skladištenja zrna suncokreta (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1984.
[4] Person Hanry, Silo fires, July 2013, Swedish Civil Contingencies Agency
[5] Verica J. Milanko, Dušan G. Gavanski, Mirjana Đ. Laban, Analysis of the effects of storage conditions on the preservation of soybean quality and the prevention of the self-heating process and the occurrence of fires, University of Novi Sad - Faculty of Technical Sciences 2012.
[6] Sekulović Z., Bognar M., Pejović S. Preventivna zaštita od požara, ETA, Beograd
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara