UTICAJ DRUŠTVENIH, SOCIO-EKONOMSKIH I PSIHOLOŠKIH FAKTORA NA BRZINU EVAKUACIJE

  • Jelena Mirnić
Ključne reči: Drušveni faktori, socio-ekonomski faktori, psihološki faktori, brzina evakuacije

Apstrakt

U radu su predstavljeni rezultati istra­živanja uticaja društvenih, socio-ekonomskih i psiho­loš­kih faktora na brzinu evakuacije. Pomoću SPSS program­skog paketa izvšena je statistička obrada i analiza poda­taka prikupljenih anketiranjem građana.

Reference

[1] Snežana B. Živković, „Ponašanje ljudi u vanrednim situacijama“, Tematski zbornik radova, pp 435-449, 2013.
[2] Cvetković Vladimir & Jasmina Gačić, „Evakuacija u prirodnim katastrofama“, pp 15-65 , Beograd 2016.
[3] Jakovljević Vladimir, „Civilna zaštita u Republici Srbiji“, Beograd 2011.
[4] Nada Tišman, „Ponašanje ljudi u požarima“, naučni, stručni i informativni časopis „Požar. Eksplozija. Preventiva“, pp 305-311, Sarajevo 1990.
[5] https://www.researchgate.net/publication/4082720_ Behaviour_based_motion_simulation_for_fire_evacuation_procedures; pristupljeno 30.06.2019. godine
Objavljeno
2020-05-03
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara