ANALIZA METODOLOGIJE UPRAVLJANJA INOVACIONIM PROJEKTIMA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

  • Rade Pekez
Ključne reči: Upravljanje projektima, inovacije, stepen inovativnosti, energetska efikasnost

Apstrakt

U radu su date teoretske podloge u oblasti inovacija, upravljanja projektima i upravljanja inovacionim projektima, a potom je predstavljen jedan inovacioni projekat iz prakse sa posebnim osvrtom na analizu primenjene metodologije upravljanja projektima i utvđen je stepen inovativnosti projekta. Potom su postignuti rezultati upoređeni sa sličnim projektom koji predstavlja primer dobe prakse a implementiran je na teritoriji Republike Hrvatske. Na kraju je predložen set mera koje je potrebno preduzeti kako bi predstavljeni projekat bio održiv i postigao bolje rezultate.

Reference

[1] K. Sledzik, Schumpeter's view on innovation and entrepreneurship, SSRN Electronic Journal, 2013.
[2] B. Stošić, Menadžment inovacija - inovacioni projekti, modeli i metodi, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.
[3] Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK®Vodič) četvrto izdanje, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2010.
[4] D. Ćirić, B. Lalić, D. Gračanin, Managing Innovation: Are Project Management Methods Enemies or Allies, International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM), Vol. 7 No 1, 2016
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment