IMPLEMENTACIJA LEAN ALATA U KOMPANIJU ,,UNIVEREXPORT”

  • Branko Milanović
Ključne reči: Lean implementacija, lean alati, logistika

Apstrakt

Ovaj rad opisuje inicijativa da se u kompaniji počne sa uvođenjem lean-a. U radu je opisan jedan logistički centar, i njegova potreba za uvođenjem  i primenom lean alata. Primenom određenih alata kroz praktične primere, teži se postizanju određenih rezultata za unapređenje logističkog sistema, i njegovog skladišta prevashodno.

Reference

[1] Beker I., Stanivuković D., Logistika: Rukovanje, pakovanje, skladištenje, FTN, Novi Sad, 2007.g
[2] Vulanović V., Stanivuković D., Kamberović B., Radaković N., Maksimović R., Radlovački V., Šilobad M., Metode i tehnike unapređenja procesa rada, IIS- Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2012.g.
[3] Gereke Lj., Lekić S., Logistika preduzeća, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2013.g.
[4] Đurđević D. Autorizovana predavanja: komisioniranje,
[5] Larousse, Nova Enciklopedija, Vuk Karadžić, Beograd, 1977.g.
[6] Marković N.Poslovna logistika, Cekom books, Novi Sad, 2010.g.
[7] Nikolčić S., Logistika lanaca snabdevanja i informacione tehnologije, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2012.g
[8] Regodić D., Transportni sistemi i upravljanje transportom, Univerzitet Singidunum,
[9] Regodić D., Logistika, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.g.,
[10] Renko S., Poslovna logistika, Ekonomski fakultet, sveučilište u Zagrebu,
[11] Simić D., Gajić V, E-logistika, FTN, Novi Sad, 2013.g.,
[12] Stanivuković D., beleške sa predavanja: Organizacija i menadžment logistike i kvaliteta održavanja, FTN, Novi Sad, 2003.g,
[13] Beker I., Vuković M., Projektovanje i analiza postupaka održavanja,
[14] Tanja Guteša, Unapređenje sistema kvaliteta i procesa proizvodnje primenom alata lean koncepta, Novi Sad , 2016 god
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment