PROGRAM UNAPREĐENJA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM U PREDUZEĆU „BSC CENTAR“

  • Dragana Tošić
Ključne reči: ISO, TQM, Samoocenjivanje

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja važnost kvaliteta za organizaciju, njegovu primenu, ulogu i funkcionisanje, kao i prednosti koje on donosi sa sobom. Takođe, pojam TQM-a i njegov značaj za organizaciju i potrošače. Objašnjeno je šta je Međunarodna organizacija za standardizaciju. Šta standardi predstavljaju i koji je njihov značaj. Takođe je predstavljen alat za samoocenjivanje i njegovim koristima za organizaciju. U radu je naglašen i proces evaluacije sistema „BSC Centra“, određeni nivo zrelosti organizacije i navedene su akcije poboljšanja, sa procenjenim vremenom za njihovu primenu.

Reference

[1] “Sistem upravljanja kvalitetom“, Vojislav Vulanović, Dragutin Stanivuković, Bato Kamberović, Rado Maksimović, Nikola Radaković, Vladan Radlovački, Miodrag Šilobad, Novi Sad, 2000. godina
[2] Kvalitet Edukacija (www.edukacija.rs), preuzeto: 15.10.2019.godine
[3] “Total Quality Control”, Armand V.Feigenbaum, McGraw-Hill, 1951.godine
[4] "TQM – Potpuno upravljanje kvalitetom i uloga zaposlenih u postizanju potpunog kvaliteta”. Kljajić Živana, Banja Luka, 2009.godina
[5] https://mef.edu.rs/documents/clanci/minic-totalni-kvalitet-menadzmenta. (pristupljeno u oktobru 2019.godine)
[6] “Ekonomija”, Samuelson, A. P., Nordhaus, D. W., , Mate d.o.o.Zagreb, 2000.godina
[7] https://www.iso.org/home.html (pristupljeno u oktobru 2019.godine)
[8] Poslovnik “BSC Centar.
Objavljeno
2020-04-23
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment