ANALIZA UPOTREBE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U HOTELIJERSTVU

  • Dijana Gramić
Ključne reči: Informaciono-komunikacione tehnologije, Analiza, Hotelijerstvo, Garni hotel 11tica

Apstrakt

Najveće promene u poslovanju na turističkom tržištu događaju se zahvaljujući pojavi savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Razvoj novih tehnologija odražava se na poslovanje hotela na turističkom tržištu kroz povećanje efektivnosti  rada. Takođe, nove tehničke mogućnosti dovele su do fragmentacije i pojave novih medija i samim tim hotelima obezbedile konkurentsku poziciju na tržištu. Ovim radom se ispituju karakteristike i performasnse informaciono-komunikacionih sisteman koji se koriste u hotelijerstvu. Radom se, takođe želi ispitati i značaj Internet marketing alata za analizu sadržaja na web sajtovima i društvenim mrežama. Cilj proučavanja jeste uvideti benefite informaciono-komunikacionih sistema koji se koriste u industriji hotelijerstva. Na primeru garni hotela „11tica DM“ iz Novog Sada, predstavljeni su praktični rezultati primene orišćenih IKT.

Reference

[1] Pavlović, D., Spasić, V., Efekti primene savremene informacione tehnologije u poslovanju malih turističkih agencija, a Univerzitetu Singidunum – Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd, 2008
[2] Rendulić.,ITdesk.info – projekat računarske e-edukacije sa slobodnim pristupom - Priručnik za digitalnu pismenost, Za-greb 2012.
[3] Čačić K., Poslovanje hotelskih preduzeća, Univerzitet Sin-gidunum, Beograd 2010.
[4] Bakić O., Marketing u turizmu, Univerzitet Singidunum, Beograd 2010.
[5] Dragan B., Barjaktarović D., Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu, Univerzitet Singidunum, 2016
[6] Buhalis D., eTourism: information tehnology for strategic tourism management, Harlow, UK: Pearson edu., 2003.
[7] Škare V., Internet kao novi kanal komunikacije, prodaje i distribucije za segment mladih potrošača, Ekonomski fakultet-Zagreb, 10000 Zagreb
[8] Andrlić, B., E-marketing implementation in tourism, Poslovna izvrsnost, 2007.
[9] Parker, R., The Evolving Dynamics of Social Media in In-ternet Tourism Marketing, Journal of Tourism Research & Hospitality, 2012.
[10] https://www.marinanikoliconline.com/besplatni-facebook-marketing-alati/ (pristupljeno u oktobru 2019.)
Objavljeno
2020-04-23
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment