KOMPARATIVNA ANALIZA PROCESA ORGANIZOVANJA PREDUZEĆA

  • Dragana Delić
Ključne reči: Organizacija, organizovanje, organizaciona struktura

Apstrakt

Cilj istraživanja ovog master rada jeste komparativna analiza procesa organizovanja u preduzećima „BB Minaqua“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“, kao i prikaz modela organizacionih struktura već navedenih kompanija. Teorijske osnove iz ove oblasti predstavljene su u rad. Na osnovu rezultata istraživanja dati su predlozi mera za unapređenje procesa organizovanja preduzeća.

Reference

[1, 2, 3, 4, 5] Sajfert, Z. (2019). Menadžment: teorija i praksa. Zrenjanin: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“.
[6, 9, 10, 11] Wren, D.A., & Dan Voich Jr. (2001). MENADŽMENT: proces, struktura i ponašanje. Beograd: Grmeč.
[7] Adižes, I.K. (2008). Idealan menadžer. Novi Sad: Asee (Graph style).
[8] Adižes, I.K. (2012). Adižes o menadžmentu. Beograd: HESPERIAedu.
[12, 13] Mitrović Veljković, S., & Melović, B. (2017). Principi savremenog menadžmenta. Novi Sad: FTN Izdavaštvo.
Objavljeno
2020-04-18
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment