Наставак студија (пребацивање) на Факултету техничких наука


15.06.2017. - 13:33

Кандидати који су заинтересовани за наставак студија на Факултету техничких наука могу да поднесу документацију на вредновање студијског програма у периоду од 01. до 10. септембра 2017. године у временском периоду од 11 до 13 часова на шалтерима Студентске службе у приземљу Факултета поред портирнице (улаз са трга).

Потребна документација за пријаву:
• Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова вредновања)
• Уверење или диплома о завршеним претходним нивоима студија (оригинал или оверена фотокопија)
• Уверење о положеним испитима (оригинал)
• Студијски програм односно наставни план и програм (оверен)
• Диплома о завршеном четворогодишњем средњем образовању (фотокопија)
• Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте

Приликом подношења молбе кандидати подносе оверен наставни план и програм односно студијски програм по коме су похађали студије са списком наставника. Кандидати који су претходно завршили основне или специјалистичке струковне студије и желе да наставе школовање на Факултету, прилажу и списак наставника у којем су означени наставници са докторатом.

Трошкови пријаве:
Износ: 10.000,00 динара (5.000,00 динара за студенте који прелазе са ФТН-а)
Жиро рачун: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 0306111355
Сврха уплате: Вредновање студијског програма

Након вредновања студијског програма Комисија доноси одлуку о упису на Факултет.
Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра 2017. године.
Упис ће се реализовати према Правилнику о упису студената на студијски програм.
Комплетан  Правилник се може погледати на сајту Факултета.

На основу вредновања студијских програма одређује се да ли је студијски програм одговарајући у потпуности, делимично одговарајући или неодговарајући тј. да ли кандидат може да конкурише за упис на дати студијски програм.

У случају да је вредновањем установљено да је поднети студијски програм неодговарајући, уплаћени износ на име трошкова вредновања се не враћа подносиоцу захтева.