[ВИДЕО] Реализација пројекта H2020_Insurance


18.06.2020. - 10:52 

Тим са Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду и Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент учествује у реализацији пројекта H2020_Insurance чији је један од резултата моделовање и процена поплавних таласа у Новом Саду, а затим и примена резултата у процесу пројектовања новог постројења за третман отпадних вода чија се изградња планира у Новом Саду, као и процена ризика од климатских промена, како за будуће постројење, тако и за град Нови Сад.

Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду учествује, као координатор за Србију, у реализацији пројекта H2020_Insurance, који је уједно први развојно-истраживачки пројекат који је Факултет техничких наука добио из позива Европске комисије за Истраживање и иновације (Horizon 2020 I The EU Framework Programme for Research and Innovation). Пројекат траје 3,5 године, од маја 2017. до октобра 2020. године. Укупни буџет Пројекта је 5,447,922.01 евра а координатор је водећи Институт за истраживање климатских промена из Потсдама у Немачкој. Поред Института из Немачке и Факултета техничких наука из Србије, партнери на Пројекту су још 18 реномираних научно-истраживачких институција из Велике Британије, Француске, Холандије, Данске, Мађарске, Аустрије, Шпаније, Кеније и Хонг Конга.

У оквиру Пројекта је развијен модел Danube regional multi-hazard, multi-risk model, који је дизајниран за процену појаве флувијалних и плувијалних поплава у сливу Дунава, који обухвата сливно подручје од 817.000 km2 и преко 83 милиона људи. Такође је испитана и примена резултата моделовања у пружању подршке одлучивању у јавном, индустријском, финансијском и инвестиционом сектору.

У оквиру студије случаја за Нови Сад, реализована је процена појаве поплавних таласа у Новом Саду, са циљем обебеђивања отпорности на климатске промене новог постројења за третман отпадних вода чија се изградња планира у Новом Саду. Такође је процењен ризик од климатских промена за будући пречишћивач, чиме је дата подршка одлучивању у пројектовању са аспекта ефикасности, оптимизације примењених технолошких процеса и минимизације ризика постројења.

Резултати Пројекта, који ће бити имплементирани у оквиру израде Студије изводљивости за постројење за третман отпадних вода, али и сама сарадња са заинтересованим странама и доносиоцима одлука која је била од суштинског значаја за остваривање циљева пројекта описани су у филму који се налази у наставку. Крајњи резултат Радног пакета којим је руководио тим са Факултета техничких наука је допринос побољшању укупних хигијенских услова у Новом Саду и квалитета површинске воде Дунава и водених ресурса града.