Изабрано ново пословодство ФТН-а


19.02.2021. - 12:20 

На 30. Седници Савета Факултета техничких наука одржаној 19. фебруара 2021. године спроведен је поступак тајног гласања за кандидате за ново пословодство ФТН-а које су овом органу Факултета предложили чланови Наставно-научног већа.

За декана Факултета са 26 гласова за и једним неважећим листићем изабран је проф. др Срђан Колаковић.

Тим професора Колаковића у наредне три године чиниће: продекан за наставу проф. др Александар Купусинац, продекан за финансије и развој проф. др Борис Думнић, продекан за науку и међународну сарадњу проф. др Дарко Стефановић и продекан за инвестиције и сарадњу са привредом проф. др Себастиан Балош.
New FTN management electedA new FTN management was elected on February 19, 2021 at the 30th Meeting of the Council of the Faculty of Technical Sciences , after a secret ballot vote on the candidates proposed to the Faculty Council by the members of the Educational – Scientific Council.

The elected dean of the Faculty, with 26 votes in favour and one invalid ballot, is prof. Srđan Kolaković, PhD.

The team working with prof. Kolaković in the next three-year period will include: Vice Dean for Courses prof. Aleksandar Kupusinac, PhD, Vice Dean for Finances and Development Prof. Boris Dumnić, PhD, Vice Dean for Science and International Cooperation prof. Darko Stefanović, PhD, and Vice Dean for Investments and Cooperation with Industrial Sector prof. Sebastian Baloš, PhD.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.