Erasmus+ комбиновани интензивни програм (blended Intensive Programmes - BIP) мобилности за студенте и наставно особље


22.05.2024. - 08:33 

Факултет техничких наука у Новом Саду и Лабораторија за Геоинформатику имали су част да угосте групу студената и наставног особља из Румуније као део програма мобилности Erasmus+.

Овај програм подразумева краткорочну физичку мобилност у комбинацији са обавезном виртуалном компонентом, са циљем олакшавања заједничког учења, наставе и обуке за студенте и наставно особље.

Програм мобилности пољопривредног факултета из Темишвара у посету Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду организовала Лабораторија за Геоинформатику, а програм је обухватио комбинацију физичке и виртуалне компоненте учења, са циљем да се максимално искористе могућности трансфера знања.

Од 13. до 17. маја 2024. године, студенти и особље са Пољопривредног факултета у Темишвару, заједно са својим супервизорима, учествовали су у комбинованим образовним сесијама које је осмислио проф. др Александар Ристић, са колегама.
Програм је започео срдачним дочеком и уводном презентацијом која је истакла могућности доступне на Факултету техничких наука, посебно у оквиру Лабораторије за Геоинформатику и студијског програма Геодезије и геоинформатике.

Наредне сесије детаљније су приказале и отвориле дискусију на теме: катастар комуналних уређаја, анализа структуре земљишта коришћењем Георадара (GPR – ground penetrating radar), и примена вештачке интелигенције (AI) у обради података. Предавања су заинтересовала учеснике, те је излагања пратила активна дискусија, показујући дељени интерес и експертизу међу учесницима.

Имали смо задовољство да представимо катастарски информациони систем, моделе података, AI у GIS-у. Сведочили смо размени знања и великом интересовању за област експертизе коју смо представили. У програм је укључен и обилазак зграде Научно-технолошког парка и његових садржаја.

Како програм напредује, у наредним данима учесници ће имати прилику да истраже додатне теме као што су аквизиција података, ласерско скенирање, даљинска детекција и њихова практична примена у пољопривреди. Ове сесије имају за циљ даље обогаћивање разумевања учесника геоинформатици и практичној примени у пракси.

Програм мобилности Erasmus+ пружа непроцењиву платформу за учење, сарадњу и умрежавање. Изражавамо искрену захвалност свим учесницима на њиховом активном учешћу и радујемо се наставку сарадње кроз виртуалну компоненту програма и будуће иницијативе.
The Faculty of Technical Sciences in Novi Sad and Geoinformatics Laboratory were honoured to host a group of students and staff from Romania as part of Erasmus+ traineeship mobility program. This program is short term physical mobility combined with a compulsory virtual component, with the aim to facilitate collaborative learning, teaching, and training opportunities for both students and staff members.

The Erasmus+ traineeship mobility program, organized by the Geoinformatics Laboratory, included a blend of physical and virtual components to maximize learning opportunities. From 13th May to 17th May 2024, students and staff from the Faculty of Agriculture, Land Measurements, and Cadastre study program in Timisoara, accompanied by their supervisors, engaged in various educational sessions designed by host professor dr Aleksandar Ristic.

The program commenced with a warm welcome and an introductory presentation highlighting the opportunities available at the Faculty of Technical Sciences, particularly within the Geoinformatics Laboratory, Figure 1.

Subsequent sessions delved into topics such as cadastre of communal devices, soil structure analysis using Georadar (GPR), and the application of artificial intelligence (AI) in processing GPR data. The lectures sparked extensive knowledge exchange and discussion, showcasing the shared interest and expertise among participants, Figure 2.

We had the pleasure to present the cadastral information systems, data models, AI in GIS. We witnessed an extensive knowledge exchange and interest in the area of expertise that we presented, Figure 3. The lectures included the tour of the building of Science Technology Park and its facilities, Figure 4.

As the program progresses, participants will have the opportunity to explore additional topics such as data acquisition, laser scanning, remote sensing, and their applications in agriculture. These sessions aim to further enrich participants' understanding of geoinformatics and its practical implications.

In conclusion, the Erasmus+ traineeship mobility program has provided an invaluable platform for learning, collaboration, and networking. We extend our sincere appreciation to all participants for their active engagement and look forward to continued collaboration through the virtual component of the program and future initiatives.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.