Iznajmite knjigu


26.02.2014. - 10:07

Koje usluge mogu koristiti studenti i doktorandi članovi Biblioteke?Članovima Biblioteke omogućeno je:
• korišćenje svih fondova Biblioteke;
• zaduženje 2 knjige sa rokom vraćanja do 30 dana (i produženje roka vraćanja do 15 dana);
• pomoć i uputstvo pri služenju lisnim i elektronskim katalogom Biblioteke;
• onlajn pretraživanje drugih elektronskih kataloga i baza podataka, kao i elektronskih časopisa sa kompletnim tekstom i ostalih elektronskih publikacija za potrebe naučnoistraživačkog rada (KoBSON), uz stručnu pomoć u prostoriji Internet centra Fakulteta, odnosno, u elektronskoj čitaonici (za doktorande) koja se nalazi u prostoriji Biblioteke.

Koje usluge mogu koristiti nastavnici i saradnici članovi Biblioteke?Članovima Biblioteke – nastavnicima i saradnicima, omogućeno je:
• korišćenje svih fondova Biblioteke;
• zaduženje 20 knjiga sa rokom vraćanja do 60 dana (i produženje roka vraćanja do 50 dana);
• pomoć i uputstvo pri služenju lisnim i elektronskim katalogom Biblioteke;
• onlajn pretraživanje drugih elektronskih kataloga i baza podataka i elektronskih časopisa sa kompletnim tekstom i ostalih elektronskih publikacija za potrebe nastave i naučnoistraživačkog rada (KoBSON), uz stručnu pomoć, u elektronskoj čitaonici koja se nalazi u prostoriji Biblioteke;
• korišćenje publikacija iz fondova drugih biblioteka u zemlji i inostranstvu putem međubibliotečke pozajmice za potrebe nastave i naučnoistraživačkog rada.

Šta je to čitaonički primerak publikacije?Čitaonički primerak publikacije (u fondu je obeležen obojenom roze samolepljivom nalepnicom u gornjem levom uglu) je poslednji ili jedinstveni primerak publikacije koji se pozajmljuje uz priložen indeks ili ličnu ispravu i mora se vratiti istog radnog dana kada je i pozajmljen, do kraja radnog vremena Biblioteke (do 19 časova). Nastavnici i saradnici čitaonički primerak mogu pozajmiti najviše na 7 dana.


Koji bibliotečki materijal se ne izdaje na korišćenje izvan prostorija Biblioteke?Van prostorija Biblioteke ne izdaje se sledeći bibliotečki materijal:
• periodične publikacije (časopisi, zbornici, službeni listovi i sl.);
• opšta informativna dela (enciklopedije, rečnici, priučnici i sl.);
• doktorske disertacije, magistarski i specijalistički radovi;
• jubilarna i druga značajna izdanja;
• skupocena izdanja;
• neknjižna građa (CD-ROM i sl.).

Samo u izuzetnim slučajevima, za potrebe nastave i naučnoistraživačkog rada nastavniku ili saradniku Fakulteta može se odobriti korišćenje i van Biblioteke navedenog bibliotečkog materijala.

Koje su dužnosti članova i korisnika u vezi sa očuvanjem bibliotečkog materijala?Zaposleni u Biblioteci koji rade na izdavanju bibliotečkog fonda dužni su da korisnika upoznaju sa rokom korišćenja i obavezom pažljivog rukovanja pozajmljenom publikacijom. Sa knjigama korisnik mora pažljivo rukovati i čuvati ih od svakog oštećenja. Zabranjeno je podvlačiti tekst i pisati po marginama.

Korisnik je dužan da pregleda publikacije prilikom prijema i da prijavi eventualna oštećenja radniku koji izdaje publikacije, jer u protivnom snosi odgovornost za oštećenje. Prijavljeno oštećenje unosi se u elektronski karton korisnika.