Predmet: Upravljanje kvalitetom voda i metode remedijacije sedimenta (17 - MPK18A)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.11.2018..

- Sticanje neophodnih znanja o osnovnim elementima prirodnog, društveno – ekonomskog i pravnog okruženja upravljanja vodama; - Sticanje znanja i teoretskih osnova o metodama i tehnikama praćenja kvaliteta i statusa površinskih i podzemnih voda i remedijacije sedimenta. - Priprema podataka i praćenje kvaliteta voda u svrhu izrade planske dokumentacije iz oblasti upravljanja vodama; - Priprema za izradu studija remedijacije sedimenta.
Nakon odslušanog i savladanog gradiva student bi trebalo da: - Razvije sposobnosti za rešavanje naučno-istraživačkih i stručnih zadataka i problema u oblasti upravljanja kvalitetom voda i remedijacije sedimenata. - Definiše tipove analitičkih metoda, kao i metode obrade podataka koje se koriste pri proceni kvaliteta voda i remedijacije sedimenta; - Definiše primenu metoda u cilju izrade planske i projektne dokumentacije.
Pritisci na kvalitet voda i uticaj na sastav sedimenta u akvatičnoj sredini. Zakonska regulativa iz oblasti upravljanja kvalitetom voda i kvalitetom akvatičnog sedimenta. Teorijske osnove metoda za određivanje kvaliteta voda i imobilizacije organskih i neorganskih komponenti u akvatičnom sedimentu. Primena tehnika i metoda praćenja kvaliteta voda i sedimenta. Određivanje i praćenje statusa površinskih i podzemnih voda i ispitivanje sedimenta. Monitoring kvaliteta voda i sedimenta. Metode remedijacije sedimenta. Mere i aktivnosti za poboljšanje kvaliteta voda i akvatičnog sedimenta. Analiza osnovnih aktivnosti i ciljeva planova upravljanja vodama i studija remedijacije sedimenta.
Nastava će biti realizovana u vidu predavanja, vežbi i seminarskog rada. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Seminarski radovi se izrađuju po grupama koje odredi predmetni profesor, dok su odbrane seminarskih radova auditorne u terminima za vežbe. ?olokvijumi se sastoje iz teorijskog i računskog dela koji se mogu se polagati pismeno u toku semestra u kome se izvodi nastava. Studenti koji nisu položili ispit preko kolokvijuma moraju polagati celokupan završni ispit. Usmeni ispit se polaže nakon položenog pismenog dela ispita i realizovanih predispitnih obaveza.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dimkić Milan, Kovačević SrđanOsnovni principi upravljanja vodama (interna skripta)2012Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Dimkic A.Milan., Brauch Heinz-Jürgen, Kavanaugh MichaelGroundwater Management in Large River Basins2008IWA Publishing, LondonEngleski
Daniel P. Loucks, Eelco van BeekWater Resources Systems Planning and Management - an introduction to methods, models and applications2005UNESCO PublishingEngleski
Reible D. DannyProcesses, Assessment and Remediation of Contaminated Sediments2014SpringerEngleski
Edson Reis, Andrea Lodolo, Stanislav MiertusSurvey of sediment remediation technologies2007International Centre for Science and High TechnologyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berežni Isidora
Istraživač saradnik

Auditorne vežbe