Predmet: Metode optimizacije (06 - E237)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 1dada

Predmeti kojima je preduslov predmet Metode optimizacije

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalni upravljački sistemidane
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama nelinearne optimizacije statičkih i dinamičkih sistema
Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju, formulišu i rešavaju probleme optimizacije, odnosno iznalaženja najboljeg dopustivog rešenja. Problemi ovog tipa su raznorodni, a javljaju se u širokoj lepezi inženjerskih oblasti. S obzirom na raznolikost raspoloživih optimizacionih algoritama, studenti će bit osposobljeni da prepoznaju najpodesniji algoritam, te da tako izabrani algoritam primene i implementiraju na konkretnom primeru.
Formulacija problema optimizacije. Teorijske osnove statičke optimizacije. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih bez ograničenja. Analitičko određivanje ekstrema, funkcije jedne i više promenljivih sa ograničenjima tipa jednakosti i nejednakosti. Linearno programiranje. Numeričko rešavanje jednodimenzionih problema. Numeričko rešavanje višedimenzionih problema sa i bez prisustva ograničenja. Osnove varijacionog računa. Direktne metode varijacionog računa Optimalno upravljanje, Pontrjaginov princip maksimuma, Dinamičko programiranje, linearni regulatori. Numeričke metode dinamičke optimizacije. Savremeni optimizacioni postupci: genetski algoritam, simulacija kaljenja, PSO. Primena optimizacionih procedura u obučavanju veštačkih neuronskih mreža i u sistemima sa rasplinutom logikom. Primeri optimizacije konkretnih inženjerskih problema
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe Laboratorijske vežbe. Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit se sastoji od najmanje četiri zadataka, da bi se ispit položio svaki zadatak se mora uraditi sa bar 50% uspešnosti. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja.Kolokvijumi, testovi i ispit su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. Petrić, S. ZlobecNelinearno programiranje1983Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
B. Vujanović, D. SpasićMetodi optimizacije1998Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Dimitri P. Bertsekas Nonlinear Programming 2004 Athena Scientific Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Kolokvijumdane40.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rapaić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jakovljević dr Boris
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Petković Milena

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Jakovljević dr Boris
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Petković Milena

Računarske vežbe