Predmet: Diplomski rad (12 - ASO44)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastScenska erhitektura, tehnika i dizajn
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Kreativna primena stečenih znanja i usvojenih istraživačkih metoda na rešavanju zadatka u okviru izabrane oblasti. Student izučava problem, njegovu strukturu i složenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zaključke o mogućim načinima njegovog rešavanja. Proučavajući literaturu student se upoznaje sa metodama rešavanja sličnih zadataka i praksom u njihovom rešavanju. Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja istraživačkog rada na teorijskim i kreativnim osnovama, kao i tekstualnog obrazloženja konkretnog projekta. Pored toga, cilj izrade i odbrane završnog rada je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi i javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studenata da samostalno kreativno primenjuju prethodno stečena znanja iz različitih oblasti koje su prethodno izučavali, radi sagledavanja strukture zadatog problema i njegovoj sistematskoj analizi u cilju izvođenju zaključaka o mogućim pravcima njegovog rešavanja. Kroz samostalno korišćenje literature, studenti proširuju znanja iz izabrane oblasti i proučavaju različite metode i primere koji se odnose na srodne probleme. Samostalno izučavajući domen zadatka, studenti stiču znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti sopstvene struke. Izradom diplomskog rada studenti stiču iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Pripremom rezultata za javnu odbranu, javnom odbranom i odgovorima na pitanja i primedbe komisije student stiče neophodno iskustvo o načinu na koji u praksi treba da prezentuje rezultate samostalnog ili kolektivnog rada.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom završnog rada. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava završni rad u pismenoj formi u skladu sa predviđenim standardima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema i brani završni rad javno u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim standardima. Student proučava stručnu literaturu, stručne i diplomske radove studenata koji se bave sličnom tematikom, primere iz prakse i ostale dostupne izvore, kako bi na osnovu ovih iskustava sproveo i formulisao svoj kreativni postupak i ishod predviđen zadatkom za izradu završnog rada.
Mentor diplomskog rada sastavlja zadatak diplomskog rada i dostavlja ga studentu. Student je obavezan da diplomski rad izradi u okviru zadate teme koja je definisana zadatkom diplomskog rada. Tokom izrade završnog rada, mentor može davati dodatna uputstva studentu, upućivati na odrećenu literaturu i dodatno ga usmeravati u cilju izrade kvalitetnog diplomskog rada. U okviru teorijskog dela završnog rada student obavlja konsultacije sa mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz oblasti teme završnog rada. U okviru zadate teme, student po potrebi vrši i određena merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraživanja, ako je to predviđeno zadatkom završnog rada. Student sačinjava završni rad i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komisiji. Odbrana završnog rada je javna, a student je obavezan da nakon prezentacije usmeno odgovori na postavljena pitanja i primedbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana završnog radaneda50.00
Izrada završnog rada sa teorijskim osnovamaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!