O Biblioteci


28.02.2014. - 08:50 

Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka postoji još od nastanka Mašinskog fakulteta. Raspolaže ugodnim prostorom koji ispunjava sve bibliotečke standarde. U okviru nje nalazi se radni prostor od 176 m2, skladište od 126 m2 i čitaonica od 176 m2. Studentska čitaonica smeštena je u ugodni klimatizovani ambijent i ima 105 radnih mesta. U okviru radnog prostora se nalaze najnoviji brojevi časopisa, priručnici i enciklopedije. U toku 2008. godine izvršeno je kompletno renoviranje biblioteke tako da danas izgleda kao biblioteke najpoznatijih fakulteta i univerziteta po uslovima za rad i učenje.

Fondovi biblioteke se sastoje, uglavnom, od stručne literature. Postoji veliki broj: udžbenika, pomoćnih udžbenika, praktikuma, priručnika, enciklopedija i rečnika potrebnih za rad. Biblioteka raspolaže fondom knjiga od oko 50.000 bibliotečkih jedinica. Na raspolaganju su 1.500 naslova serijskih publikacija. U Biblioteci se čuva: 9.363  diplomska rada, 9.379  master radova, 8.759  diplomskih radova (bečelor, diplomski i završni radovi), 570 specijalističkih radova, 1.014 magistarskih radova i 934 doktorska rada.

Za potrebe svojih korisnika, Biblioteka koristi veoma razvijenu službu međubibliotečke razmene sa drugim bibliotekama u zemlji, a preko Biblioteke Matice srpske i sa bibliotekama u inostranstvu. Informacije o bibliotečkom materijalu korisnik može da dobije telefonom,  putem elektronskog kataloga (www.biblioteka.ftn.uns.ac.rs), lisnog kataloga ili slobodnim pristupom policama sa knjigama uz stručnu pomoć bibliotekara.

Univerzitetski bibliotečko-informacioni sistem (BIS) se razvija na osnovu informacionih potreba studenata, nastavnika, naučnih i stručnih saradnika, kojima bibliotečki fondovi služe za permanentno obrazovanje, naučnoistraživački i stručni rad. Zadatak BIS-a je da pomogne odvijanje obrazovnih i naučnoistraživačkih procesa, kao i da omogući brži transfer naučnih saznanja i naučno-tehnoloških informacija.

Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka, kao i sve naučne biblioteke državnih institucija u Srbiji, je priključena na akademsku mrežu, preko koje je moguć stalan pristup servisima KoBSON-a. Preko KoBSON-a je moguće pretraživati: elektronske časopise, knjige, indeksne baze, strane doktorske disertacije i katalog štampanih časopisa u bibliotekama Srbije.