Grafičko inženjerstvo i dizajn


18.05.2021. - 10:29 

Grafičko inženjerstvo i dizajn ima dve decenije dugu tradiciju savremenog obrazovanja u okviru interdisciplinarnog polja tehničko-tehnoloških nauka (računarskog inženjerstva - grafičkog inženjerstva) i umetnosti (primenjene umetnosti i dizajna - grafičkog dizajna, fotografije, novih vizuelnih medija i istorije umetnosti i dizajna) kao dominantnih polja.
Osnovano je 1999. godine, kao potreba za kadrovima posebno grafičke industrije i informacionih tehnologija koje su se intenzivno menjale i menjaju sa brzim razvojem računarskih tehnologija koje su osnova grafičkih proizvodnih procesa.

Studije grafičkog inženjerstva su jedinstvene na prostorima naše zemlje. Studijski program je formiran sa namerom da se ovlada savremenim grafičkim i informacionim tehnologijama koje donose nove dinamike promena, nove životne uslove koji su promenili svet komunikacija i svakodnevne navike čoveka. Obrazovna  struktura plana i programa studija je savremeno koncipirana tako da zadovolji zahteve i potrebe grafičke i kreativne industrije, informacionih tehnologija i drugih industrijskih grana koje su vezane za proizvode grafičke industrije.
Pre jedne decenije u okviru studija su akreditovani predmeti na kojima se steklo veliko iskustvo za područje gejming industrije. Obrazovani su kadrovi za izradu kompjuterskih igara, dizajn kompjuterskih igara, dizajn karaktera i pokreta zatim za razvoj elektronskih multimedijalnih sistema, industrijski dizajn proizvoda grafičke industrije, web dizajn i programiranje. Deo predmeta na nižim godinama studija koncipiran je tako da pruži neophodna znanja iz opšte obrazovnih i teorijskih predmeta koji će postaviti osnove za potrebna znanja grafičkog inženjerstva i primenjene umetnosti i dizajna, upravljanja složenim grafičkim sistemima, računarskim i drugim naukama i tehnikama.
U toku studija, a posebno na stručnim predmetima, se vrednuje samostalan rad, ohrabruje se učešćeu konkretnim stručnim i razvojnim projektima u okviru laboratorija, potenciraju se i razvijaju sposobnosti za rešavanje problema.

Departman Grafičkog inženjerstva i dizajna raspolaže sa najsavremenijom laboratorijom na području jugoistočne Evrope koja studentima stoji na raspolaganju kako za rad na samim vežbama tako i dodatnu edukaciju kroz praksu i ostale nastavne aktivnosti.

Osnovne akademske studije su koncipirane bez usmeravanja u studijske grupe čime se izgradio snažan profil koji se kvalitetno uključuje u različita područja struke i dalja usavršavanja kroz akademske master i doktorske studije.
Osnovne akademske studije su koncipirane da traju četiri godine, vrede 240 ESPB bodova, što daje dobar okvir za obrazovanje kvalitetnog diplomiranog inženjera grafičkog inženjerstva i dizajna u skladu sa nacionalnom nomenklaturom zvanja.

Završetkom osnovnih studija stiče se diploma i zvanje diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna.

MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

U toku studiranja, studenti se obrazuju da samostalno mogu obavljati širok spektar poslova koji su deo grafičke, informacione i kreativne industrije i da se uspešno mogu  uključiti u proizvodne procese od malih i srednjih preduzeća, do velikih kompanija kod nas i u svetu. Tu spadaju  - oblikovanje i projektovanje grafičkih proizvoda (grafički dizajn), izdavačka delatnost, štampanje i reprodukcija knjiga, brošura i drugih sličnih publikacija, novina, časopisa i sličnih periodičnih izdanja, umetnički procesi sa inženjerskom finalizacijom izrade, web dizajn, razvoj i izrada kompjuterskih igara, dizajn kompjuterskih igara, dizajn karaktera i pokreta, razvoj elektronskih multimedijalnih sistema, industrijski dizajn proizvoda grafičke industrije, razvoj tipografskih rešenja, rad sa vektorskom grafikom ilustracija, korekcija i obrada digitalnih slika sa ciljem publikovanja u štampi i/ili na internetu, priprema svih vrsta publikacija za štampu, kontrola svih faza procesa reprodukcije, organizacija i rukovođenje preduzećima, rad na grafičkim mašinama, kao i unapređenje rada komponenti integrisanih u ove složene sisteme,  računarska simulacija procesa, razvoj radnih tokova, digitalizacija procesa i sl.

Diplomirani inženjeri ove oblasti osposobljeni su za samostalan rad i zapošljavanje u firmama koje se bave tehnologijama ove struke kao i u razvojnim i istraživačkim institucijama i kompetentni su da rešavaju realne inženjerske probleme iz prakse kao i da nastave školovanje na master i doktorskim studijama ukoliko se za to opredele.