Edicija "Tehničke nauke - udžbenici"

647 Slavica Mitrović, Boban Melović "Principi savremenog menadžmenta"05.04.2019.20190405
646 Milan Bjelica, Nikola Teslić, Velibor Mihić "Softver u digitalnoj televiziji 1 : osnove digitalne televizije i video kodovanja"05.04.2019.20190405
645 Slavka Nikolić ... [i dr.] "Ekološki marketing menadžment : savremena de(kon)strukcija"05.04.2019.20190405
644 Miloš Šešlija, Nebojša Radović "Odabrana poglavl?a iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica"05.04.2019.20190405
643 Mitar Jocanović, Velibor Karanović "Procesi i sredstva rada"05.04.2019.20190405
642 Đorđe Vukelić, Branko Tadić "Rezni alati"05.04.2019.20190405
641 Rastislav Struharik "Projektovanje složenih digitalnih sistema. Napredne tehnike : računarske vežbe"05.04.2019.20190405
640 Rastislav Struharik "Diskretni sistemi. Sinteza sistema"05.04.2019.20190405
639 Rastislav Struharik "Diskretni sistemi. Analiza sistem"05.04.2019.20190405
638 Nebojša M. Ralević "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 2"05.04.2019.20190405
637 Nebojša Ralević "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz Matematike 1"05.04.2019.20190405
636 Milan Trifković, Goran Marinković "Odabrana poglavl?a iz Katastra nepokretnosti"05.04.2019.20190405
635 Slobodan Dudić ... [i dr.] "Zbirka rešenih zadataka sa teorijskim osnovama iz pneumatskog upravljanja"05.04.2019.20190405
634 Živko Bojović, Jelena Šuh, Emil Šećerov "Računarske mreže zasnovane na Internet protokolu : praktikum za laboratorijske vežbe"05.04.2019.20190405
633 Milica Vučinić Vasić "Fizika za studente grafičkog inženjerstva i dizajna"05.04.2019.20190405
632 Vladimir C. Strezoski "Osnovni proračuni elektroenergetiskih sistema. Tom 2, Tokovi snaga i kratki spojevi"05.04.2019.20190405
632 Vladimir C. Strezoski "Osnovni proračuni elektroenergetiskih sistema. Tom 1, Elementi"05.04.2019.20190405
631 Ljuba Budinski-Petković ... [i dr.] "Zbirka zadataka iz fizike : mašinski odsek", 2. izd.05.04.2019.20190405
630 Ilija Bašičević, Miroslav Popović, Vladimir Kovačević "Osnove računarskih mreža 1"05.04.2019.20190405
629 Nebojša Pjevalica... [i dr.] Logičko projektovanje računarskih sistema 1 : zbirka rešenih zadataka05.04.2019.20190405
628 Pavel Benka ... [i dr.] "Praktikum iz geodezije"05.04.2019.20190405
627 Predrag Atanasković "Upravljanje investicijama u saobraćaju"28.12.2017.20171228
626 Goran B. Anđelić, Vladimir Đ. Đaković "Osnove investicionog menadžmenta"28.12.2017.20171228
625 Goran Stojanović, Andrea Marić, Sanja Kojić, Nataša Samardžić, Dragana Vasiljević, Milan Radovanović, Tijana Kojić "Karakterizacija elektronskih komponenti : praktikum"28.12.2017.20171228
624 Branislav Borovac, Goran Đorđević, Mirko Raković, Milan Rašić "Industrijska robotika"28.12.2017.20171228
623 Milica Vučinić Vasić, Dušan Ilić "Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike : za studente grafičkog inženjerstva i dizajna"28.12.2017.20171228
622 Ana Kozmidis Petrović, Uranija Kozmidis Luburić, Milica Vučinić Vasić "Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike : za studente građevinarstva, arhitekture i čistih energetskih tehnologija"28.12.2017.20171228
621 Ljuba Budinski Petković, Ivana Lončarević "Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike : za studente računarstva i automatike i strukovnih studija elektroenergetike"28.12.2017.20171228
620 Miljko V. Satarić, Aleksandra Mihailović "Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike : studijski programi: Energetika, elektronika i telekomunikacije, Merenje i regulacija"28.12.2017.20171228
619 Ivan Beker, Slobodan Morača, Milovan Lazarević, Dragoljub Šević, Zdravko Tešić, Aleksandar Rikalović, Vladan Radlovački "LEAN sistem"28.12.2017.20171228
618 Rastislav Struharik"Razvoj FPGA baziranih sistema korišćenjem Xilinx Vivado alata"28.12.2017.20171228
617 Rastislav Struharik "Projektovanje složenih digitalnih sistema : računarske vežbe"28.12.2017.20171228
616 Vlado Porobić "Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici : primeri sa rešenjima"27.12.2017.20171227
615 Ilija Kovačević, Slavica Medić, Bil?ana Carić, Vladimir Ćurić "Testovi sa ispita iz Matematičke analize 1" 5. izd.28.12.2017.20171228
614 Momčilo Novković, Biljana Carić, Slavica Medić, Vladimir Ćurić, Ilija Kovačević "Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1", 5.izd.27.12.2017.20171227
613 Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Nebojša Ralević, Momčilo Novković, Biljana Carić, Slavica Medić "Matematička analiza I : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine", 5. izd.27.12.2017.20171227
612 Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Nebojša Ralević, Momčilo Novković, Biljana Carić, Slavica Medić "Matematička analiza I : uvodni pojmovi i granični procesi" 6.izd.27.12.2017.20171227
611 Zoran Milojević, Milan Rackov, Ivan Knežević, Mirjana Bojanić "Inženjerske grafičke komunikacije"27.12.2017.20171227
610 Jelena Atanacković Jeličić, Igor Maraš, Dejan Ecet "Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada"27.12.2017.20171227
609 Bogdanović Vuk, Garunović Nemanja "Zbirka zadataka iz teorije saobraćajnog toka"27.12.2017.20171227
608 Veselin Perović, Ranko Bojanić "Osnove kontrolinga"27.12.2017.20171227
607 Vladimir Ostojić, Tatjana Lončar-Turukalo " Praktikum za računarske vežbe iz digitalne obrade slike"27.12.2017.20171227
606 Ivan Mezei"Računarska elektronika : praktikum laboratorijskih vežbi"27.12.2017.20171227
605 Jelena Kovačević, Dejan Bokan "Arhitekture i algoritmi digitalnih signal procesora : zbirka zadataka i laboratorijski priručnik"27.12.2017.20171227
604 Svetlana Nikoličić, Đurđica Stojanović, Marinko Maslarić "Osnovi logistike : principi, sistemi i procesi"27.12.2017.20171227
603 Neda Pekarić-Nađ "Uvod u elektromagnetiku"27.12.2017.20171227
602 Slobodan Krnjetin "Graditeljstvo i životna sredina. Deo 2"27.12.2017.20171227
601 Slobodan Krnjetin "Graditeljstvo i životna sredina. Deo 1"27.12.2017.20171227
600 Nenad Katić "Elektroprivreda u uslovima slobodnog tržišta", 2. dop. izd.27.12.2017.20171227
599 Doroslovački Rade, Nedović Ljubo "Testovi iz algebre"27.12.2017.20171227
598 Maša Bukurov, Bogoljub Todorović, Siniša Bikić "Zbirka zadataka iz mehanike fluida 1"27.12.2017.20171227
597 Branko Perišić "Osnovi softverskog inženjerstva"27.12.2017.20171227
596 Igor Peško "Tehnologija izvođenja grubih građevinskih radova"27.12.2017.20171227
595 Goran Marinković, Milan Trifković, Toša Ninkov "Osnove geodezije"27.12.2017.20171227
594 Darko Čapko, Srđan Vukmirović, Dubravka Bojanić "Odabrana poglavlja iz modelovanja i simulacije sistema u Matlabu"27.12.2017.20171227
593 Siniša Kuzmanović "Mašinski elementi : oblikovanje, proračun i primena" 3.izd.27.12.2017.20171227
592 Tatjana Grbić, Ljubo Nedović "Zbirka odabranih rešenih ispitnih zadataka iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa"27.12.2017.20171227
591 Dragoljub Novaković, Sandra Dedijer, Gojko Vladić "Uvod u grafičke tehnologije : praktikum za vežbe"27.12.2017.20171227
590 Darko Reba "Ulični sistemi i urbana morfologija"27.12.2017.20171227
589 Slavko Đurić, Damir Đaković "Procesni aparati za zaštitu okoline : kroz računske probleme", 2. izd.27.12.2017.20171227
588 Ratko B. Maretić "Zbirka rešenih zadataka iz Otpornosti materijala", 3. izd.27.12.2017.20171227
587 Ratko B. Maretić "Otpornost materijala"27.12.2017.20171227
586 Rade Doroslovački "Algebra"27.12.2017.20171227
585 Ratko Obradović "Računarska grafika : krive i površi" 2. izd.27.12.2017.20171227
584 Dragoljub Novaković, Magdolna Pal, Stefan Đurđević "Grafička ambalaža : praktikum"27.12.2017.20171227
583 Josif Tomić, Miodrag Kušljević "Merenje i analiza signala primenom LabVIEW programa"27.12.2017.20171227
582 Siniša Kuzmanović, Ružica Trbojević, Milan Rackov "Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata" 3. izd.27.12.2017.20171227
581 Katić Vladimir, Stevan Grabić, Ivan Todorović, Zoltan Čorba "Praktikum iz energetske elektronike"27.12.2017.20171227
580 Marko Marković, Vladimir Bulatović, Dejan Vasić, Tatjana Kuzmić "Metode preciznih geodetskih merenja : zbirka zadataka"27.12.2017.20171227
579 Danijela Lalić ,Tamara Vlastelica "Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2015"27.12.2017.20171227
578 Srđan Popov, Đorđe Ćosić, Tanja Novaković, Ljil?ana Popović "Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom"27.12.2017.20171227
577 Andrea Ivanišević, Branislav Marić "Ekonomika preduzeća"27.12.2017.20171227
576 Đula Fabian, Ljubomir Budinski, Matija Stipić, Slobodan Kolaković "Rešeni zadaci iz hidrotehničkih konstrukcija"27.12.2017.20171227
575 Simeunović Nenad, Lalić Bojan "Operacioni menadžment "27.12.2017.20171227
574 Dejan Vasić, Vladimir Bulatović, Marko Marković, Nikola Janković "Komunalni informacioni sistemi i njihova primena : praktikum"27.12.2017.20171227
573 Milan Sečujski, Vlado Delić, Nikša Jakovl?ević, Igor Radić "Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala", 3. izd.27.12.2017.20171227
572 Mirjana Damnjanović, Jelena Radić "Projektovanje digitalnih integrisanih kola "27.12.2017.20171227
571 Nikša Jakovljević, Milan Sečujski, Siniša Suzić,Vlado Delić, "Praktikum iz digitalne obrade signala"27.12.2017.20171227
570 Svetozar Kostić, "Ekspertize saobraćajnih nezgoda"27.12.2017.20171227
569 Milena Krklješ, "Arhitektonska analiza"27.12.2017.20171227
568 Darko Stefanović, Srđan Sladojević, "Sistemi za podršku planiranju poslovnih resursa u organizacijama u Srbiji"19.04.2016.20160419
567 Ljiljana Živanov, Goran Stojanović, Andrea Marić, Goran Radosavljević, "Materijali u elektrotehnici : zbirka rešenih zadataka", 2. izd.19.04.2016.20160419
566 Goran Stojanović, Ljiljana Živanov "Materijali u elektrotehnici", 2. izd.19.04.2016.20160419
565 Miodrag Temerinac, Željko Lukač, Ivan Kaštelan "Osnovi algoritama i struktura DSP 2"19.04.2016.20160419
564 Miljko Satarić "Zbirka zadataka iz fizike : za studente elektrotehnike", 2. izd.19.04.2016.20160419
563 Uranija Kozmidis Luburić, Selena Grujić "Fizika"19.04.2016.20160419
562 Marin Gostimirović "Nekonvencionalni postupci obrade", 2. izd.19.04.2016.20160419
561 Nemanja Kašiković, Dragoljub Novaković, Ivana Jurič "Digitalna štampa : praktikum za vežbe"19.04.2016.20160419
560 Momčilo B. Novković...i dr., "Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 1", 4. izd.19.04.2016.20160419
559 Milica Miličić, "Osnove saobraćaja"19.04.2016.20160419
558 Ilija M. Kovačević, Nebojša M. Ralević, "Uvod u matematičku analizu : elektrotehnički odsek"19.04.2016.20160419
557 Darko P. Marčetić, Marko A. Gecić, Boris P. Marčetić "Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici", 3. izd.19.04.2016.20160419
556 Ilija M. Kovačević "Matematička analiza 1 : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine", 4. izd.19.04.2016.20160419
555 Ilija M. Kovačević "Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi", 5. izd.19.04.2016.20160419
554 Zoran Mitrović, "Merni instrumenti"19.04.2016.20160419
553 Ljubica Duđak, "Planiranje ljudskih resursa"19.04.2016.20160419
552 Milan Zeljković, Slobodan Tabaković, Aco Antić "Programiranje numerički upravljanih obradnih sistema"19.04.2016.20160419
551 Maša Bukurov, Bogoljub Todorović, Siniša Bikić, "Zbirka zadataka iz Osnova mehanike fluida", 4. izd.19.04.2016.20160419
550 Željko Grbavčić, Dunja Sokolović "Osnovi procesne tehnike : mehaničke operacije"19.04.2016.20160419
549 Janko Hodolič ...i dr., "Merenje i kontrola zagađenja"19.04.2016.20160419
548 Slavko Đurić ... i dr., "Procesni sistemi i postrojenja"19.04.2016.20160419
547 Rastislav Struharik "Uvod u mikroračunarsku elektroniku : računarske vežbe"19.04.2016.20160419
546 Ljiljana Cvetković, Vladimir Kostić "Numela 1 : kolekcija vežbi"19.04.2016.20160419
545 Zdravko Tešić ... i dr., "Organizacija i upravljanje poslovnim procesima"19.04.2016.20160419
544 Miodrag Zuković "Zbirka zadataka iz dinamike"19.04.2016.20160419
543 Slavka Nikolić, Jelena Stanković , Aleksandar Dejanović, "Brend menadžment: savremena a(tra)kcija"19.04.2016.20160419
542 Ištvan Pap, Nemanja Lukić, "Projektovanje i arhitekture softverskih sistema : sistemi zasnovani na Androidu"19.04.2016.20160419
541 Pavel Kovač, Zuzana Palkova, "Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije", izd. 219.04.2016.20160419
540 Ljiljana Cvetković, "Numela I"19.04.2016.20160419
539 Slobodan Krnjetin, "Prirodni materijali u graditeljstvu"19.04.2016.20160419
538 Maša Bukurov "Mehanika fluida", 2. izd.19.04.2016.20160419
537 Platon Sovilj "Senzori i merni sistemi u biomedicini : praktikum"07.12.2015.20151207
536 Zoltan Čorba "Obnovljivi izvori električne energije. Deo 1 : laboratorijski praktikum"07.12.2015.20151207
535 Ilija Ćosić, Nenad Simeunović, Žarko Bojić "Studija rada"07.12.2015.20151207
534 Dušan Dobromirov, Mladen Radišić "Finansiranje inovativnih preduzeća : - univerzitetski udžbenik"07.12.2015.20151207
533 Ilija Ćosić, Dragan Šešlija, Predrag Vidicki "Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta : sistemski prilaz"07.12.2015.20151207
532 Anamarija Juhas "Zbirka zadataka iz elektromagnetike"07.12.2015.20151207
531 Nebojša Ralević "Funkcije više promenljivih : diferencijalni i integralni račun : mašinski odsek "07.12.2015.20151207
530 Đorđe Uzelac "Putevi i gradske saobraćajnice"07.12.2015.20151207
529 Aleksandar Erdeljan, Darko Čapko "Modelovanje i simulacija sistema : sa primerima"07.12.2015.20151207
528 Đorđe Ćosić, Staniša Avdalović "Osiguranje u saobraćaju i transportu"02.12.2015.20151202
527 Pavel Kovač "Metode planiranja i obrade eksperimenta", 2. izd.02.12.2015.20151202
526 Branislav Atlagić "Softver sa kritičnim odzivom : projektovanje SCADA sistema"02.12.2015.20151202
525 Dragan Mrkšić, Đorđe Ćosić "Upravl?anje rizikom i osiguranje"02.12.2015.20151202
524 Valentina Basarić " Zbirka zadataka iz modela u planiranju saobraćaja"02.12.2015.20151202
523 Rade Doroslovački, "Principi algebre opšte, diskretne i linearne", 4. izd.02.12.2015.20151202
522 Ivan Klinar "Tehnička eksploatacija mašina"02.12.2015.20151202
521 Ilija M. Kovačević ... [i dr.] "Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi"02.12.2015.20151202
520 Marina Katić "English for workplace safety engineering"02.12.2015.20151202
519 Ilija Kovačević ... [i dr.] "Testovi sa ispita iz Matematičke analize 1"02.12.2015.20151202
518 Miljko Satarić ... [i dr.]. "Zbirka zadataka iz fizike: odseci zaštite životne sredine, zaštite na radu i biomedicinskog inženjerstva"02.12.2015.20151202
517 Slobodan Morača "Uspostavljanje i razvoj klasterskih organizacija"02.12.2015.20151202
516 Dušan Uzelac "Hidromašinska oprema"02.12.2015.20151202
515 Vladimir C. Strezoski "Osnovi elektroenergetike"02.12.2015.20151202
514 Jovan Ž. Dorić "Teorija motora SUS "02.12.2015.20151202
513 Jelena Kiurski "Hemija u grafičkom inženjerstvu", 3. izd.02.12.2015.20151202
512 Ratko Obradović, Ivan Pinćjer, Gojko Vladić, Ivica Nikolić, "Dizajn prostornih oblika", 2. izd.06.11.2015.20151106
511 Jelena Kiurski, "Hemigrafija", 3. izd.06.11.2015.20151106
510 Jelena Kiurski, "Praktikum za laboratorijske vežbe iz grafičkog okruženja"06.11.2015.20151106
509 Dragoljub Novaković, Igor Karlović, Živko Pavlović, Čedomir Pešterac, "Reprodukciona tehnika : priručnik za vežbe", 3. izd.06.11.2015.20151106
508 Dragoljub Novaković, Živko Pavlović, Nemanja Kašikovi, "Tehnike štampe : praktikum za vežbe", 2. izd.06.11.2015.20151106
507 Đorđe Uzelac, "Kolovozne konstrukcije"06.11.2015.20151106
506 Ivana Mirović, Vesna Bogdanović, "Engleski jezik 2: za grafičko inženjerstvo i dizajn", 2. izd.06.11.2015.20151106
505 Slavko Svirčević, "Teorija telekomunikacionog saobraćaja"06.11.2015.20151106
504 Slobodan Bata Nedeljković, "Likovna umetnost u prostornom dizajnu"06.11.2015.20151106
503 Dragoljub Novaković, Sandra Dedijer, Neda Milić, "Grafički procesi : praktikum za vežbe", 2. izd.06.11.2015.20151106
502 Jelena Kiurski "Hemija u grafičkom inženjerstvu - praktikum za vežbe", 5. izd.06.11.2015.20151106
501 Jelena Kiurski "Hemija u grafičkom inženjerstvu - praktikum za vežbe", 2. izd.06.11.2015.20151106
500 Nikola Đurić, Dragan Kljajić, "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za elektroenergetski softverski inženjering"06.11.2015.20151106
499 Dragan Ivanović, Branko Milosavljević, "Upravljanje digitalnim dokumentima"06.11.2015.20151106
498 Katarina Gerić, Miljana Prica, Rastko Milošević "Grafički materijali : praktikum za vežbe", izd. 206.11.2015.20151106
497 Veselin Perović, Branislav Nerandžić "Poslovne finansije : finansije za menadžere", 2. izd.06.11.2015.20151106
496 Radojle Radetić, Dragan Pejić, "Električna merenja : otpornost"30.04.2015.20150430
495 Ljiljana Vukajlov, "Uvod u urbanizam", 2. izd.30.04.2015.20150430
494 Aleksandar Antić, Uranija Kozmidis Luburić, Selena Grujić, "Zbirka zadataka iz fizike: Arhitektonski i Građevinski odsek"30.04.2015.20150430
493 Radoš Radivojević "Sociologija tehnike", 2. izd.30.04.2015.20150430
492 Marin Gostimirović, Dragoje Milikić, Milenko Sekulić, "Osnove tehnologije obrade skidanjem materijala"30.04.2015.20150430
491 Dragoljub Novaković, Gojko Vladić, Nemanja Kašiković, Stefan Đurđević "Gafički sistemi : praktikum za vežbe"30.04.2015.20150430
490 Dragoje Milikić, Marin Gostimirović, Milenko Sekulić "Osnove tehnologije obrade rezanjem", 2. izd.30.04.2015.20150430
489 Marko Kostić, Jovana Radenović "Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize I"12.02.2015.20150212
488 Mitar Jocanović "Automatizacija procesa rada: osnove hidrauličnog upravljanja"30.04.2015.20150430
487 Ljuba Budinski Petković "Fizika"30.04.2015.20150430
486 Vladimir Kovačević, Miroslav Popović "Projektovanje asemblara, kompajlera i punjača"30.04.2015.20150430
485 Miroslav Popović, Vladimir Kovačević "Paralelno programiranje"13.03.2015.20150313
484 Igor Kekeljević "Slobodoručno crtanje", 2. izdanje13.03.2015.20150313
483 Jelena Borocki "Preduzetništvo, inovacije i razvoj preduzeća"12.02.2015.20150212
482 Momčilo Spasojević, Vladimir Bajić "Priručnik za projektovanje, proizvodnju i kontrolu posuda pod pritiskom"13.03.2015.20150313
481 Rastislav Struharik "Diskretni sistemi: računarske vežbe u MATLAB-u"13.03.2015.20150313
480 Dušan Gvozdenac, Dragan Urošević "Inženjerski proračuni energetskih aparata i uređaja"13.03.2015.20150313
479 Staniša Dautović, Vuk Vranjković "Računarske vežbe iz predmeta Formalne metode projektovanja i verifikacije hardvera"13.03.2015.20150313
478 Zorica Suvajdžin Rakić, Predrag Rakić "flex & bison - zbirka zadataka"13.03.2015.20150313
477 Zorica Suvajdžin Rakić, Miroslav Hajduković"Programski jezik miniC, specifikacija i kompajler"13.03.2015.20150313
476 Maja Čavić, Milan Kostić, Miodrag Zlokolica "Prenos snage i kretanja"13.03.2015.20150313
475 Vladimir Crnojević "Prepoznavanje oblika za inženjere"13.03.2015.20150313
474 Strahil Gušavac "Osnovni principi projektovanja u mrežama srednjeg i niskog napona"13.03.2015.20150313
473 Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin, Miodrag Zuković "Dinamika"13.03.2015.20150313
472 Pavel Kovač "Teorija obradnih procesa"13.03.2015.20150313
471 Siniša Kuzmanović "Mašinski elementi: oblikovanje, proračun, primena", 2. izdanje13.03.2015.20150313
470 Miodrag Temerinac, Stevan Berber, Željko Lukač "Osnovi algoritma 1 struktura DSP 1"13.03.2015.20150313
469 Slavko Đurić, Jelena Radonjić, Borivoj Stepanov, Petko Stanojević "Rešeni zadaci iz procesnih sistema i postrojenja"13.03.2015.20150313
468 Nikola Đurić, Dragan Kljajić, Danka Antić "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za biomedicinsko inženjerstvo"13.03.2015.20150313
467 Milan Sečujski, Vlado Delić, Nikša Jakovljević, Igor Radić "Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala"13.03.2015.20150313
466 Silvia Gilezan,... i dr. "Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike"13.03.2015.20150313
465 Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Nebojša Ralević "Integrali funkcija više promenljivih i teorija polja"13.03.2015.20150313
464 Rade Doroslovački "Principi algebre, opšte, diskretne i linearne", 3. izdanje13.03.2015.20150313
463 Ilija Ćosić, Rado Maksimović "Proizvodni menadžment"13.03.2015.20150313
462 Uranija Kozmidis Luburić, Selena Grujić, Milica Vučinić Vasić Ivana Stojković, Aleksandar Antić "Zbirka zadataka iz fizike: za saobraćajni odsek i Odsek za geodeziju i geomatiku"13.03.2015.20150313
461 Darko Marčetić, Vlado Porobić "Primena mikroprocesora u elektroenergetici"13.03.2015.20150313
460 Darko Marčetić "Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima"13.03.2015.20150313
459 Dragoljub Novaković, Magdolna Apro "Završna grafička obrada", 2. izdanje12.03.2015.20150312
458 Vladimir Strezoski "Osnovi elektroenergetike"13.03.2015.20150313
457 Pavle Gladović, Vladimir Popović, Milan Simeunović "Informacioni sistemi u drumskom transportu"13.03.2015.20150313
456 Nikola Đurić, Vera Bajović, Karolina Kasaš Lažetić, Dragan Kljajić "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 2 za mehatroniku"13.03.2015.20150313
455 Marija Vićević "Bioenergetska goriva"13.03.2015.20150313
454 Vojin Grković, Milana Guteša "Lekcije iz termoenergetskih postrojenja: oprema i uređaji13.03.2015.20150313
453 Vera Bajović, Karolina Kasaš Lažetić, Dejana Herceg, Nikola Đurić "Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike"13.03.2015.20150313
452 Dušan Gvozdenac, Ištvan Vanjur "Rashladna tehnika", 2. izdanje13.03.2015.20150313
451 Leposava Grubić Nešić "Razvoj ljudskih resursa"13.03.2015.20150313
450 Petar Malešev "Hidroprenosnici u mehanizaciji 2"13.03.2015.20150313
449 Pavle Gladović "Organizacija drumskog saobraćaja", 2. izdanje13.03.2015.20150313
448 Milan Rapaić, Zoran Jeličić "Projektovanje linearnih regulatora i estimatora u prostoru"13.03.2015.20150313
447 Dragana Šarac "Finansijsko poslovanje u poštanskom saobraćaju"13.03.2015.20150313
446 Branko Milosavljević, Milan Vidaković "Java i internet programiranje", 3. izdanje13.03.2015.20150313
445 Miljko Satarić, Ljuba Budinski Petković, Ivana Lončarević, Aleksandra Mihailović, Dušan Ilić "Zbirka zadataka iz fizike za studente elektrotehnike"13.03.2015.20150313
444 Ratko Nikolić, Lazar Savin, Mirko Simkić, Milan Tomić "Pogonske mašine - motori SUS"13.03.2015.20150313
443 Darko Marčetić, Marko Gecić, Boris Marčetić "Programabilni logički kontroleri i industrijski komunikacioni protokoli", 2. izdanje13.03.2015.20150313
442 Katarina Gerić, Miljana Prica, Rastko Milošević "Grafički materijali - praktikum za vežbe"13.03.2015.20150313
441 Ljiljana Vukajlov "Uvod u urbanizam"13.03.2015.20150313
440 Dragana Štrbac, Anita Petrović Gegić, Zorica Mirosavljević "Uvod u inženjerstvo zaštite životne sredine"13.03.2015.20150313
439 Vlado Porobić "Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici - primeri sa rešenjima"13.03.2015.20150313
438 Nikola Đurić, Vera Bajović, Karolina Kasaš Lažetić, Dragan Kljajić "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1 za mehatroniku"13.03.2015.20150313
437 Laslo Nađ, Mirjana Damnjanović "Praktikum iz računarskih vežbi iz digitalne elektronike"13.03.2015.20150313
436 Mirjana Damnjanović, Laslo Nađ "Zbirka rešenih zadataka iz digitalne elektronike"13.03.2015.20150313
435 Dragoljub Novaković, Nemanja Kašiković "Propusna štampa"13.03.2015.20150313
434 Dragoljub Novaković, Živko Pavlović, Sandra Dedijer "Od komjutera do štampe Computer to Plate tehnologije"13.03.2015.20150313
433 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić "Zbirka zadataka iz statike 1", 3. izdanje13.03.2015.20150313
432 Slobodan Sokolović, Dunja Sokolović, Damir Đaković "Osnovi ekološke analize naftne i gasne industrije"13.03.2015.20150313
431 Branislav Nerandžić, Veselin Perović "Upravljačko računovodstvo", 2. izdanje13.03.2015.20150313
430 Radoš Radivojević "Sociologija tehnike"30.04.2015.20150430
429 Miloš Živanov "Uvod u elektroniku", 2. izdanje16.10.2014.20141016
428 Dušan Uzelac "Hidropneumatske komponente"16.10.2014.20141016
427 Nikolina Janković, Vasa Radonić, Vesna Crnojević Bengin "Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola u programskim paketima Microwave Office i High Frequency Structure Simulator"16.10.2014.20141016
426 Danilo Vujičić, Slobodan D. Petrović, "Priručnik o inovacionoj i naučnoistraživačkoj delatnosti"11.03.2015.20150311
425 Branislav Popkonstantinović, "Estetika vizuelnih komunikacija"13.03.2015.20150313
424 Pavle Gladović, “Tehnologija drumskog saobraćaja” - 3. izdanje17.12.2013.20131217
423 Radovan Štulić, “Perspektiva: vizuelizacija 3D prostora iz perspektivnih slika”13.03.2015.20150313
422 Đurđica Stojanović, Vladeta Gajić, "Praktikum iz špedicije", 3. izdanje13.03.2015.20150313
421 Milan Trifković, Toša Ninkov, Goran Marinković, “Komasacija”17.12.2013.20131217
420 Maša Bukurov, “Mehanika fluida - knjiga prva: osnove”17.12.2013.20131217
419 Maša Bukurov, Bogoljub Todorović, Siniša Bikić, "Zbirka zadataka iz mehanike fluida 1", 2. izdanje17.12.2013.20131217
418 Ivan J. Klinar „Motori sa unutrašnjim sagorevanjem”13.03.2015.20150313
417 Miodrag Zuković, "Zbirka zadataka iz mehanike"13.12.2013.20131213
416 Svetozar Kostić, Branko Davidović, „Parkiranje i javne garaže“13.03.2015.20150313
415 Marin Gostimirović ”Baza podataka obradnih procesa”06.12.2013.20131206
414 Rade Doroslovački “Principi algebre opšte, diskretne i linearne”06.12.2013.20131206
413 Ilija Kovačević,...i dr., "Testovi sa ispita iz Matematičke analize 1", 3. izd.12.03.2015.20150312
412 Momčilo Novković,...i dr., "Zbirka zadataka iz Matematičke analize 1", 3. izd.12.03.2015.20150312
411 Ilija Kovačević,...i dr, "Matematička analiza 1", 3. izd.12.03.2015.20150312
410 "Matematička analiza 1"16.03.2015.20150316
409 Ilija Bašičević, Miroslav Popović, Vladimir Kovačević „Osnove računarskih mreža 1„06.12.2013.20131206
408 Ratko Obradović „Animacija karaktera”06.12.2013.20131206
407 Jelena Kiurski „Hemija u grafičkom inženjerstvu - praktikum za vežbe”06.12.2013.20131206
406 Đorđe Slavka Đukić „Statika” - 5. izdanje05.12.2013.20131205
405 Milan Zeljković „Programiranje numerički upravljanih obradnih sistema”05.12.2013.20131205
404 Marina Katić "English for environmental engineering"05.12.2013.20131205
403 Božidar D. Vujanović „Teorija oscilacija” - 4. izdanje05.12.2013.20131205
402 Vladimir C. Strezoski „Ekvivalentne šeme elektroenergetskih transformatora u analizi stacionarnih režima” - 4. izdanje05.12.2013.20131205
401 Vladimir Kovačević „Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1: programski alati i paralelno programiranje”05.12.2013.20131205
400 Filip Kulić „Osnovi sistema automatskog upravljanja”05.12.2013.20131205
399 Velimir Čongradac „Upravljanje procesima računarom kroz rešene primere”05.12.2013.20131205
398 Milomir Veselinović „Sistem kvaliteta u drumskom transportu”05.12.2013.20131205
397 Milomir Veselinović „Praktikum sa zbirkom zadataka iz tehnologije javnog gradskog transporta putnika ”05.12.2013.20131205
396 Nila Kapor-Stanulović „Komunikologija za menadžere”05.12.2013.20131205
395 Ratko B. Maretić „Zbirka rešenih zadataka iz kinematike” - 3. izdanje05.12.2013.20131205
394 Dragan Simić „E-logistika”05.12.2013.20131205
393 Vladimir C. Strezoski „Proračuni stacionarnih režima elektroenergetskih sistema”05.12.2013.20131205
392 Milan Vidaković „Java i objektno-orijentisano programiranje”05.12.2013.20131205
391 Ljuba Budinski Petković,...i dr., "Zbirka zadataka iz fizike: za mašinski odsek"12.03.2015.20150312
390 Mila Stojaković „Verovatnoća i slučajni procesi”05.12.2013.20131205
389 Svetozar Kostić „Drumski saobraćajni terminali”05.12.2013.20131205
388 Maša Bukurov „Zbirka zadataka iz osnova mehanike fluida”- 3. izdanje05.12.2013.20131205
387 Jelena Kiurski, „Hemigrafija - praktikum”- 4. izdanje05.12.2013.20131205
386 Jelena Kiurski „Hemigrafija”- 2. izdanje05.12.2013.20131205
385 Miloš B. Živanov „Elektronika - pojačavačka kola - teorija i zadaci”- 2.izdanje05.12.2013.20131205
384 Dragoljub Novaković, Nemanja Kašiković, "Digitalna štampa"12.03.2015.20150312
383 Emil Levi „Osnovi elektroenergetike”- 5. izdanje05.12.2013.20131205
382 Darko P. Marčetić „Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici”04.12.2013.20131204
381 Dragoljub Novaković „Uvod u grafičke tehnologije - praktikum za vežbe” - II izdanje04.12.2013.20131204
380 Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić "Mehanika mašina", 3. izd.12.03.2015.20150312
379 Slavica Mitrović "Principi savremenog menadžmenta"12.03.2015.20150312
378 Livija Cvetićanin „Kinematika”04.12.2013.20131204
376 Miroslav Hajduković „Operativni sistemi (problemi i struktura)”04.12.2013.20131204
374 Ljuba Budinski-Petković „Fizika” - II izdanje03.12.2013.20131203
373 Biljana Ratković Njegovan „Poslovna etika”, 2. dopunjeno izd.12.03.2015.20150312
372 Marić Branislav “Upravljanje investicijama”, 3. izd.12.03.2015.20150312
371 dr Laslo Nađ “Impulsna elektronika”03.12.2013.20131203
370 Jovan Tepić “Transportno-logističke osobine i tokovi robe”03.12.2013.20131203
369 Janko Hodolič “Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine”03.12.2013.20131203
368 Darko Marčetić, Vlado Porobić, "Primena mikroprocesora u elektroenergetici"03.12.2013.20131203
367 Anamarija Juhas, "Zbirka zadataka iz elektromagnetike"21.01.2013.20130121
366 Josif Tomić, Milan Milanković, "Virtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa"21.01.2013.20130121
365 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić, "Zbirka zadataka iz statike 1"21.01.2013.20130121
364 Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Nebojša Ralević, "Integralne funkcije više promenljivih i teorija polja"21.01.2013.20130121
363 Ilija Ćosić, Aleksandar Rikalović, Dušan Rikalović, "Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema u grafičkoj industriji"21.01.2013.20130121
362 Dragutin Zelenović, "Projektovanje proizvodnih sistema"21.01.2013.20130121
361 Pavle Gladović, "Sistemi kvaliteta u drumskom transportu"21.01.2013.20130121
360 Jelisaveta Šafranj, Engleski jezik 3 – za grafičko inženjerstvo i dizajn21.01.2013.20130121
359 Siniša Kuzmanović, "Mašinski elementi, oblikovanje proračun i primena"21.01.2013.20130121
358 Milica Vučinić Vasić, Divko Ćirić, Tatjana Škrbić, Miroljub Đurić, "Zbirka zadataka iz fizike"21.01.2013.20130121
357 Ilija Ćosić, Zoran Anišić, Milovan Lazarević, "Tehnološki sistemi u montaži"21.01.2013.20130121
356 Đorđe Đukić, Teodor Atanacković, Livija Cvetićanin, "Mehanika"21.01.2013.20130121
355 Ana Kozmdis Petrović, "Tehnička fizika"21.01.2013.20130121
354 Ratko Maretić, "Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala"21.01.2013.20130121
353 Anamarija Juhas, Neda Pekarić Nađ, Modrag Milutinov, "Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za strukovne studije"21.01.2013.20130121
352 Rade Doroslovački, "Principi algebre opšte, diskretne i linearne"21.01.2013.20130121
351 Momčilo Novković, Biljana Carić, Ilija Kovačević, "Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike"21.01.2013.20130121
350 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević, Biljana Carić, Vojislav Marić, Momčilo Novković, Slavica Medić, "Matematička analiza 1 – diferencijalni i integralni račun"21.01.2013.20130121
349 Momčilo Novković, Slavica Medić, Biljana Carić, Vladimir Ćurić, Ilija Kovačević, "Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1"21.01.2013.20130121
348 Ilija Kovačević, Biljana Carić, Slavica Medić, Vladimir Ćurić, "Testovi sa ispita iz matematičke analize 1"21.01.2013.20130121
347 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević, Biljana Carić, Vojislav Marić, Momčilo Novković, Slavica Medić, "Matematička analiza 1 – uvodni pojmovi i granični procesi"21.01.2013.20130121
346 Jelena Kiurski, Miljana Prica, Julija Fišl, "Hemija u grafičkom inženjerstvu - praktikum"21.01.2013.20130121
345 Jelena Kiurski, "Hemija u grafičkom inženjerstvu"21.01.2013.20130121
344 Aleksandar Kupusinac, "Zbirka rešenih zadataka iz programskog jezika C + +"21.01.2013.20130121
343 Miroslav Plančak, Dragiša Vilotić, "Tehnologije plastičnog deformisanja"21.01.2013.20130121
342 Ilija Ćosić, Milovan Lazarević, "Tehnologija demontaže proizvoda"21.01.2013.20130121
341 Nenad Katić, "Elektropivreda u uslovima slobodnog tržišta"21.01.2013.20130121
340 Goran Vujić, Dejan Ubavin, Nemanja Stanisavljević, Bojan Batinić, "Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju"21.01.2013.20130121
339 Darko Marčetić, "Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima"21.01.2013.20130121
338 Goran Stojanović, "Nanoelektronika i primena nanomaterijala"21.01.2013.20130121
337 Igor Karlović, Ivana Tomić, Ivana Rilovski, "Digitalna reprofotografija – praktikum"21.01.2013.20130121
336 Ratko Obradović, "Računarska grafika"21.01.2013.20130121
335 Siniša Kuzmanović, "Industrijski dizajn"21.01.2013.20130121
334 Nikola Babin, Jovan Vladić, Nikola Brkljač, Rastislav Šostakov, "Metalne konstrukcije u mašinstvu"21.01.2013.20130121
333 Veran Vasić, Đura Oros, "Energetsaka elektronika u pogonu i industriji"21.01.2013.20130121
332 Miloš Vujanović, Ana Nikolić, "Crtanje za animaciju"21.01.2013.20130121
331 Marin Gostimirović, "Nekonvencionalni postupci obrade"21.01.2013.20130121
330 Svetozar Kostić, Branko Davidović, "Parkiranje i javne garaže"21.01.2013.20130121
329 Dragoljub Novaković, Sandra Dedijer, Neda Milić, "Grafički procesi - praktikum"21.01.2013.20130121
328 Ilija Ćosić, Zoran Anišić, "Tehnologije montaže"21.01.2013.20130121
327 Slobodan Nedeljković, Uroš Nedeljković, "Pismo i tipografija"21.01.2013.20130121
326 Dragoljub Novaković, Magdolna Apro, "Završna grafička obrada"21.01.2013.20130121
325 Vladimir Škiljaica, Ivan Škiljaica, "Tehnologija vodnog saobraćaja - drugi deo"21.01.2013.20130121
324 Momčilo Kujačić, "Nove tehnologije i usluge u poštanskom saobraćaju"21.01.2013.20130121
323 Dragutin Zelenović, "Tehnologija organizacije industrijskih sistema - preduzeća"21.01.2013.20130121
322 Jovan Tepić, Ilija Atanacković, Goran Stojić, Siniša Sremac, "Poznavanje robe u transportu 2"21.01.2013.20130121
321 Branko Perišić, "Osnovi softverskog inženjerstva"21.01.2013.20130121
320 Dušan Gvozdenac, Branka Nakomčić Smaragdakis, Branka Gvozdenac Urošević, "Obnovljivi izvori energije"21.01.2013.20130121
319 Aleksandar Kupusinac, "Zbirka rešenih zadataka iz programskog jezika C++"21.01.2013.20130121
318 P. Kovač, D. Milikić, M. Gostimirović, M. Sekulić, B. Savković, "Zbirka zadataka iz tehnologije obrade rezanjem"21.01.2013.20130121
317 Danilo Vujičić, Slobodan Petrović, "Preduzeće participacija i akcionarstvo"21.01.2013.20130121
316 Velimir Todić, Nenad Penezić, Dejan Lukić, Mijodrag Milošević, "Tehnološka logistika i preduzetništvo"21.01.2013.20130121
315 Neda Pekarić Nađ, Danijela Herceg, "Osnovi elektrotehnike za računarstvo"21.01.2013.20130121
314 Igor Kekeljević, "Slobodoručno crtanje"21.01.2013.20130121
313 M. Satarić, U. K. Luburić, Lj. Budimski, A. Mihailović, D. Ilić, S. Gruić, "Zbirka rešenih zadataka iz fizike"21.01.2013.20130121
312 Pavel Kovač, "Metode planiranja i obrade eksperimenta"21.01.2013.20130121
311 Janko Hodolič, Miodrag Hadžistević, Mihal Tkač, Zuzana Hajduova, "Alati za statističko upravl?anje kvalitetom"21.01.2013.20130121
310 Ivan Klinar, "Tehnička eksploatacija mašina"21.01.2013.20130121
309 Jelena Kiurski, Hemigrafija21.01.2013.20130121
308 Jelena Kiurski, Hemigrafija praktikum21.01.2013.20130121
307 Ana Kozimidis Petrović, "Tehnička fizika"21.01.2013.20130121
306 Dragol?ub Novaković, "Uvod u grafičke tehnologije"21.01.2013.20130121
305 Dragol?ub Novaković, Živko Pavlović, Nemanja Kašiković, "Tehnike štampe – praktikum"21.01.2013.20130121
304 Danijela Lalić, Tamara Vlastelica Bakić, "PRimeri dobre prakse odnosa s javnošću 2011"21.01.2013.20130121
303 Maša Bukurov, Bogol?ub Todorović. Siniša Bikić, "Zbirka zadataka iz mehanike fluida"21.01.2013.20130121
302 Branislava Novaković, "Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala"21.01.2013.20130121
301 Janko Hodolič...i dr, "Reciklaža i reciklažne tehnologije"21.01.2013.20130121
300 Maša Bukurov, Bogol?ub Todorović, Siniša Bikić, "Zbirka zadataka iz mehanike fluida 1"21.01.2013.20130121
299 Vladimir Kovačević, Miroslav Popović, "Sistemska programska podrška u realnom vremenu 2"21.01.2013.20130121
298 Vladimir Kovačević, Miroslav Popović, "Sistemska programska podrška u realnom vremenu 1"21.01.2013.20130121
297 Ana Kozmidis Petrović, "Građevinska fizika"21.01.2013.20130121
296 Aleksandar Kupusinac, "Zbirka zadataka iz programskog jezika C++"21.01.2013.20130121
295 Miroslav Plančak, Dragiša Vilotić, "Alati za tehnologije plastičnog deformisanja metala"21.01.2013.20130121
294 Ivana Mirović, Vesna Bogdanović, "Engleski jezik 2 za grafičko inženjerstvo i dizajn"21.01.2013.20130121
293 Darko Marčetić, Vlado Porobić, "Primena mikroprocesora u elektroenergetici"21.01.2013.20130121
292 Nikola Čelanović...i dr, "Modelovanje pretvarača energetske elektronike u realnom vremenu"21.01.2013.20130121
291 Pavel Kovač, Zuzana Palkova, "Proizvodno mašinstvo i obnovljivi izvori energije"21.01.2013.20130121
290 Emil Levi, Vladan Vučković, Vladimir Strezoski, "Osnovi elektroenergetike"21.01.2013.20130121
289 Ilija Kovačević...i dr, Matematička analiza 1- diferencijalni i integralni račun21.01.2013.20130121
288 Ilija Kovačević...i dr, Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 121.01.2013.20130121
287 Ilija Kovačević... i dr, Testovi sa ispita iz matematičke analize 121.01.2013.20130121
286 Ilija Kovačević... i dr., Matematička analiza 121.01.2013.20130121
285 Ilija Ćosić, Zoran Anišić, "Montažne tehnologije – postupci i sistemi za spajanje"21.01.2013.20130121
284 Goran Anđelić, Vladimir Đaković, "Osnove investicionog menadžmenta"21.01.2013.20130121
283 Jelena Kiurski, Savka Adamović, "Grafičko okruženje"21.01.2013.20130121
282 Branko Milosavljević, Milan Vidaković, "Java i internet programiranje"21.01.2013.20130121
281 Momčilo Kujačić, "Poštanske usluge i mreža"21.01.2013.20130121
280 Dušan Gvozdenac, Ištvan Vanjur, "Rashladna tehnika"21.01.2013.20130121
279 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić, "Zbirka zadataka iz Statike II"21.01.2013.20130121
278 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić, "Zbirka zadataka iz Statike I"20.01.2013.20130120
277 Vesna Bogdanović, Ivana Mirović, "Engleski jezik za grafičko inženjerstvo i dizajn 1"20.01.2013.20130120
276 Pavle Gladović, Vladimir Popović, "Savremene informacione tehnologije u drumskom saobraćaju"20.01.2013.20130120
275 Đurđica Stojanović, Vladeta Gajić, "Praktikum iz špedicije - elementi teorije, primeri i zadaci"20.01.2013.20130120
274 Veran Vasić, Đura Oros, "Energetska elektronika u pogonu i industriji"20.01.2013.20130120
273 Ana Kozmdis Petrović, "Tehnička fizika"20.01.2013.20130120
272 Danilo Vujičić, Slobodan Petrović, "Metodologija za procenu vrednosti imovine i kapitala"20.01.2013.20130120
271 Pavle Gladović, "Tehnologija drumskog saobraćaja"20.01.2013.20130120
270 Ljubiša Kuzović, Vuk Bogdanović, "Teorija saobraćajnog toka"20.01.2013.20130120
269 Goran Anđelić, "Strategijski menadžment"20.01.2013.20130120
268 Dragol?ub Novaković, Sandra Dedijer, Gojko Vladić, "Uvod u grafičke tehnologije – praktikum za vežbe"20.01.2013.20130120
267 Staniša Avdalović, Đorđe Ćosić, Veselin Avdalović, "Osnove osiguranja sa upravl?anjem rizikom"20.01.2013.20130120
266 Siniša Kuzmanović, "Mašinski elementi"20.01.2013.20130120
265 Slavko Đurić, Damir Đaković, "Procesni aparati za zaštitu okoline - kroz računarske probleme"20.01.2013.20130120
264 Dragiša Vilotić, Miroslav Plančak, "Mašine za obradu deformisanjem – krivajne prese"20.01.2013.20130120
263 Slobodan Ivošević, "Menadžersko-liderski kod"20.01.2013.20130120
262 Vesna Crnojević Bengin, Zoran Ivanović, Nikolina Janković, Andrea Marić, Vlado Porobić, Vladimir Rajs, Marko Vekić, Vuk Vranjković, "Softverski praktikum"20.01.2013.20130120
261 Josif Tomić, Milan Milanković, "Virtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa"20.01.2013.20130120
260 Dušan Gvozdenac, Branka Nakomčić Smaragdakis, Branka Gvozdenac Urošević, "Obnovljivi izvori energije"20.01.2013.20130120
259 Maša Bukurov, Bogoljub Todorović, Siniša Bikić, "Zbirka zadataka iz osnova mehanike fluida"20.01.2013.20130120
258 Veselin Perović, Branislav Nerandžić, Jelena Ćirić, Slobodan Radišić, "Upravl?ačko računovodstvo - praktikum za vežbe"20.01.2013.20130120
25720.01.2013.20130120
256 Petar Malešev, "Hidroprenosnici u mehanizaciji"20.01.2013.20130120
255 Gradimir Ivanović, Dragutin Stanivuković, Ivan Beker, "Pouzdanost tehničkih sistema"20.01.2013.20130120
254 Siniša Kuzmanović, "Industrijski dizajn"20.01.2013.20130120
253 Vojin Grković, Aleksandar Jovanović, "Termoenergetska postrojenja 1: procesi i oprema"20.01.2013.20130120
252 Dušan Gvozdenac, "Kriogena tehnika"20.01.2013.20130120
251 Branislav Marić, "Upravljanje investicijama"20.01.2013.20130120
250 Mihajlo Katona, Nikola Teslić, Vladimir Kovačević, "Zbirka rešenih zadataka iz logičkog projektovanja računarskih sistema I: projektovanje digitalnih sistema"20.01.2013.20130120
249 Veselin Perović, Branislav Nerandžić, "Poslovne finansije"20.01.2013.20130120
248 Predrag Šiđanin, Bojan Tepavčević, "Maketarstvo: za studente arhitekture"20.01.2013.20130120
247 Janko Hodolič, Miroslav Badida, Milan Majernik, Dušan Šebo, "Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne"20.01.2013.20130120
246 Jelena Kiurski, Miljana Prica, Julija Fišl, "Hemija u grafičkom inženjerstvu – praktikum"20.01.2013.20130120
245 Milimir Lisov, Nebojša Žarković, "Ekonomske i tehničke osnove osiguranja"20.01.2013.20130120
244 Biljana Ratković Njegovan, "Poslovna etika"20.01.2013.20130120
243 Miroslav Plančak, "Brza izrada prototipa, modela i alata"20.01.2013.20130120
242 Vladimir Kovačević, "Logičko projektovanje računarskih sistema I "20.01.2013.20130120
241 Milan Inić, Dragan Jovanović, "Propisi u oblasti saobraćaja"20.01.2013.20130120
240 Slobodan Milovančev, "Merenja u tehnici"20.01.2013.20130120
239 Svetozar Kostić, "Ekspertize saobraćajnih nezgoda"20.01.2013.20130120
238 Vladimir Kovačević, Branislav Atlagić, "Logičko projektovanje računarskih sistema II projektovanje računarskih sistema"20.01.2013.20130120
237 Slobodan Ivošević, "Pronađi sebe – upravljaj karijerom"20.01.2013.20130120
236 Vladimir Škiljaica, Todor Bačkalić, "Tehnologija vodenog saobraćaja. Deo 1, Plovna prevozna sredstva"20.01.2013.20130120
235 Branislav Nerandžić, Veselin Perović, "Upravljačko računovodstvo"20.01.2013.20130120
234 Milan Trivunić, Zoran Matijević, "Tehnologija i organizacija građenja"20.01.2013.20130120
233 Neda Pekarić Nađ, Dejana Herceg, "Osnovi elektrotehnike za računarstvo"20.01.2013.20130120
232 Dragol?ub Novaković, Živko Pavlović, Igor Karlović, Čedomir Pešterac, Reprodukciona tehnika – priručnik za vežbe20.01.2013.20130120
231 Mića Marić, "Nauka o toploti: stručna publikacija"20.01.2013.20130120
230 Dušan Gvozdenac, Miroslav Kljajić, Jovan Petrović, "Merenje i regulacija u termoprocesnoj tehnici"20.01.2013.20130120
229 Obrad Peković, "Organizacija i automatizacija u poštanskom saobraćaju"20.01.2013.20130120
228 Siniša Kuzmanović, "Univerzalni zupčasti reduktori sa cilindričnim zupčanicima"20.01.2013.20130120
227 Jelena Kiurski, "Hemija u grafičkom inženjerstvu"20.01.2013.20130120
226 Stevan Stankovski, Gordana Ostojić, Mirko Raković, Laslo Tarjan, Ivana Šenk, Milutin Nikolić, "Zbirka rešenih zadataka iz programiranja i primene programabilnih logičkih kontrolera"20.01.2013.20130120
225 Branislav Veselinov, Milan Martinov, Savo Bojić, "Mašine za biosisteme 1: praktikum: obrada zemljišta, distribucija hraniva, setva i sadnja, nega i zaštita, košenje i spremanje sena"20.01.2013.20130120
224 Božidar D. Vujanović, Dragan T. Spasić, "Metodi optimizacije", 3. prerađeno i dopunjeno izdanje20.01.2013.20130120
223 Ratko B. Maretić, "Zbirka rešenih zadataka iz otpornosti materijala"20.01.2013.20130120
222 Miroslav Nimrihter, "Elektrodistributivni sistemi"20.01.2013.20130120
221 Ratko Obradović, Ivan Pinćjer, Ivica Nikolić, Gojko Vladić, "Dizajn prostornih oblika – odabrani primeri"20.01.2013.20130120
220 Duško Bekut, "Relejna zaštita"20.01.2013.20130120
219 Svetozar Kostić, "Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja"20.01.2013.20130120
218 Vojin Grković, "Toplotne turbomašine 2 – višestupne mašine – procesi i konstrukcije"20.01.2013.20130120
217 Dragutin M. Zelenović, "Projektovanje proizvodnih sistema"20.01.2013.20130120
216 Maša Bukurov, "Uređaji za mehničko prečišćavanje vazduha"20.01.2013.20130120
215 Dušan Malbaški, "Objektno orijentisano programiranje kroz programski jezik" C++20.01.2013.20130120
214 Siniša Kuzmanović, Ružica Trbojević, Milan Rackov, "Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata"20.01.2013.20130120
213 Nila Kapor Stanulović, Petar Vrgović, "Komunikologija za menadžere"20.01.2013.20130120
212 Momčilo Kujačić, "Osnovi poštanskog saobraćaja"20.01.2013.20130120
211 Srboljub S. Simić, Ratko B. Maretić, "Osnove mehanike"20.01.2013.20130120
210 Đorđe S. Đukić, Livija J. Cvetićanin, "Statika"20.01.2013.20130120
209 Goran Anđelić, "Strategijski menadžment"20.01.2013.20130120
208 Siniša Kuzmanović, "Mašinski elementi"20.01.2013.20130120
207 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović, "Praktikum iz principa ekonomije"20.01.2013.20130120
206 Vladimir Radenković, "Radio i televizijska produkcija"20.01.2013.20130120
205 Miloš Živanov, "Uvod u eletroniku – teorija i zadaci: osnovni udžbenik"20.01.2013.20130120
204 Dragoljub Novaković, Igor Karlović, Živko Pavlović, Čedomir Pešterac, Reprodukciona tehnika – priručnik za vežbe20.01.2013.20130120
203 Vojin Grković, "Toplotne turbomašine 1 – Teorijski osnovi"20.01.2013.20130120
202 Vladimir C. Strezoski, Dragan S. Popović, "Proračuni stacioniranih režima elektroenergetskih sistema"20.01.2013.20130120
201 Pavle Gladović, "Organizacija drumskog saobraćaja"20.01.2013.20130120
200 Branislav Marić "Upravljanje investicijama"17.01.2013.20130117
199 Ivan Klinar "Motori sa unutrašnjim sagorevanjem"17.01.2013.20130117
198 Miroslav D. Nimrihter "Proračuni u distributivnim električnim sistemima: pomoćni udžbenik"17.01.2013.20130117
197 Anamarija Juhas "Zbirka zadataka iz elektromagnetike"17.01.2013.20130117
196 Janko Hodolič, Đorđe Vukelić "Pribori"17.01.2013.20130117
195 Dragoje Milikić, Marin Gostimirović, Milenko Sekulić "Osnove tehnologije obrade rezanjem"17.01.2013.20130117
194 Pavel Kovač "Pojmovnik iz obrade rezanjem"17.01.2013.20130117
193 Jovan Tepić "Zbirka rešenih zadataka iz šinskih vozila i vuče vozova"17.01.2013.20130117
192 Neda Pekarić Nađ, Dejana Herceg "Osnovi elektrotehnike za računarstvo"17.01.2013.20130117
191 Vesna Marković "English in Civil Engineering"17.01.2013.20130117
190 Jelena Kiurski "Hemigrafija – Praktikum"17.01.2013.20130117
189 Ljuba Budinski Petković "Fizika"17.01.2013.20130117
188 Veselin Avdalović, Đorđe Ćosić, Staniša Avdalović "Upravljanje rizikom u osiguranju"17.01.2013.20130117
187 Siniša Kuzmanović "Industrijski dizajn"17.01.2013.20130117
186 Milomir Veselinović "Zbirka zadataka tehnologije javnog gradskog transporta putnika"17.01.2013.20130117
185 Milomir Veselinović "Sistem kvaliteta u drumskom transportu"17.01.2013.20130117
184 Milica Vučinić Vasić, Divko Ćirić, Tatjana Škrbić, Miroljub Đurić "Zbirka zadataka iz fizike", 2. izdanje17.01.2013.20130117
183 Ana Petrović "Građevinska fizika"17.01.2013.20130117
182 Ilija Ćosić "Tehnologije montaže – priručnik za vežbe"17.01.2013.20130117
181 Velimir Todić "Projektovanje tehnoloških procesa"17.01.2013.20130117
180 Jovan Tepić "Vuča vozova"17.01.2013.20130117
179 Risto Kovač "Projektovanje livnica i livničke tehnologije"17.01.2013.20130117
178 Pavle Gladović "Tehnologija drumskog saobraćaja"17.01.2013.20130117
177 Goran Švenda "Osnovi elektroenergetike–matematički modeli i proračuni"17.01.2013.20130117
176 Ivan Luković, Sonja Ristić, Drako Stefanović, Marija Rakić Skoković "Osnove računarskih tehnologija i programiranja – priručnik za vežbe", 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje17.01.2013.20130117
175 Jovan Tepić "Šinska vozila"17.01.2013.20130117
174 Miloš Živanov "Optoelektronika laboratorijske vežbe – praktikum"17.01.2013.20130117
173 Vladan Desnica "Projektovanje elektronskih kola pomoću računara"17.01.2013.20130117
172 Božidar Vujanović "Teorija oscilacija", 3. izdanje17.01.2013.20130117
171 Jelena Kiurski, Miljana Prica, Julija Fišl "Hemija u grafičkom inženjerstvu – praktikum", 2. izdanje17.01.2013.20130117
170 Miodrag Milić, Radojica Bibić, Duško Bekut "Primena računara u elektroenergetici: C++ - zbirka rešenih zadataka"17.01.2013.20130117
169 Goran Stojanović, Ljiljana Živanov "Materijali u elektrotehnici"17.01.2013.20130117
168 Dragoljub Novaković "Uvod u grafičke tehnologije"17.01.2013.20130117
167 Miroslav Plančak "Pojmovnik iz obrade deformisanjem"17.01.2013.20130117
166 Veselin Avdalović "Principi osiguranja"17.01.2013.20130117
165 Siniša Kuzmanović "Mašinski elementi"17.01.2013.20130117
164 Miroslav Plančak, Dragan Vilotić "Tehnologija plastičnog deformisanja", 2. izdanje17.01.2013.20130117
163 Ratko Maretić "Zbirka rešenih zadataka iz kinematike"17.01.2013.20130117
162 Vladeta Gajić, Đurđica Cakić "Praktikum iz špedicije – elementi teorije, primeri i zadaci"17.01.2013.20130117
161 Pavel Kovač "Teorija obradnih procesa – praktikum za vežbe"17.01.2013.20130117
160 Goran Anđelić "Strategijski menadžment"17.01.2013.20130117
159 Vesna Bogdanović, Ivana Mirović "Engleski jezik I za Grafičko inženjerstvo i dizajn"17.01.2013.20130117
158 Branko Milosavljević, Milan Vidaković "Java i internet programiranje"17.01.2013.20130117
157 Vladimir Kovačević, Branislav Atlagić "Logičko projektovanje računarskih sistema II Projektovanje računarskih sistema"17.01.2013.20130117
156 Miloš Slankamenac, Kalman Babković, Ivan Mezei "Mikrokontroler 8051/8052 – Praktikum laboratorijskih vežbi"17.01.2013.20130117
155 Ljiljana Živanov, Goran Stojanović, Andrea Marić, Goran Radosavljević "Materijali u elektrotehnici – zbirka rešenih zadataka"17.01.2013.20130117
154 Miodrag Milić, Duško Bekut "Primena računara u elektroenergetici: C++"17.01.2013.20130117
153 Dragoljub Novaković, Čedomir Pešterac "Denzitometrija i kolorimetrija – Priručnik za vežbe"17.01.2013.20130117
152 Jelena Kiurski "Hemigrafija – Praktikum"17.01.2013.20130117
151 Pavle Gladović "Tehnologija drumskog saobraćaja"17.01.2013.20130117
150 Srđan Kolaković, Slaviša Trajković "Hidrotehničke melioracije - odvodnjavanje"17.01.2013.20130117
149 Vladimir Katić, Vlado Porobić, Darko Marčetić "Primena mikroprocesora u energetici. Praktikum laboratorijskih vežbi"17.01.2013.20130117
148 Radovan Štulić "Perspektiva – vizuelizacija 3D prostora iz perspektivnih slika"17.01.2013.20130117
147 Ratko Obradović, Vesna Stojaković "Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije"17.01.2013.20130117
146 Risto Kovač "Tehnologija izrade odlivaka", 2. Izdanje17.01.2013.20130117
145 Ana Petrović "Fizika. Osnovi primenjene fizike", 3. izdanje17.01.2013.20130117
144 Nikola Babin, Nikola Brkljač, Rastislav Šostakov "Metalne konstrukcije"17.01.2013.20130117
143 Vlatko Vuković, Slobodan Tašin "Uvod u hidropneumatsku tehniku", 3. dopunjeno izdanje17.01.2013.20130117
142 Mihajlo Katona, Nikola Teslić, Vladimir Kovačević "Zbirka rešenih zadataka iz logičkog projektovanja računarskih sistema I – projektovanje digitalnih sistema"17.01.2013.20130117
141 Ljubomir Gerić, Predrag Đapić "Razvodna postrojenja – zbirka zadataka", 2. izdanje17.01.2013.20130117
140 Đorđe Kopić "Tehnologija železničkog saobraćaja", 2. izdanje17.01.2013.20130117
139 Mića Marić "Nauka o toploti – termodinamika, prenos toplote, sagorevanje", 2. izdanje17.01.2013.20130117
138 Radojica Bibić, Jugoslav Dujić, Duško Bekut "Primena računara u elektroenergetici – zbirka zadataka"17.01.2013.20130117
137 Siniša Kuzmanović "Konstruisanje, oblikovanje i dizajn – Deo 1", 2. izmenjeno izdanje17.01.2013.20130117
136 Siniša Kuzmanović, "Zbirka zadataka iz konstruisanja, oblikovanja i dizajna", 2. dopunjeno izdanje17.01.2013.20130117
135 Srboljub S. Simić "Analitička mehanika: dinamika, stabilnost, bifurkacije"17.01.2013.20130117
134 Nedeljko Ikač "Menadžment ljudskih resursa ( MLjR )" – 2 izdanje17.01.2013.20130117
133 Ivan Klinar "Tehnička eksploatacija mašina"17.01.2013.20130117
132 Jelena Kiurski, "Fizičko–hemijske osnove izrade štamparskih formi", 2 izdanje17.01.2013.20130117
131 Duško Đurić "Snabdevanje vodom"17.01.2013.20130117
130 Ilija Ćosić, Zoran Anišić "Montažne tehnologije – postupci i sistemi za spajanje"17.01.2013.20130117
129 Velimir Todić, Joko Stanić "Osnove optimizacije tehnoloških procesa izrade i konstrukcije proizvoda"17.01.2013.20130117
128 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić "Zbirka zadataka iz statike II (Nosači)"17.01.2013.20130117
127 Ivana Kovačić, Zvonko Rakarić "Zbirka zadataka iz statike I"17.01.2013.20130117
126 Milan Trivunić, Zoran Matijević "Tehnologija i organizacija građenja – praktikum"17.01.2013.20130117
125 Nenad Penezić "Ekonomika preduzeća = Economics of the Firm"17.01.2013.20130117
124 Siniša Kuzmanović "Mašinski elementi I"17.01.2013.20130117
123 Jelena Kiurski, Miljana Prica, Julija Fišl "Hemija u grafičkom inženjerstvu – praktikum"17.01.2013.20130117
122 Dragan Ivetić "Strukturni pristup programiranju, inženjering, algoritmi i programski jezici Pascal i C"17.01.2013.20130117
121 Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić "Odabrani primeri iz mehanike mašina"17.01.2013.20130117
120 Vladimir Škiljaica, Todor Bačkalić "Tehnologija vodnog saobraćaja. Deo I. Plovna prevozna sredstva"17.01.2013.20130117
119 Valentin Glavardanov "Zbirka rešenih zadataka iz teorije elastičnosti"17.01.2013.20130117
118 Slobodan Nedel?ković "Pismo i tipografija"17.01.2013.20130117
117 Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin "Statika"17.01.2013.20130117
116 Svetozar Kostić "Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja"17.01.2013.20130117
115 Siniša Kuzmanović "Konstruisanje, oblikovanje i dizajn – II deo"17.01.2013.20130117
114 Neda Pekarić Nađ, Dejana Herceg "Osnovi elektrotehnike za računarstvo"17.01.2013.20130117
113 Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić "Mehanika mašina"17.01.2013.20130117
112 Miljko Satarić i dr. "Zbirka rešenih zadataka iz fizike - II deo"17.01.2013.20130117
111 Jovan Vladić "Transportna i pretovarna sredstva i uređaji – neprekidni i automatizovani transport"17.01.2013.20130117
110 Jovan Vladić "Mehanizacija i tehnologija pretovara – neprekidni transport i specifične mašine i uređaji"17.01.2013.20130117
109 Ivan Klinar "Motori sa unutrašnjim sagorevanjem"17.01.2013.20130117
108 Janko Hodolič, Miroslav Badida, Milan Majernik, Dušan Šeba "Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine"16.01.2013.20130116
107 Dragutin Zelenović "Tehnologija organizacije industrijskih sistema – preduzeća"16.01.2013.20130116
106 Milica Vučinić Vasić, Divko Ćirić, Tatjana Škrbić, Miroljub Đurić "Zbirka zadataka iz fizike"15.01.2013.20130115
105 Đorđe Đukić, Teodor Atanacković, Livija Cvetićanin "Mehanika"15.01.2013.20130115
104 Duško Bekut, Jugoslav Dujić, Radojica Bibić "Primena računara u elektroenergetici"15.01.2013.20130115
103 Nedeljko Ikač "Menadžment ljudskih resursa"15.01.2013.20130115
102 Stevan Berber, Željko Lukač "Zbirka zadataka iz osnova algoritama i struktura DSP sa laboratorijskim vežbama"15.01.2013.20130115
101 Momčilo Kujačić "Poštanski saobraćaj"15.01.2013.20130115
100 Vladimir Kovačević, Miroslav Popović, Miodrag Temerinac, Nikola Teslić "Arhitekture i algoritmi digitalnih signal procesora I"13.01.2013.20130113
99 Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin "Kinematika"13.01.2013.20130113
98 Stevan Berber, Miodrag Temerinac "Osnovi algoritama i struktura DSP = Fundamentals of Algorithms and Structures for DSP"13.01.2013.20130113
97 Vojin Grković "Toplotne turbomašine"13.01.2013.20130113
96 Milan Trivunić, Zoran Matijević "Tehnologija i organizacija građenja – praktikum"13.01.2013.20130113
95 Miloš Živanov "Osnovi eletronike, komponente – zadaci"13.01.2013.20130113
94 Miloš Živanov "Osnovi eletronike, komponente – teorija"13.01.2013.20130113
93 Vladimir Strezoski, Svetlana Milaković "Ekvivalentne šeme elektroenergetskih transformatora u analizi stacioniranih režima"13.01.2013.20130113
92 Rastislav Đorđević "Teorija konstrukcija"13.01.2013.20130113
91 Rastislav Đorđević "Noseće konstrukcije I"13.01.2013.20130113
90 Đorđe Kopić, Ilija Tanackov "Zbirka rešenih zadataka iz tehnologije železničkog saobraćaja"13.01.2013.20130113
89 Ana Petrović "Građevinska fizika"13.01.2013.20130113
88 Vesna Marković "English in Civil Engineering"13.01.2013.20130113
87 Jelena Kiurski "Fizičko hemijske osnove izrade štamparskih formi"13.01.2013.20130113
86 Dragutin Zelenović "Upravljanje proizvodnim sistemima"13.01.2013.20130113
85 Dragoljub Novaković, Čedomir Pešterac "Denzitometrija i kolorimetrija – priručnik za vežbe"06.05.2015.20150506
84 Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić "Odabrani primeri iz mehanike mašina"06.05.2015.20150506
83 Miodrag Zlokolica, Maja Čavić, Milan Kostić, "Mehanika mašina"06.05.2015.20150506
82 Momčilo Novković, Biljana Rodić, Ilija Kovačević "Zbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike"06.05.2015.20150506
81 Miroslav Plančak "Brza izrada prototipova, modela i alata"06.05.2015.20150506
80 Radoš Radivojević "Sociologija naselja"06.05.2015.20150506
79 Pavle Gladović, Milan Simeunović "Sistemi javnog autotransporta robe"13.01.2013.20130113
78 Miloš Živanov "Eletronika, pojačavačka kola, teorija i zadaci"06.05.2015.20150506
77 Velimir Todić "Projektovanje tehnoloških procesa"06.05.2015.20150506
76 Ljubiša Kuzović, Vuk Bogdanović "Teorija saobraćajnog toka"06.05.2015.20150506
75 Miroslav Hajduković, Arhitektura računara: pregled principa i evolucije06.05.2015.20150506
74 Miroslav Hajduković "Operativni sistremi: problemi i struktura"06.05.2015.20150506
73 Nebojša Ralević, Ilija Kovačević "Zbirka rešenih zadataka iz funkcionalne analize"05.05.2015.20150505
72 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević "Funkcionalna analiza"05.05.2015.20150505
71 Dragutin Zelenović, Jovan Todorović "Teorija pouzdanosti tehničkih sistema"02.10.2015.20151002
70 Pavle Mogin, Ivan Luković, Miro Govedarica "Principi projektovanja baza podataka"02.10.2015.20151002
69 Milan Inić "Bezbednost drumskog saobraćaja" – šesto izdanje02.10.2015.20151002
68 Milutin Čupić i dr. "Specijalna poglavlja iz teorije odlučivanja: kvantitativna analiza"02.10.2015.20151002
67 Ana Petrović "Fizika" - Osnovi primenjene fizike04.05.2015.20150504
66 Janko Hodolič...i dr., "Mašinstvo u inženjerstvu zaštite životne sredine"02.10.2015.20151002
65 Vladimir Škiljaica, Todor Bačkalić "Tehnologija vodnog saobraćaja" - Deo I. Plovna prevozna sredstva02.10.2015.20151002
64 Miroslav Plančak, Dragiša Vilotić "Tehnologija plastičnog deformisanja"02.10.2015.20151002
63 Jovanka Nikić, Lidija Čomić, "Matematika jedan, deo 1"02.10.2015.20151002
62 Siniša Kuzmanović "Zbirka zadataka iz konstruisanja, oblikovanja i dizajna"02.10.2015.20151002
61 Siniša Kuzmanović, Ružica Trbojević, Milan Rackov "Zbirka zadataka iz mašinskih elemenata"02.10.2015.20151002
60 D. Zelenović, I. Ćosić, R. Maksimović, A. Maksimović "Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema"02.10.2015.20151002
59 Dragutin Zelenović, Ilija Ćosić, Rado Maksimović "Projektovanje proizvodnih sistema – priručnik za vežbe"02.10.2015.20151002
58 Dragutin Zelenović "Projektovanje proizvodnih sistema"02.10.2015.20151002
57 Valentin Glavardanov "Zbirka rešenih zadataka iz teorije elestičnosti"29.04.2015.20150429
56 Slobodan Nedeljković "Pismo i tipografija"30.04.2015.20150430
55 Pavle Gladović "Tehnologija drumskog saobraćaja"30.04.2015.20150430
54 Dragoje Milikić "Tehnologija obrade rezanjem – opšta i primenjena teorija"30.04.2015.20150430
53 Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin "Mehanika"30.04.2015.20150430
52 Vladimir Kovačević, Miroslav Popović "Sistemska programska podrška u realnom vremenu"29.04.2015.20150429
51 Đorđe Đukić, Livija Cvetićanin "Statika"29.04.2015.20150429
50 Ana Petrović "Fizika" (osnovi primenjene fizike)29.04.2015.20150429
49 Mića Marić "Nauka o toploti: termodinamika, prenos toplote, sagorevanje"29.04.2015.20150429
48 Slobodan Milidrag, Zoran Popović, Slavko Muždeka "Drumska motorna vozila"29.04.2015.20150429
47 Miroslav Plančak...i dr., "Praktikum laboratorijskih vežbi iz tehnologije plastičnosti"28.04.2015.20150428
46 Petar Cvijanović, Dragan Stojković "Zbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz mehanike fluida", II izdanje28.04.2015.20150428
45 Svetozar Kostić, "Tehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja"28.04.2015.20150428
44 Milan Martinov, Dragan Marković "Mašine i oruđa za obradu zemljišta" I deo28.04.2015.20150428
43 Velimir Todić, Joko Stanić "Osnovi optimizacije tehnoloških procesa izrade i konstrukcije proizvoda"28.04.2015.20150428
42 Miroslav Prša, Laslo Juhas "Osnovi elektrotehnike: zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta"28.04.2015.20150428
41 Siniša Kuzmanović "Konstruisanje, oblikovanje i dizajn – I deo"28.04.2015.20150428
40 Risto Kovač "Tehnologija izrade odlivaka"28.04.2015.20150428
39 Siniša Kuzmanović "Konstruisanje, oblikovanje i dizajn – II deo"28.04.2015.20150428
38 Slobodan Milovančev "Zbirka rešenih zadataka iz električnih merenja neelektričnih veličina"28.04.2015.20150428
37 Milan Inić "Osnove saobraćajnog prava" - drugo dopunjeno izdanje24.04.2015.20150424
36 Neda Pekarić Nađ, Dejana Herceg "Osnove elektrotehnike za računarstvo"24.04.2015.20150424
35 Jovanka Nikić, Lidija Čomić "Matematika jedan – 1 deo"24.04.2015.20150424
34 Dragan Kukolj "Algoritmi mrežnog programiranja"31.12.2012.20121231
33 Ratko Maretić "Zbirka rešenih zadataka iz kinematike"31.12.2012.20121231
32 Jovanka Nikić, Lidija Čomić "Matematika jedan – 1 deo"31.12.2012.20121231
31 Jovanka Nikić, Lidija Čomić "Matematika jedan – 1 deo"24.04.2015.20150424
30 Nevenka Adžić "Matematika za arhitektonski odsek"24.04.2015.20150424
29 Vlatko V. Vuković "Uvod u hidropneumatsku tehniku"24.04.2015.20150424
28 Rade Doroslovački "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz algebre"24.04.2015.20150424
27 Siniša Kuzmanović "Univerzalni zupčasti reduktori sa cilindričnim zupčanicima"24.04.2015.20150424
26 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz elemenata funkcionalne analize"24.04.2015.20150424
25 Vladimir Strezoski, Svetlana Milaković "Ekvivalentne šeme elektroenergetskih transformatora u analizi stacioniranih režima"24.04.2015.20150424
24 Tripo Torović, Života Antonić "Osnovi motora SUS"24.04.2015.20150424
23 Petar Cvijanović, Dragan Stojković "Zbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz mehanike fluida"24.04.2015.20150424
22 Rade Doroslovački "Elementi opšte i linearne algebre"24.04.2015.20150424
21 Mila Stojaković "Verovatnoća i matematička statistika"24.04.2015.20150424
20 Jovanka Nikić, Lidija Čomić "Matematika jedan – 1 deo"24.12.2012.20121224
19 E. Levi, V. Vučković, V. Strezoski "Osnovi elektroenergetike – elektroenergetski pretvarači "24.04.2015.20150424
18 Radoš Radivojević "Sociologija nauke"24.04.2015.20150424
17 Vladimir Strezoski, Dušan Janjić „Sistem regulacije napona radijalnih distributivnih mreža“24.04.2015.20150424
16 Petar Cvijanović "Dinamika gasova"24.12.2012.20121224
15 Čedomir Vujović "Atmosfersko pražnjenje i tehnika zaštite – tehnika visokog napona I deo"24.12.2012.20121224
14 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević "Funkcionalna analiza"23.04.2015.20150423
13 Branko Perišić "Osnovi računarstva – metodička zbirka zadataka I (matematičko – logičke osnove rada računara)"23.04.2015.20150423
12 Vlatko Vuković "Uvod u hidropneumatsku tehniku"23.04.2015.20150423
11 Vladimir Milošević, Miodrag Temerinac, Željen Trpovski, "Osnovi telekomunikacija – zbirka zadataka"23.04.2015.20150423
10 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević, Lia Vaš, "Uvod u matematičku analizu"23.04.2015.20150423
9 Ilija Kovačević, Nebojša Ralević, "Matematička analiza I - granični procesi"23.04.2015.20150423
8 Branko Perišić, Dragan Ivetić, "Osnovi računarstva – metodička zbirka zadataka II – Programabilni automati"23.04.2015.20150423
7 Rade Doroslovački, "Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz algebre"23.04.2015.20150423
6 Pavle Mogin, Ivan Luković "Principi baza podataka"23.04.2015.20150423
5 Irena Čomić, Vera Ungar, "Teorija redova"23.04.2015.20150423
4 Vladimir Milošević, Vlado Delić, "Digitalne telekomunikacije – zbirka zadataka"23.04.2015.20150423
3 Leposava Šiđanin, "Mašinski materijali II"23.04.2015.20150423
2 Danilo Obradović, "Osnovi računarstva"23.04.2015.20150423
1 Nevenka Adžić, Ilija Kovačević, Vojislav Marić, Vera Ungar, "Matematička analiza II"23.04.2015.20150423