Politika ISM


26.10.2012. - 00:00 
POLITIKA KVALITETA pretstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja svih procesa rada na Fakultetu i trajno određivanje odnosa u procesima rada Fakulteta. Osnove politike KVALITETA na Fakultetu uslovljene su:

   zahtevima korisnika,
   zahtevima razvoja područja rada,
   rezultatima razvoja nauke i njene tehnolooške primene,
   istraživanje racionalnih postupaka izvođenja procesa rada,
   sposobnošću predviđanja događaja sa obeležjima tehnoloških predviđanja (rad na daljinu, učenje na daljinu).

U politici kvaliteta je naglašena spremnost Fakulteta da obezbedi:

   visok kvalitet nastave,
   visok kvalitet nastavnog i drugog osoblja,
   visok kvalitet laboratorijske i druge opreme,
   radne procese bez zastoja i dorada,
   ispunjenje zahteva studenata i korisnika proizvoda i usluga i
   zadovoljenje zahteva korisnika.

Izjava o Politici kvaliteta i njenoj primeni je prikazana u prilogu pod nazivom Izjava o kvalitetu.

Politika kvaliteta, preispitana i prihvaćena od strane rukovodioca sa izvršnom odggovornošću, obavezujuća je za sve učesnike u procesima rada Fakulteta.

Politiku kvaliteta preispituje rukovodstvo sa izvršnom odgovornošću, a sprovodi je dekan Fakulteta.