prof. dr Srđan Kolaković


Nedostaje slika

dr Srđan Kolaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2645
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKancelarija 204
Kancelarija 205

Prof. dr Srđan Kolaković, dipl. ing. je rođen 30. novembra 1958 g. u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završio u Bačkoj Palanci, a srednju građevinsku u Novom Sadu. Građevinski fakultet u Subotici završava 1982 g. za manje od pet godina, za uspeh na studijama dobio je nagradu "Jaroslav Černi" koja se dodeljivala najuspešnijim studentima hidrotehnike u staroj Jugoslaviji. Iste godine se zapošljava kao asistent pripravnik u naučnom radu na fakultetu u Subotici. Magistrirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1988 g. i za magistarski rad pod naslovom "Hidraulički skok u zatvorenom provodniku" te godine dobija ponovo nagradu "Jaroslav Černi" u kategoriji najbolji magistarski radovi. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Kritika objekata za evakuaciju velikih voda u Vojvodini i predlozi za buduća rešenja" odbranio je na Građevinskom fakultetu u Subotici 1993 g. U svom dvadestetdvogodišnjem pedagoškom radu na Univerzitetu u Novom Sadu držao je predavanja i vežbe na većem broju predmeta iz hidrotehničke oblasti. Osim na Fakultetu tehničkih nauka nastavu drži i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu kao i na Građevinskom fakultetu u Subotici. U periodu od 1999 g. do 2002 g., do doktoriranja asistenta, drži nastavu i na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu. Nastavu na Fakultetu tehničkih nauka drži od 1999.g., prvo kao honorarni saradnik, a od 2002.g. i kao zaposlen u punom radnom odnosu na predmetima Osnovi hidromehanike i Hidrotehnika. Jedan je od kreatora i projektanata hidrauličke laboratorije na Građevinskom fakultetu u Subotici, kao druge takve u Srbiji. Autor je jednog udžbenika pod naslovom "Hidrotehničke melioracije - odvodnjavanje" i monografije "Vode Vojvodine". Koautor je na 5 monografija i urednik međunarodne monografije "Water and Protection of Aquatic Environment in the Central Basin of the Danube". U ovom trenutku je mentor na tri doktorata i tri magistrature. Autor je i koautor na više od 60 naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učesnik je u preko 10 naučnih projekata koje je finansiralo ili finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Rukovodi projektom "Primena smernica Evropske zajednice za integralno upravljanje na odabranom slivu". Ujedno je imenovan od istog ministarstva za eksperta iz oblasti hidrotehnike radi ocene naučnih projekata. Član je Komisije za saobraćaj i građevinarstvo Ministarstva za nauku i tehnologiju, kao i Republičke revizione komisije Ministarstva za kapitalne investicije za objekte od važnosti za republiku. Sekretar je Jugoslovenskog društva za hidraulička istraživanja. Član je Komisije za građevinarstvo i arhitekturu Univerziteta u Novom Sadu. Bio je na stručnim usavršavanjima na Technical University of Budapest i Technical University of Prag, pored srpskog govori ruski i mađarski a služi se engleskim. Osim pedagoškog i naučnog rada rukovodi i učestvuje na preko 100 projekata u saradnji sa privredom koji su od značaja za republiku: odbrana od poplava, regulacije reka, plovni putevi, zaštita od unutrašnjih voda, regionalni sistemi za vodosnabdevanje, Nacionalni park Fruška Gora, itd. Naročito je značajan projekat koji se finansira od strane Rumunije, Holandije i Srbije "Reconstruction Works Needed on the Navigable Begej (from Temisvar to the Tisa)". Aktivno je učestvovao u organizovanju i rukovođenju fakulteta, od 1990-1996 g. bio je prodekan za nastavu, od 1996-2000 g. prodekan za nauku i saradnju sa privredom a od 2000-2002 g. dekan Građevinskog fakulteta u Subotici. Oženjen je i ima dvoje dece, Slobodana i Srđanu. Živi u Novom Sadu.

Redovni profesor
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor03.07.2003.30.11.2023.Katedra za hidrotehniku i geodeziju
NazivU Ustanovi
Projekat sistema za odvodnjavanje u Mladenovu

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1982

Hidraulički skok u zatvorenom provodniku

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1998

Kritika objekata za evakuaciju velikih voda u Vojvodini i predlozi za buduća rešenja

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1993

Kriterijum produkcijeOpis
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolakovic S., Fabian Đ., Santrac P.; STATE OF CHANNEL BEGA 300 YEARS AFTERWARD ITS COMPLETION, Workshop on the Bega Channel, Subotica 19-21 october 2001
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGocić, M., Trajković, S., Kolaković, S., Hydrologic Information System Based on Ontologies, BALWOIS 2010, Republic of Macedonia, 2010
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTrajkovic, S., and Kolakovic, S.,Irrigation development in Serbia under Water Framework Directive, International Conference BALWOIS 2006, Ohrid, Macedonia, 22 – 26.05.2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMatija S., Rihard Š., Prodanović D., Stefanović R., Kolaković S.: Redesign of the Existing Combined Sewer System (CSS) of Novi Sad, 9th International Conference on Urban Drainage Modelling Belgrade 4-6 sep. 2012, ISBN 978-86-7518-156-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolakovic S., Stojkovic S., Fabian Đ.; IRRIGATION WITH POROUS RUBBER PIPES MADE OF RECYCLED TYRES, 2rd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 1998. 633.1(082). str. 555-558.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFabian Đ., Kolaković S., Stojkovic S.; INFLUENCE OF OUTLET STRUCTURES ON WATER QUALITY IMPROVEMENT IN SHALLOW STORAGES, 2rd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, Yugoslavia, 1998. ,559-561.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolakovic S., Vujović S.; Waste water treatment, IAHR , 13-15, novembar 2006., Fruška Gora, ISBN 86-7892-010-6. (CD izdanje)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Kolakovic S., and Trajkovic, S.,The analysis of the pump station operations on the drainage systems in Vojvodina, International Conference BALWOIS 2006 Ohrid, Macedonia, 22 – 26.05.2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolakovic S., Vujović S.; Surface and groundwaters monitoring, IAHR , 13-15 novembar 2006., Fruška Gora, ISBN 86-7892-010-6. (CD izdanje).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolaković S., Miković D., Malenenčić M.; Bassara Dam And Irrigation Project – Irrigation Desing, iNDIS 2006 No 4 International scientific meeting, Novi Sad 2006, 343 – 349.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,VODE VOJVODINE-neki aspekti funkcionalnosti sistema za zaštitu spoljnih i unutrašnjih voda na području Vojvodine, (monografija), S. Kolaković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2003., ISBN86-80249-69-6.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPUBLIC OPINION SURVEY AS A FORM OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE WATER FRAMEWORK DIRECTIVE-LESKOVAC FIELD IRRIGATION, FACTA UNIVERSITAS, SERIES:ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING, 3 (2), 173-184, 2005, 14, Trajković, S., Kolaković, S., Injatović, M.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaStipic M., Prodanovic D., Kolakovic S., Tehnicke snernice za obezbedjivanje protivpozarne vode iz javnih vodovodnih sistema, Casopis Udruzenja za tehnologiju vode i sanitarno inzenjerstvo "Voda i sanitarna tehnika", str. 27-34, br. 3, YU ISSN 0350-5049, UDK 628+624+626, Beograd 2010.
(M53) Rad u naučnom časopisuKolaković, S., Trajković, S., Nikolić, A., Pakai, M. i Marković, M., Akcioni planovi za održivu odbranu od poplava, Nauka+Praksa 8, 133-141, 2005.
(M53) Rad u naučnom časopisuRezniček K., Kolaković S.; EKONOMSKO-TEHNIČKI ASPEKTI PRI ODABIRU OPREME ZA NAVODNJAVANJE, Vodoprivreda, br. 119-120. Beograd 1989., str. 501-507.
(M53) Rad u naučnom časopisuVujović, S. Kolaković, S., PROBLEMATIKA OTPADNIH VODA I EVROPSKE DIREKTIVE, časopis „Voda i Sanitarna tehnika” godina XXXVII broj 1 za 2007., YU ISSN 0350-5049 UDK 628 624 626, Beograd 2007.god
(M53) Rad u naučnom časopisuKolaković S., Stojković S.; PROBLEMATIKA OBJEKATA ZA PRIHVAT VELIKIH VODA UZ NASUTE BRANE, Vodoprivreda br.183-185, UDK 626, januar-jun 2000. Beograd, str.166-173.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKolaković S.; Analiza sistema za zaštitu od spoljnih voda na području Vojvodine, Savremena građevinska praksa 2004 (po pozivu), COBISS.SR ID 194396679, Novi Sad 2004, str. 169-185.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKolaković, S., Fabian, Đ., Budimski, Lj., Gabrić, O., Vujović, S., Okvirne direktive EU o vodama - Upravljanje rečnim slivovima i vodnim područjima, I Međunarodno stručni skup VODE SRBIJE 2010, ISBN 978-86-7892-288-6, Novi Sad, pp 41-47
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKolaković S, Gabrić O.; BILANS VODE PALIĆKOG JEZERA, Zbornik radova sa 13. savetovanja JDHI, Sokobanja okt.2002., str.11-21.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTanasković I., Kolaković S., Uspostavljanje prognostičkog modela Dunava korišćenjem programskog paketa HEC-RAS na deonici Apatin – Bogojevo, IAHR , 13-15 novembar 2006., Fruška Gora, ISBN 86-7892-010-6. (CD izdanje).
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetHIDROTEHNIČKE MELIORACIJE – ODVODNJAVANJE (dopunjeno izdanje sa zadacima i CD diskom sa softverom za proračun ETP) , autori: Srđan Kolaković i Slaviša Trajković, Edicija “Tehničke nauke”, Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad i Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu (zajednički udžbenik na dva fakulteta), ISBN I86-789-002-5, 626.86(075.8) 335 strana.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolaković S., Savić B., Marinković V., Džodanović B., Naselje “Žitište” kao primer u projektovanju vakuumske kanalizacije u Vojvodini, Zbornik radova sa 29. stručno-naučnog skupa Vodovod i kanalizacija ´08, Zlatibor, 06-09. oktobar 2008., str. 245-252. ISBN 978-86-80067-21-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolaković S., Vujović S., Šušnjar S., Pavlović A., Primena SBR (Sequencing Batch Reactors) postupka u procesu prečišćavanja upotrebljenih voda, Zbornik radova sa 29. stručno-naučnog skupa Vodovod i kanalizacija ´08, Zlatibor, 06-09. oktobar 2008., str. 261-266. ISBN 978-86-80067-21-6.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKolakovic S., Pavlovic A.; Mapping of hidrometeorological measurement stations in Vojvodina, IAHR , 13-15 novembar 2006., Fruška Gora, ISBN 86-7892-010-6. (CD izdanje)
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetO PRELIVIMA UZ NASUTE BRANE, (monografija) , G.Hajdin, S.Kolaković, L.Hovanj, Đ.Fabian, Građevinski fakultet - Subotica, 1998., ISBNI 86-80297-22-4 Naučna knjiga i monografija nacionalnog značaja
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKolaković S., Marinković V., Džodanović B., Vakuumski kanalizacioni sistemi, Zbornik radova sa 29. stručno-naučnog skupa Vodovod i kanalizacija ´08, Zlatibor, 06-09. oktobar 2008., str. 239-244. ISBN 978-86-80067-21-6.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKolaković S., Ristivojević A., Vujović S., Šišnjar S., Monitoring podzemnih voda u Bačkoj u skladu sa Okvirnom Direktivom EU o vodi,IEEP 08, Regionalna konferencija "Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope, 24-28. Juni, Zlatibor, ISBN 978-86-7877-010-4, Društvo termičara Srbije ,Beograd, 2008.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTrajkovic, S., Kolakovic, S.: Evoluation of Reference Evapotranspiration Equations under Humid Conditions, Wather Resources Mangement, 2009, vol. 23 br. 14, str. 3057-3067 UDK: doi: 10.1007/s11269-009-9423-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTrajkovic, S., Kolakovic, S.: Comparison of Simplified Pan-Based Equations for Estimating Reference Evapotranspiration, Journal of Irrigation and Drainage Enginering, American Society of Civil Engineers (ASCE), 136(2), 137-140, 2010., ISSN 0733-9437
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTrajkovic S., Kolakovic S., Estimating Reference Evapotranspiration Using Limited Weather Data, Journal of Irrigation and Drainage Engineering -ASCE, Vol. 135, Number 4. str. 443-449 ISSN 0733-9437, 2009.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTrajkovic S., Kolakovic S., Wind-adjusted Turc equation for estimating reference evapotranspiration at humid European locations, Hidrology Research (formerly Nordic Hidrology), 2009, Vol. 40, No. 1, str. 45- 52, ISSN 0029-1277.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStipic M., Prodanovic D., Kolakovic S., Rationalization and reliability improvement of fire fighting systems in big cities, Urban Water, 008, 2009, vol. 6 br. 2, str. 169-181, ISSN 1462-0758.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKolakovic S., Stevanovic D., Milićević D., Trajković S., Milenković S., Kolaković S.S., Anđelković Lj.: EFFECTS OF REACTIVE FILTERS BASED ON MODIFIED ZEOLITE IN DAIRY INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT PROCESS, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2013, vol. 19, No. 4, pp. 583-592, DOI:10.2298/CICEQ120629092K
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKolakovic S., Stevanovic D., Lemic J., Milićević D., Tomic S., Trajković S., Milenković S.: Forming a Filter Medium from Zeolite Modified with Sdbac for Wastewater Treatment Process, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2014, vol. 20, No. 3, pp. 361-369
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGardic Vojka, Petrovic Jelena, Djurdevac-Ignjatovici Lidija, Kolakovic Srdjan, Vujovic Svetlana R : Impact Assessment of Mine Drainage Water and Municipal Wastewater on the Surface Water Near the City of Bor, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2015, vol. 69 br. 2, str. 165-174
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVranesevic Milica, Belic Sima, Kolakovic Srdjan, Kadovic Ratko, Bezdan Atila: Estimating Suitability of Localities for Biotechnical Measures on Drainage System Application in Vojvodina, IRRIGATION AND DRAINAGE, 2017, vol. 66, br. 1, str. 129-140
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVujovic Svetlana, Kolakovic Srdjan, Becelic-Tomin Milena: Evaluation of Heavily Modified Water Bodies in Vojvodina by Using Multivariate Statistical Techniques, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2013, vol. 67, br. 5, str. 823-833
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorHidrotehnikaUniverzitet u Novom Sadu03.07.2003.
Vanredni profesorGrađevinsko inženjerstvoGrađevinski fakultet01.06.1998.
DocentGrađevinsko inženjerstvoGrađevinski fakultet01.06.1994.