doc. dr Nenad Poznanović


Nedostaje slika

dr Nenad Poznanović

Docent


Telefon021/485-2375
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 102

1992 – diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. 2001 – magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. 1992-1993 – zaposlen u DD "Pobeda-Holding", nakon pripravničkog staža, obavljao poslove konstruktora i, na kraju, glavnog konstruktora. 1993-… – danas: obavljao poslove naučnog i stručnog-saradnika i asistenta na FTN u Novom Sadu. Angažovanja: unapređenje nastave, rad u okviru akreditovane Laboratorije za motorna vozila, ADR ispitivanja i pregledi vozila, veštačenja u oblasti motornih vozila i rekonstrukcije udesa, stručna saradnja sa privredom. Član je: Jugoslovenskog društva za motore i vozila (JUMV), Jugoslovenskog društva za motore i traktore (YUMTO), Jugoslovenskog društva za poljoprivrednu tehniku (JDPT).

Docent
01.03.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu14.05.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent sa magistraturom24.10.2001.01.04.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Stručni saradnik-Laborant01.03.2022.28.02.2023.Katedra za motore i vozila
Docent01.03.2017.28.02.2022.Katedra za motore i vozila
NazivU Ustanovi
Kinematička i dinamička analiza kinematičkih grupa druge i treće klase pomoću računara

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Prilog kinematičkoj analizi sistema oslanjanja automobila

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Prilog kinematičkoj sintezi mehanizama u sistemima oslanjanja motornih vozila

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojić B., Poznanović N., Poznić A.: RESEARCH AND MODELING OF THE TRACTOR TIRE ENVELOPING BEHAVIOR, Journal of Vibration and Control, 2017, Vol. 23, No 2, pp. 290-304
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZlokolica, M., Poznanović, N., Čavić, Maja i M. Kostić: Kinematic analysis of complex mechanisms containing kinematic group of third class, 9th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano, Italy, 1995., Proc. 589-594
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPoznanović N., Ružić D., Stojić B.: Uvećanje bočne stabilnosti traktora primenom mehanizma za sprečavanje zakretanja prednje osovine, Savremena poljoprivredna tehnika, 2013, Vol. 39, No 1, pp. 11-20, ISSN 0350-2953, UDK: 63 1.372:669-8
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPoznanović N., Ružić D., Stojić B.: Optimalna sinteza mehanizma za vođenje upravljačkih točkova vozila poljoprivredne mehanizacije, Traktori i pogonske mašine, 2010, Vol. 15, No 2/3, pp. 66-72, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPoznanović N., Stojić B., Ružić D.: Jedan postupak kinematičke analize mehanizama za oslanjanje vozila sa međusobno vezanim vodećim polugama, Tehnika - Mašinstvo, 2010, Vol. 65, No 3, pp. 19-28, ISSN 0461-2531, UDK: 62(062.2) (497.1)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPoznanović N., Muzikravić V., JEDAN POSTUPAK ANALIZE TAHOGRAFSKIH ZAPISA U REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA, VIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2006", str. 265-270, Novi Sad, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoznanović, N., Muzikravić, V. i F. Časnji: Jedan analitički postupak određivanja kretanja zupčastih planetarnih prenosnika, XV naučno-stručni skup Nauka i motorna vozila, Beograd, 1995., Zbornik radova, 164-167
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPoznanović N., Ružić D., Muzikravić V.: Poziciona analiza kao deo optimalne sinteze mehanizama za vođenje točkova u vozilima poljoprivredne mehanizacije, Traktori i pogonske mašine, 2008, Vol. 13, No. 4, str. 126- 132, UDK: 631.372, ISSN 0354-9496
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPoznanović N., Ružić D., Muzikravić V.: Identifikacija opasnih materija u poljoprivrednoj mehanizaciji na osnovu UN liste opasnih roba, Traktori i pogonske mašine, 2008, Vol. 13, No. 3, str. 21- 27, UDK: 631.372, ISSN 0354-9496.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPoznanović, N., Muzikravić, V., Milidrag, S. i F. Časnji: Jedna metoda kinematičke analize mehanizma za vođenje točka sa pet vodećih poluga, XI međunarodni naučni simpozijum "Motorna vozila i motori", Kragujevac, 2000, 101-104
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu01.03.2023.
DocentMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu01.03.2017.
Asistent pripravnik RMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu18.02.2015.
Asistent - stari nazivMotorna vozila14.05.2012.
Asistent pripravnik RMehanizacija i konstrukciono mašinstvoFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivMotorna vozilaFakultet tehničkih nauka26.05.2009.
Asistent - stari nazivMotorna vozilaFakultet tehničkih nauka15.06.2005.
Asistent - stari nazivMotorna vozilaFakultet tehničkih nauka25.10.2001.
Asistent pripravnikMotorna vozilaFakultet tehničkih nauka24.06.1993.