Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva (Dipl. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 2, Semestar: Zimski

Matematička analiza 233007
Verovatnoća, statistika i slučajni procesi32107
Signali i sistemi32107
Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 130307
Engleski jezik - srednji20002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema31207
Uvod u komunikacione mreže32107
Digitalna obrada signala31107
Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku31207
Engleski jezik - napredni srednji20002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi digitalnih komunikacija21125
Uvod u teoriju informacija21115
Digitalni filtri21115
Operativni sistemi i konkurentno programiranje30307
Engleski jezik za inženjere 120002
Izborni predmet 133007

Godina: 3, Semestar: Letnji

Digitalne modulacije21115
IP tehnologije21125
Merni sistemi u telekomunikacijama21104
Digitalna obrada slike30205
Logičko projektovanje računarskih sistema 240318
Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku20002

Godina: 4, Semestar: Zimski

Razvojni alati u telekomunikacijama i obradi signala 220205
Izborni predmet 200006
Izborni predmet 300006
Izborni predmet 400005
Izborni predmet 500005
Stručna praksa00032

Godina: 4, Semestar: Letnji

Preduzetništvo u informaciono komunikacionim tehnologijama21104
Izborni predmet 600005
Izborni predmet 700005
Izborni predmet 800005
Izrada i odbrana diplomskog rada0001012
 Dokumenta