Програм подршке привреди


04.02.2013. - 00:00
Програм подршке привреди, између осталог, обухвата:
• Истраживачке радове и израду елабората из области геомеханике, геотехнике и фундирања;
• Снимање и израду геодетских подлога;
• Теренска (недеструктивна и деструктивна) испитивања материјала и конструкција (мостови, кранске греде, трибине, кровне конструкције, ферт гредице, итд).
• Стандардна лабораторијска испитивања основних грађевинских материјала (везива, малтери, бетони, грађевинска керамика, бетонска галантерија итд);
• Израду рецептура за обичне и специјалне врсте бетона, као и пројеката бетона за све врсте грађевинских објеката;
• Дијагностику, процену стања и израду пројеката санације грађевинских објеката;
• Израду архитектонских и грађевинских пројеката за све врсте објеката високоградње, хидроградње и нискоградње;
• Пројектовање хидротехничких система водовода и канализације насеља и индустрије, системи регулације река и изградње пловних канала, системи одбране од поплава, хидромелиорациони системи одводњавања и наводњавања пољопривредних површина, заштита и уређење површинских и подземних вода;
• Израду пројеката организације и технологије грађења за све врсте грађевинских објеката;
• Технолошке пројекте у грађевинарству;
• Израду елабората за побољшање пословања грађевинских предузећа;
• Израду претходне студије оправданости и студије оправданости изградње свих врста грађевинских објеката;
• Експертизе и студије;
• Инжењеринг целокупног процеса изградње свих врста објеката;
• Судска вештачења из области грађевинарства;
• Надзор над извођењем свих врста грађевинских објеката;
• Технички пријем свих врста грађевинских објеката.

 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.