ZIMA 2019


19.12.2019. - 06:21 

Četvrtak, 26.12.2019. od 11h, Konferencijska sala Kula FTN-a, 3. spratOSCILACIJE SA NEIDEALNOM POBUDOM

prof. dr Miodrag Zuković, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Pri izučavanju prinudnih oscilacija, u klasičnim kursevima Teorije oscilacija, smatra se da je pobuda (pogon) nezavisna od kretanja samog oscilatora. Takva pobuda se u literaturi naziva idealnom pobudom. U slučaju kada na kretanje pogonske mašine (pobudu) utiče kretanje oscilatora reč je o neidealnoj pobudi. Uticaj kretanja oscilatora na kretanje pogonskog sistema je značajniji što je pogon slabiji. Uvođenjem neidealne pobude povećava se broj stepeni slobode kretanja posmatranog sistema. Oscilacije sa neidealnom pobudom imaju niz novih fenomena u odnosu na oscilacije odgovarajućeg sistema sa idealnom pobudom. Cilje prezentacije je da ukaže i objasni neke od tih fenomena i prikaže osnovne razlike između oscilacija sa idealnom i neidealnom pobudom.