О студијском програму


30.05.2014. - 09:44 

Овај студијски програм је интегративан, интердисциплинаран и глобалан. Он интегрише постојеће потенцијале на факултету техничких наука са намером да постане интегративни елемент Универзитета у Новом Саду. По природи ствари је област енергетике интердисциплинарна. У другој половини прошлог века су студијски програми развијани са циљем специјализације за поједина занимања. Ствари су потпуно измењене у садашњости, јер је улога Србије веома измењена у односу на претходна времена. Данас смо оријентисани на услуге и са малим могућностима развоја сопствених технологија. Глобалност произилази из недвосмислено глобалног значаја енергетике и заштите животне средине.

Понуђени наставни програм даје студенту довољно техничког знања из инжењерских предмета и менаџмента, тако да буде способан да у потпуности разуме све савремене технологије у области енергетике и заштите животне средине и њихов значај за глобалну економију и њихов утицај на друштвени развој у целини.
Основне и мастер академске студије ЧИСТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ омогућава студентима да стекну звања и остваре бодове како следи:

• Први степен студија - основне академске студије за стицање звања дипломирани инжењер енергетских технологија трају 4 године (240 ЕСПБ).

• Други степен студија - мастер академске студије, за стицање звања мастер инжењера енергетских технологија (60 ЕСПБ) трају годину дана.

Основне и мастер академске студије чистих енергетских технологија карактерише могућност избора великог броја изборних предмета.

Исход процеса учења је знање које ће студенте припремити за:
• примену нових технологија за повећање енергетске ефикасности и унапређења животне средине;
• оптимално коришћење обновљивих извора енергије у свим енергетским секторима;
• примену концепта најбољих расположивих техника (BAT - Best Available Techniques) који је уведен као кључни принцип Директиве IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – Интегрисана заштита и контрола загађења);

Настава се изводи кроз предавања и вежбе. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво уз неопходна објашњења која доприносе бољем разумевању предметне материје. На вежбама, које прате предавања, решавају се конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. Вежбе су аудиторне, лабораторијске, рачунарске или рачунске. Део се обавља и у фабрикама и објектима који садрже адекватне енергетске системе.

Структура студијског програма

Раст енергетске потрошње у свим областима људске делатности, раст људске популације, ограничених количина фосилних горива и значајан пораст концентрације гасова стаклене баште у атмосфери, наметнуо је потребу трагања за новим енергетским технологијама, које ће бити ефикасније, и за новим врстама енергетских извора, који ће бити обновљиви, а да при њиховој употреби загађење животне средине буде одрживо.


Сврха студијског програма је образовање студената у области енергетике у складу са потребама друштва. Овај програм нуди студентима посебна знања из области инжењерства и заштите животне средине, али и вештине које се односе на менаџмент. У времену трагања за путевима одрживог друштвеног развоја изражена је тежња и потреба интегрисања разних специјалних знања. Овај програм нуди управо такву интеграцију.

Сврха студијског програма

Циљ студијског програма је постизање компетенција и вештина из области енергетике и развој креативних способности: разматрања проблема и способности критичког размишљања, развијања способности за тимски рад и овладавања специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.


Циљеви студијског програма

Након завршетка студија студенти програма ЧИСТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ су компетентни да решавају реалне проблеме из праксе. Компетенција укључује, пре свега, развој способности критичког размишљања, способности анализе проблема, метода решавања, предвиђање понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења.

Када је реч о специфичним способностима студента, савладавањем студијског програма студент стиче темељно познавање и разумевање дисциплина свих одговарајућих струка, као и способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на интердисциплинарни карактер студијског програма посебно је важна способност повезивања основних знања из различитих области и њихова припрема. Свршени студенти ЧИСТЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ су способни да на адекватан начин саопште резултате свог рада.


Након завршетка студијског програма студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним и међународним окружењем. Студенти стичу знање како да економично користе расположиве природне ресурсе у складу са принципима одрживог развоја. Посебно се обраћа пажња на развој професионалне етике.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања. Студент завршава студије израдом дипломског рада који се састоји од теоријско - методолошке припреме неопходне за продубљено разумевање области из које се дипломски рад ради и израде самог рада.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Могућност запошљавања инжењера енергетских технологија је веома разноврсна. Од управљања енергетским токовима и контроле загађења у фабрикама, учешће у изради стратегија, подзаконске регулативе и рада у инспекцијским службама државних органа, па до учешћа или вођења бројних међународних пројекта у области енергетике и заштите животне средине.