Predmet: Tehnička hemija (06 - Z102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2001..


Predmeti kojima je preduslov predmet Tehnička hemija

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredinedane
Uvođenje studenata tehničkih struka u osnovne principe i zakonitosti hemije zaštite životne sredine.
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti opšte i neorganske hemije i razumevanje svih procesa i fenomena hemijskih reagovanja koja se javljaju u oblasti inženjerskih nauka.
Prirodne nauke i hemija. Materija, masa i energija. Međunarodni SI sistem. Vrste supstanci. Osobine čistih supstanci. Vrste čistih supstanci. Hemijski elementi i jedinjenja. Atom i hemijski element. Hemijski simboli, formule i jednačine. Relativna atomska i molekulska masa. Pojam mola, molarne mase i molarne zapremine. Periodni sistem elemenata. Osnovni hemijski zakoni. Struktura čistih supstanci. Struktura atoma. Periodičnost osobina elemenata u periodnom sistemu. Struktura molekula. Hemijska veza. Oksidacioni broj. Oksidacija, redukcija. Tipovi i karakterizacija neorganskih jedinjenja. Disperzni sistemi. Rastvori. Osobine razblaženih rastvora. Hemijska kinetika. Hemijska ravnoteža. Elektrolitička disocijacija. Disocijacija vode. pH vrednost. Ravnoteže u rastvorima elektrolita. Metode neutralizacije. Puferi. Hidroliza. Energetske promene pri hemijskim reakcijama. Elektrohemija.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj formi i sastoji se od računskog i teorijskog dela. Računski deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Vojinović Miloradov, M. Turk Sekulić, J. RadonićHemija - Interna skripta2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
M. Vojinović Miloradov et al.Radna sveska, Praktikum sa uputstvima za vežbe iz predmeta Tehnička hemija2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I.Filipović, S.LipanovićOpća i anorganska kemija, I i II (odabrana poglavlja)1998Školska knjiga, ZagrebHrvatski
R. M. Harrison, S. J. de MoraIntroductory Chemistry for the Environmental Sciences1991Cambridge University PressEngleski
G.W. Van Loon, S.J. DuffyEnvironmental Chemistry2011Oxford University PressEngleski
S. ArsenijevićOpšta i neorganska hemija (odabrana poglavlja)1998Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Paul MonkMaths for Chemistry2006Oxford University Press Inc., New YorkEngleski
D. Veselinović, I. Gržetić, Š. Đarmati, D. MarkovićStanja i procesi u životnoj sredini1995Fakultet za fizičku hemiju, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radonić dr Jelena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrović dr Maja
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stošić dr Milena
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živančev dr Nevena
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lepojević Laura
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Golub Marko
Asistent-master

Laboratorijske vežbe