Predmet: Doktorska disertacija - elaborat (17 - DBMDE)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastBiomedicinsko inženjerstvo
MultidisciplinarnaDa
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.12.2018..

Sticanje znanja o načinu, strukturi i formi pisanja elaborata disertacije nakon izvršenih analiza i drugih aktivnosti koje su izvedene u okviru zadate teme doktorske disertacije. Izradom doktorske disertacije studenti stiču naučno iskustvo za kreativan rad, pisanje radova u okviru kojih je potrebno opisati problematiku, sprovedene metode i postupke i rezulatate do kojih se došlo, kao i da daje nov naučni doprinos razvoju nauke i primeni svojih naučnih istraživanja u praksi. Pored toga, cilj izrade i odbrane doktorske disertacije je razvijanje sposobnosti kod studenata da rezultate samostalnog rada pripreme u pogodnoj formi javno prezentuju, kao i da odgovaraju na primedbe i pitanja u vezi zadate teme.
Osposobljavanje studentata za sistematski pristup u rešavanju zadatih problema, sprovođenje analiza, primenu stečenih i prihvatanju znanja iz drugih oblasti u cilju iznalaženja kreativnog rešenja zadatog problema. Samostalno izučavajući i rešavajući zadatke iz oblasti zadate teme, studeni stiču nova naučna znanja o kompleksnosti i složenosti problema iz oblasti njihove struke. Izradom doktorske disertacije studenti stiču određena iskustva koja mogu primeniti u praksi prilikom rešavanja problema iz oblasti njihove struke.
Formira se pojedinačno u skladu sa potrebama i oblašću koja je obuhvaćena zadatom temom doktorske disertacije. Student u dogovoru sa mentorom sačinjava doktorsku disertaciju u pisanoj formi u skladu sa predviđeni pravilima Fakulteta tehničkih nauka. Student priprema pisanu doktorsku disertaciju u dogovoru sa mentorom i u skladu sa predviđenim pravilima i postupcima.
Tokom izrade doktorske disertacije,student konsultuje mentora, a po potrebi i druge profesore koji se bave oblašću koja je tema doktorske disertacije. Student sačinjava doktorsku disertaciju i nakon dobijanja saglasnosti od strane komisije za ocenu i odbranu, ukoričene primerke dostavlja komsiji.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
razliiti autoriMonografske publikacije i naučni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana doktorske disertacijeneda50.00
Izrada doktorske disertacijeneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!