Subject:  (22 - EAI074)


Basic Information

CategoryProfessional-applicative
Scientific or art field:Applied Computer Science and Informatics
InterdisciplinaryNo
ECTS7
Native organizations units

Course native organizational units not found!
Course specification

Course is active from 17.09.2020..

Kroz niz gostujućih predavanja nastavnika iz inostranstva sa velikim iskustvom i kompetencijama iz oblasti veštačke inteligencije, predmet će studentima prezentovati aktuelne projekte primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Na vežbama će studenti biti podeljeni u grupe sa srodnim temama za master radove i kroz saradnju sa mentorima sa fakulteta i komentorima iz privrede radiće timski i individualno na projektima koji će svakom od njih unaprediti master tezu. Pored direktnog upoznavanja sa stanjem u oblasti i perspektivama razvoja veštačke inteligencije i posebno primenama mašinskog učenja, cilj je da studenti pojačaju svoje iskustvo u timskom radu i saradnji sa stručnjacima iz privrede.
Nakon ovog predmeta studenti će imati jasnu predstavu o trendovima u razvoju veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Steći će veće iskustvo u timskom radu na projektima i saradnji s komentorima iz privrede, a projekte će iskoristiti za unapređenje kvaliteta svojih master teza. Predmet će im omogućiti da brže i kvalitetnije zaokruže istraživanja i eksperimente za izradu master rada, kao i da se pripreme za rad u privredi, ali i osposobe za dalje usavršavanje i obrazovanje.
Teorijska nastava U izvođenju nastave će učestvovati veći broj nastavnika i saradnika sa ovog studijskog programa. Teme predavanja, kao i gostujući nastavnici iz inostranstva i predavači iz privrede će se birati spram interesovanja studenata i master teza koje su izabrali. 1. Predavanja odabranih nastavnika iz inostranstva, ali i stručnjaka iz Srbije uključujući i predavače iz privrede, na kojima će biti predstavljeni aktuelni projekti razvoja i primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja. 2. Predavanja mentora izabranih master teza i njihovih komentora iz privrede sa ciljem da se studentima prošire znanja iz tema koje su privukle pažnju studenata prilikom izbora master teza. 3. Predavanja po pozivu na teme izbornih oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja: 3.1. Obrada prirodnog govora 3.2. Kompjuterski vid 3.3. Robotika 3.4. Veštačka inteligencija u medicini 3.5. Inteligentno softversko inženjerstvo u analizi podataka i teksta 3.6. Inteligentni sistemi za podršku odlučivanju 3.7. Veštačka inteligencija za autonomna vozila 3.8. Edge-AI 3.9. Inženjerstvo informacionih sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji Praktična nastava Studenti će biti podeljeni u grupe sa srodnim temama master teza definisanih u komentorstvu sa predavačima iz privrede. Za pojedine grupe će biti definisani odgovarajući projekti na kojima će raditi timski i individualno, uz podršku mentora i komentora iz privrede. Biće organizovano svojevrsno nadmetanje timova koji će pri kraju semestra prezentovati rezultate svojih projekata. Svako će iskoristiti timski projekat da unapredi deo svog master rada i ubrza njegovu izradu.
Predavanja nastavnika iz inostranstva će se izvoditi prilikom njihovog gostovanja u Novom Sadu ili on-line, snimati i arhivirati na ovom predmetu. Vežbe i timski rad po grupama će se odvijati u laboratorijama FTN u NTP. Predispitne obaveze se svode na taj projekat u saradnji sa privredom – uslov za izlazak na ispit je 35 od 70 bodova. Projekti se definišu u saradnji sa partnerima iz privrede, a inicijalan spisak projekata je raspoloživ već na početku semestra. Samostalni deo rada studenta podržan je preko web portala katedri sa kojih su mentori. Završni ispit je pismeni i predstavlja proveru stečenih saznanja sa održanih predavanja o aktuelnim projektima i perspektivama daljeg razvoja veštačke inteligencije i mašinskog učenja.
AuthorsNameYearPublisherLanguage
Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.Deep Learning2017MIT Press CambridgeEnglish
Mohammed, M., Khan, M.B. and Bashier, E.B.M.Machine learning: algorithms and applications2016Crc PressEnglish
Prince, S.J.Computer Vision: Models, Learning, and Inference2012Cambridge University PressEnglish
Bengfort, B., Bilbro, R. and Ojeda, T.Applied Text Analysis with Python: Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning2018O'Reilly Media, Inc.English
Kamath, U., Liu, J. and Whitaker, J.Deep learning for nlp and speech recognition (Vol. 84)2019SpringerEnglish
Murphy, R.R.Introduction to AI robotics2019MIT pressEnglish
Panesar, A.Machine Learning and AI for Healthcare2019Apress.English
Course activity Pre-examination ObligationsNumber of points
ProjectYesYes50.00
Term paperYesYes20.00
Oral part of the examNoYes30.00
Name and surnameForm of classes
Missing picture!

Bajović Dragana
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Delić Vlado
Full Professor

Lectures
Missing picture!

Slivka Jelena
Associate Professor

Lectures
Missing picture!

Suzić Siniša
Assistant Professor

Computational classes
Missing picture!

Popović Branislav
Senior Science Associate

Computational classes
Missing picture!

Lukić Aleksandar
Assistant - Master

Computational classes
Missing picture!

Vidaković Dragan
Assistant - Master

Computational classes