Asistent-master mr Borjan Popović


Nedostaje slika

mr Borjan Popović

Asistent-master


Telefon021/485-2616
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
KancelarijaKabinet 302

Mr Borjan D. Popović rođen je 13.11.1959. god u Beogradu. Diplomirao je 06.09.1983. godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu (Konstruktivni smer, Odsek za betonske konstrukcije) sa prosečnom ocenom 8.86 i ocenom diplomskog rada 10.0. Na poslediplomskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Industrijska gradnja, položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9.78 i izradio je  pet seminarskih radova sa prosečnom ocenom 10.00. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranio je 03.06.1991. godine magistarski rad pod nazivom "Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod armiranobetonskih i parcijalno prethodno napregnutih elemenata".
Uža naučna oblast kojom se bavi su Konstrukcije u građevinarstvu, u sklopu koje se posebno izdvajaju Betonske, Armiranobetonske, Prethodno napregnute i Spregnute konstrukcije. Iz uže naučne oblasti objavio je kao autor ili koautor 89 radova, koji su publikovani u časopisima i zbornicima radova naučnih skupova, nacionalnog i međunarodnog značaja, i koautor je 1 (jednog) zaštićenog patenta. Na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,učestvovao je u obradi dvadeset projekata, podprojekata i naučno-istraživačkih tema. U okviru rada na podprojektima "Osnove proračuna i dejstva na konstrukcije" i "Otpornost konstrukcija na dejstvo zemljotresa", koji su bili u sklopu Tehnološkog projekta "Uvođenje sistema Evrokodova i osvajanje novih metoda projektovanja proizvoda i tehnologija u građevinskom konstrukterstvu Srbije" Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije, bio je prevodilac Dela 2-4: Dejstva vetra, Evrokoda 1: Osnove proračuna i dejstva na konstrukcije i stručni redaktor za Delove 1-1,1-2,1-3 i Deo 2: Mostovi, Evrokoda 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija.
Položio je stručni ispit propisan za diplomiranog građevinskog inženjera – Odsek za konstrukcije (P. K. Srbije, rešenje br. 3628/G od 15.07.1991. god.). Ima Licencu odgovornog projektanta građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, br. 310B08805 od 24 februara 2005. godine, izdatu od Inženjerske Komore Srbije.
Kandidat je kao odgovorni projektant, projektant-saradnik ili saradnik, na Fakultetu Tehničkih nauka, Departmanu  za građevinarstvo i geodeziju učestvovao u izradi šesdeset šest Projekata i Studija. Pored toga, kandidat je kao odgovorni projektant izradio sedam Projekata izvan Fakulteta tehničkih nauka. Kandidat je na Departmanu  za građevinarstvo i geodeziju Fakulteta tehničkih nauka, pored rada na projektovanju, bio angažovan i na poslovima tehničke kontrole projektne dokumentacije, tehničkog prijema, stručnog nadzora, izrade ekspertiza i stručnih mišljenja, kontrolnih pregleda i ispitivanja, i to na ukupno šesdeset tri posla. Kandidat je izvan Fakulteta tehničkih nauka bio angažovan na poslovima procene građevinske vrednosti imovine preduzeća, konsultantskih usluga, tehničke pripreme i sudskih veštačenja.
Član je šest naučnih i stručnih udruženja. Od 1994. do 2002. godine bio je član Predsedništva Društva građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada. U periodu od 1995. do 1999. godine obavljao je funkciju Sekretara Društva. U periodu od 1999. do 2001. godine bio je Potpresednik Društva, a u periodu 2001.-2002. bio je Vršilac dužnosti Predsednika Društva građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada.

   

Asistent-Master
01.04.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.04.2017.30.03.2020.Katedra za konstrukcije
Predavač31.08.2013.01.03.2017.Katedra za konstrukcije
NazivU Ustanovi
Projekat temeljne ploče i kontra-fora administrativne zgrade u sklopu nasute brane i hidroelektrane Haditha u Iraku

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1983

Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod armiranobetonskih i parcijalno prethodno napregnutih elemenata

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopović B., Folić R.: SERVICEABILITY LIMIT STATE ANALYSIS IN PARTIALLY PRESTRESSED MEMBERS BY DIFFERENTIAL TYPE RELATIONS FOR CONCRETE, PAMM"S Bulletins for Applied Mathematics, Budapest, Hungary, No. 1009, 1994., pp. 203-214.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Folić R.: STEEL RELAXATION EFFECTS ON STRESS-STRAIN STATES IN PARTIALLY PRESTRESSED CONCRETE MEMBERS, Fourth International Colloquium on Conrete in Developing Countries (Edited by Barry deV. Batchelor Canadian Society for Civil Engineering), Proceedings, Jamaica, 1992., pp. 101-118.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Тhe Limit State of Cracking of Reinforced Concrete Ring Foundation Beam After Reconstruction, 1. Naučno stručna konferencija Multidisciplinarno modeliranje i projektovanje građevinskih materijala i konstrukcija, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Gradjevinski fakultet Subotica, 15-16 Jun, 2007, pp. 225-230
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Reinforced Concrete Ring Foundation Beam Behavior After Reconstruction, 1. Naučno stručna konferencija Multidisciplinarno modeliranje i projektovanje građevinskih materijala i konstrukcija, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Gradjevinski fakultet Subotica, 15-16 Jun, 2007, pp. 231-236
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: The Analysis of Actual Approaches for Tension Stiffening in Cracked Reinforced Concrete Tensioned Members, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 441-448, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Tension Stiffening Effects in Cracked Reinforced Concrete Tensioned Members, 5. iNDiS, Novi Sad, 23-25 Novembar, 2009, pp. 433-440, ISBN 978-86-7892-221-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Actual Approach to Shear Design of The Prestressed and Reinforced Concrete Beams, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 October, 2011, pp.227-234, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Actual Approach for Tension Stiffening Effects In Cracked Reinforced Concrete Tensioned Members, 1. International Symposium about Research and Application of Modern Achievements in Civil Engineering in the Field of Materials and Structures, Tara: Society for Materials and Structures Testing of Serbia, 19-21 October, 2011, pp.227-234, ISBN 978-86-87615-02-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: The Shear-Moment Interaction Diagram of the Reinforced Concrete Beams, 4. Građevinarstvo nauka i praksa, Žabljak: Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet u Podgorici, 20-24 Februar, 2012, pp. 297-304, ISBN 978-86-82707-21-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B.: Effects of Concrete Shrinkage on Tension Stiffening in Cracked Reinforced Concrete Tensioned Members, 1. International Congress of Serbian Society of Mechanics, Kopaonik: Serbian Society of Mechanics, Beograd, 10-13 April, 2007, pp. 413-422, ISBN 978-86-909973-0-5
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaFolić R., Popović B.: Parcijalno prethodno napregnute konstrukcije, FTN, 2008, ISBN 978-86-7892-072-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPopović B., Folić R.: UTICAJ ISTORIJE OPTEREĆENJA NA STANJE NAPONA I DILATACIJA U ARMIRANOBETONSKIM I PARCIJALNO PRETHODNO NAPREGNUTIM ELEMENTIMA, Časopis Naše Građevinarstvo, br. 2, Beograd, 1988., str. 1-7.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPopović B.: Folić R.: REDISTRIBUCIJA NAPONA U PRESECIMA PARCIJALNO PRETHODNO NAPREGNUTIH ELEMENATA PRI DISKONTINUALNIM SPOLJNIM DEJSTVIMA, Časopis Naše Građevinarstvo, br. 11-12, Beograd, 1990., str. 8-18.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPopović B., Folić R.: ANALIZA NAPONA I DILATACIJA ARMIRANOBETONSKIH I PARCIJALNO PRETHODNO NAPREGNUTIH ELEMENATA PRIMENOM RELACIJA INTEGRALNOG TIPA, Časopis Naše Građevinarstvo, br. 1-2, Beograd, 1992., str. 35-44.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Popović B., Tatomirović M.: EFEKTI DUGOTRAJNIH PROCESA U ARMIRANOBETONSKOM PRESEKU S PRSLINOM, Časopis Građevinar, br. 4, Zagreb, 1985., str. 149-161.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Tatomirović M., Popović B.: UTICAJ SKUPLJANJA I TEČENJA BETONA U PRESEKU S PRSLINOM SPREGNUTIH ARMIRANOBETONSKIH NOSAČA, Časopis Naše Građevinarstvo, br. 3, Beograd, 1988., str. 1-7.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaFolić R., Brujić Z., Popović B.: Proracun vitkih armiranobetonskih elemenata, Naše građevinarstvo, 1997, No 1, ISSN 0350-2619
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopović B., Folić R.: AN APPROACH OF THE STRESS REDISTRIBUTION CALCULATION IN PARTIALLY PRESTRESSED CONCRETE ELEMENTS BASED ON INTEGRAL TYPE STRESS-STRAIN RELATION FOR CONCRETE, PAMM"S Bulletines for Applied Mathematics, Budapest, Hungary, No. 1310/90 LXXXI-a, 1997., pp. 165-172.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Folić R.: CONTRIBUTION TO CALCULATION OF CONCRETE BEAMS DEFLECTION UNDER LONG-TERM LOADS, 2nd International Conference Computer Aided Analyis and Design of Concrete Structures, Proceedings, Part II, Zell Am See, 1990., pp. 761-772.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Folić R.: AN APPROACH TO CHECK SERVICEABILITY LIMIT STATE OF CRACK WIDTH, FIP SYMPOSIUM "92, Complementary Volume, (Edited by Hungarian Scientific Society for Building), Budapest, 1992., pp. 369-376.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Folić R.: TIME-DEPENDENT EFFECTS IN COMPOSITE MEMBERS OF CONCRETE SLAB-ON-STEEL GIRDERS, 4th ASCCS International Conference Steel-Concrete Composite Structures (EXPERTCENTRUM), Proceedings, Košice, 1994., pp. 432-437.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović, B.: LIMIT STATE OF CRACK WIDTH IN RENFORCED CONCRETE MEMBERS, 6th Symposium Macedonian Association of Structural Engineers, Proceedings, Vol. 2, Ohrid, 1995., pp. E20/1-6.
(M72) Odbranjen magistarski radPopović B.: Prilog analizi uticaja tečenja i skupljanja betona kod armiranobetonskih i parcijalno prethodno napregnutih elemenata
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraUniverzitet u Novom Sadu01.04.2020.
Asistent-masterUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraUniverzitet u Novom Sadu01.04.2017.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcija01.12.2013.
Asistent pripravnik RKonstrukcije u građevinarstvuUniverzitet u Novom Sadu31.08.2013.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka28.05.2007.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.2003.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.1999.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.1995.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.1992.
AsistentKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka01.10.1988.
Asistent pripravnikKonstrukcije u građevinarstvu i teorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka11.11.1983.