prof. dr Vlastimir Radonjanin


Nedostaje slika

dr Vlastimir Radonjanin

Redovni profesor


Telefon021/485-2618
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 212

Na Građevinski Fakultet u Skoplju, konstruktivni smer, upisan školske 1976/77.godine. Diplomirao 05.04.1982.godine sa diplomskim radom iz predmeta Dinamika i stabilnost konstrukcija pod nazivom "Statički i dinamički proračun jedne skeletne armiranobetonske zgrade" koji je ocenjen sa ocenom 10 (deset). Nakon odsluženja vojnog roka, 1983.godine, zaposlio se u građevinskom preduzeću "Pelagonija" u Skoplju. Pripravnički staž proveo na gradnji srednjoškolskog centra za usmereno obrazovanje. Zatim se, 1984. godine, zaposlio u Građevinskom institutu "Makedonija" u Zavodu za konstrukcije. Radio na zadacima ispitivanja konstrukcija probnim opterećenjem, izradi projekata sanacije, vršenju nadzora i dr. Na Fakultet tehničkih nauka - Institut za industrijsku gradnju, u Novom Sadu, izabran za asistenta u naučnom radu za oblast "Materijali u građevinarstvu" 29.06.1987. godine. U redovnom radnom odnosu na Institutu za građevinarstvo od 01.11.1987.godine. Stručni ispit položio 06.01.1988.godine. Licencu odgovornog projektanta (br. 310905004/04) dobio 2004 godine (Inženjerska Komora Srbije). Član je komisije Saveznog zavoda za standardizaciju za oblast "Beton i armirani beton" od 1992 godine i za oblast "Cement" od 1999 godine. Od 2007 godine zamenik je predsednika Komisije za beton Instituta za standardizaciju. Studije za stepen magistra tehničkih nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer industrijska gradnja, upisao školske 1987/88. godine. Položio sve predviđene ispite sa prosečnom ocenom 9.56 i izradio pet seminarskih radova koji su ocenjeni sa prosečnom ocenom 10.00. Magistarski rad pod naslovom "Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u AB konstrukcijama" odbranio 02.12.1994 godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija" odbranio 09.06.2003 godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje docenta za užu naučnu oblast "Materijali u građevinarstvu i Tehnologija betona", na Fakultetu tehničkih nauka - Institutu za građevinarstvo u Novom Sadu, izabran 20 novembra 2003. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast "Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija" izabran je 2008. god. Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom. Na fakultetu tehničkih nauka angažovan je na izvođenju nastave iz sledećih predmeta: Na Građevinskom odseku FTN od 1987. god. na predmetima "Materijali u građevinarstvu" i "Tehnologija betona", a od 1996. god. na Arhitektonskom odseku na predmetu "Konstrukcije, materijali i građenje". Na Građevinskom odseku FTN, 2004. god. osnovao je usmerenje "Procena stanja i sanacija građevinskih objekata" i postavio i drži nastavu na predmetima "Praćenje, procena stanja i održavanje građevinskih objekata" i "Materijali i tehnike sanacije i zaštite građevinskih objekata". Na Arhitektonskom odseku FTN, 2005. god., postavio je i vodi predmet "Materijali u graditeljstvu 1". Od 2008 g. drži predmet "Specijalna poglavlja tehnologije betona" na doktorskim studijama FTN. Bio je član komisije za ocenu i odbranu 3 magistarska rada, mentor 18 diplomskih master radova iz oblasti "Procene stanja i sanacije građevinskih objekata" i iz "Tehnologije betona" i oko 60 puta predsednik ili član komisije za odbranu diplomskih i master radova na Građevinskom i Arhitektonskom odseku FTN. Bio je mentor pri izradi i odbrani jedne doktorske disertacije na FTN. Učestvovao je više puta u komisijama za nostrifikaciju diploma sa građevinskih fakulteta u Evropi. U okviru rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, obavio je veliki broj laboratorijskih i terenskih ispitivanja različitih građevinskih materijala i proizvoda: neorganska veziva, malteri, agregat i kamen, opeke, blokovi i crepovi od pečene gline, sveži i očvrsli beton, armatura, betonska galanterija, fert gredice, elementi od lakog betona, reparaturni malteri, injekcione smese, neoprenska ležišta, azbest-cementni proizvodi, ploče od trske, PVC šine, itd. Uradio je veliki broj projekata sastava betona i izveštaja o naknadnom utvrđivanju kvaliteta ugrađenog betona. Samostalno ili u okviru stručne ekipe Instituta za arhitekturu i građevinarstvo, uradio preko 140 elaborata, ekspertiza, projekata novih objekata, projekata sanacija i ispitivanja konstrukcija. Obavljao nadzor na izvođenju radova na sanaciji i dogradnji postojećih objekata i na gradnji novih objekata (stambene zgrade, administrativno-poslovne, industrijski objekti, autoput, itd.). Od 1994. god. do 2006. god. bio je rukovodilac Laboratorije za ispitivanje materijala i konstrukcija. Od 1995. god. do 2004. god. bio je pomoćnik direktora Instituta za građevinarstvo FTN, a od 2006. god. je rukovodilac Departmana za građevinarstvo Fakulteta tehničkih nauka. Od 2007. godine je šef Katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija. Predsednik je Društva građevinskih inženjera i tehničara Novog Sada. Predsednik je Društva za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije. Član je Upravnog odbora Saveza inženjera i tehničara Vojvodine. Član je Izvršnog odbora Saveza građevinskih inženjera Srbije. Član je redakcionog odbora časopisa "Građevinski kalendar". Predstavnik je Srbije u COST akciji C25: "Sustainable construction". U dužem vremenskom periodu član je komisije za ocenjivanje kvaliteta na međunarodnom sajmu građevinarstva u Novom Sadu. Od 2008 godine je tehnički ekspert Akreditacionog tela Srbije. Član je sledećih asocijacija: Duštvo za ispitivanje materijala i konstrukcija Srbije, Društvo građevinskih konstruktera Srbije, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, Društvo građevinskih konstruktera Makedonije i International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Kao autor ili koautor objavio je 157 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Na poziv "McGill" Univerziteta iz Montreala – Kanada, 2004. god., držao je predavanja iz oblasti procene stanja i sanacije armiranobetonskih konstrukcija oštećenih požarom, u okviru Workshop-a "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures". Od 1987. god. bio je saradnik i istraživač na 11 naučno-istraživačkih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju R. Srbije. Od 2008. godine je Rukovodilac tehnološkog projekta TR 16004 "Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama". Član je "HIO tima", koji je osvojio prvo mestu na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji za 2007. godinu, koje je organizovalo Ministarstvo nauke Republike Srbije. Bio je član naučnog komiteta sledećih simpozijuma i konferencija: "Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva na kulturna dobra - 2004", "Međunarodna konferencija "iNDiS 2006", "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata - 2007", Internacionalni naučno-stručni skup "Građevinarstvo - nauka i praksa ", Žabljak, 2008. Bio je glavni i odgovorni urednik, jedan od editora ili član redakcionog odbora, sledećih publikacija: Zbornik radova "Procena stanja građevinskih objekata - 1999", Zbornik radova "iNDiS 2003", Zbornik radova "Metode utvrđivanja i otklanjanja posledica dejstva na kulturna dobra - 2004", Zbornik radova "Savremena građevinska praksa - 2004", Zbornik radova "Harmonizacija domaće i evropske regulative u oblasti tehnologije betona saglasno standardu EN 206-1 - 2004", Zbornik radova "Simpo

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor29.05.2013.30.09.2022.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
NazivU Ustanovi
Statički i dinamički proračun skeletne armiranobetonske zgrade

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1982

Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerima sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Parametarska analiza karakteristika reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji armiranobetonskih konstrukcija

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2003

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaMarinković, S., Radonjanin, V., Ignjatović, I. (2013): “Life-cycle assessment (LCA) of concrete with recycled aggregates (RAs)”, Handbook of recycled concrete and demolition waste, Woodhead Publishing, Cambridge, UK, (DOI:10.1533/9780857096906.4.569), (ISBN 978-0-85709-682-1), Editoed by F. Pacheco-Torgal et al., pp. 569-604
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Sustainable concrete construction: recycled aggregate concrete for structural use, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 189-205. ISBN 978-99957-816-1-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2011): Data sheet for recycled aggregate concrete, COST action C25 "Sustainability of Constructions-Integrated Approach to Life-time Structural Engineering", Vol. 1, Summary report of the cooperative activities - Integrated Approach towards Sustainable Constructions, Editors: L. Braganca et al., February, 2011, pp. 497-503. ISBN 978-99957-816-1-3
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V. (1998): Experimental research on polymer modified concrete, ACI Materials Journal, VOL. 95 No. 4, July/August 1998, pp.463-470.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulatović V., Malešev M., Radeka M., Radonjanin V., Lukić I. (2017): Evaluation of Sulfate Resistance of Concrete With Recycled and Natural Aggregates, Construction and Building Materials, 2017, Vol. 152, pp. 614-631, ISSN 0950-0618(02)00045-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2017): Study on the addition effect of metakaolin and mechanically activated kaolin on cement strength and microstructure under different curing conditions, Journal Construction and Building Materials 133 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.068) pp. 243–252
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIlić, B., Radonjanin, V., Malešev, M., Zdujić, M., Mitrović, A. (2016): Effects of mechanical and thermal activation on pozzolanic activity of kaolin containing mica, Journal Applied Clay Science 123/2016, (http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2016.01.029) pp.173-181.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuĆirović, G., Radonjanin, V., Trivunić, M., Nikolić, D. (2014): Optimization of UHPFRC Beams Subjected to Bending Using Genetic Algorithms", Journal of Civil Engineering and Management, Taylor & Francis, Volume 20/4 pp. 527-536 (DOI:10.3846/13923730.2013.801908) (ISSN 1392-3730 / eISSN 1822-3605)
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadonjanin, V., Malešev, M., Marinković, S., Al Malty, A. (2013): Green recycled aggregate concrete, Journal "Construction and Buliding Materials", Volume 47, October 2013, (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.076) pp. 1503–1511
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMaksimovic M.; Stojanovic G., Radovanovic M.; Malesev M.; Radonjanin V., Radosavljevic G.; Smetana W (2012).: Application of a LTCC sensor for measuring moisture content of building materials, Elsevier - Construction and Building Materials, Volume 26, Issue 1, January 2012, pp. 327–333 (http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.06.029)
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarinković, S., Radonjanin, V., Malešev, M., Ignjatović, I. (2010): Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management, 2010, Vol. 30, No. 11, pp. 2255-2264, ISSN 0956-053X, UDK: doi: 10.1016/j.wasman.2010.04.012
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojanović, G.; Radovanović, M.; Malešev, M.; Radonjanin, V. (2010): Monitoring of Water Content in Building Materials Using a Wireless Passive Sensor, Journal Sensors 2010, 10, pp. 4270-4280. (ISSN 1424-8220)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNetinger, I., Radeka, M., Malešev, M., Radonjanin, V., Gojević, A., Siddique, R. (2018): Strength and Microstructural Analysis of Concrete Incorporating Ash from Sunflower Seed Shells Combustion, Journal „Structural Concrete“, 2018. pp. 1-9 (https://doi.org/10.1002/suco.201800036)
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDžolev I., Cvetkovska M., Lađinović Đ., Radonjanin V. (2018): Numerical analysis on the behavior of reinforced concrete frame structures in fire, Computers and Concrete, 2018, Vol. 21, No 6, pp. 637-647, ISSN 1598-8198
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLukić I., Malešev M., Radonjanin V., Bulatović V. (2017): Basic Properties of Structural LWAC Based on Waste and Recycled Materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 2017, ISSN 0899-1561, UDK: DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001696
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev, M., Radonjanin, V., Vukoslavčević, S., Šupić, S., Laban, M. (2017): The influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete, Journal „Civil Engineer“, Vol. 69(2017) 8, pp. 437-451 (https://doi.org/10.14256/JCE.1379.2015)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMatić, B., Awadat Salem, H., Radonjanin, V., Radović, N., Sremac, S. (2016): Modeling the Surface Stored Thermal Energy in Asphalt Concrete Pavements, Journal Thermal Science, Vol. 20, Suppl. 2, (DOI:10.2298/TSCI150930042M) pp. S603-S610
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R., Lukić, I. (2014): Assessment and Repair of the Bearing Structure of Gradiska Cultural Centre After Fire, Journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 21 No. 2, April 2014 (ISSN 1330-3651), pp. 435-445, ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC/UDK 69.059.3:[624.012.45.004.67:614.841.45]
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev, M., Radonjanin, V., Lukić, I., Bulatović, V. (2013): The effect of aggregate, type and quantity of cement on modulus of elasticity of lightweight aggregate concrete, Arabian Journal for Science and Engineering, Sept. 2013, pp.1-8., (DOI 10.1007/s13369-013-0702-2)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMatić, B., Tepić, J., Sremac, S., Radonjanin, V., Matić, D., Jovanović, P. (2012): Development and evaluation of the model for the surface payment temperature prediction, Journal “Metalurgija”, Croatian metallurgical society, Zagreb, Croatia, ISSN: 0543-5846, 2012 (UDC – UDK 621.747.621.006.2:658.564=111), pp.329-332.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2002): The assessment of the Structure of Novi Sad Open University Damaged in Fire, Journal "Construction and Building Materials", No. 16 (2002), Elsevier Science, London, pp.427 - 440.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPavlović, P., Folić, R., Radonjanin, V., Tatomirović, M. (1997): The Testing and Repair of Steel Silo, Journal "Construction and Building Materials", Vol. 11. No. 5-6 (1997), Elsevier Science, London, pp.353-363.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadonjanin V., Malešev M., Folić R.: Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage , Journal of Building Appraisal, 2007, Vol. 2, No 4, pp. 335-354, ISSN 1479-1110, UDK: Palgrave Macmillan LTD 1742-8262/07
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMalešev, M., Radonjanin, V., Marinković, S. (2010): Recycled Concrete as Aggregate for Structural Concrete Production, Journal Sustainability 2010, 2 (5), pp. 1204-1225. (ISSN 2071-1050); doi: 10.3390/su2051204.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLukić, I, Malešev, M., Radonjanin, V., Bulatović, V., Dražić, J. (2013): "Comparative LCA analysis of ordinary concrete beams and structural lightweight concrete beams", Journal "Building Materials and Structures”, Vol. 56 (2013), Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija Srbije, str. 2-15 (YU ISSN 0543-0798), (UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861)
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadulović R., Jevtić D., Radonjanin V., Laban M. (2016): The properties of the cement screeds with the addition of polypropylene fibers and shrinkage – reducing admixture, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 1, pp. 17-35, ISSN 2217-8139, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R. (2007): Assessment and repair of the bearing structure of a multi-storey parking garage, Journal of Building Appraisal, Volume 2, Issue 4, Publisher "Palgrave Macmillan", London, UK, February 2007, pp. 335-354.
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadeka M., Milović T., Malešev M., Radonjanin V., Laban M. (2016): Hydration process and compressive strength of cement pastes containing natural zeolite, Building Materials and Structures, 2016, Vol. 59, No 2, pp. 29-45, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin, V., Malešev, M., Folić, R. (2013): Repair of fire damaged RC structures, Invited paper, 15th International Simposium of MASE, Struga, Macedonia, September 2013, Proceedings – CD rom, pp. TR10.1-TR10.12 (ISBN 9989-9785-1-9).
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin, V., Folić, R., Malešev, M. (2004): Investigation, Evaluation and Repair of Reinforced Concrete Structures Damaged in Fire, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 35.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniFolić, R., Radonjanin, V., Malešev, M. (2004): Evaluation and repair of reinforced concrete multi-story frame strustures subjected to high temperatures, Workshop "Extreme Loadings, Aging and Durability of Concrete Structures", Hydro-Quebec, McGill University and Laboratoire de Beton, Kanada, Montreal, 2004, pp. 25.
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Cvetkovska M., Radonjanin V., Lađinović Đ., Laban M.: Modelling approach of structural fire performance, 1. S-FORCE Knowledge FOr Resilient soCiEty, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 28-29 Septembar, 2018, pp. 17-24, ISBN 978-86-6022-093-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Radonjanin V., Malešev M., Laban M.: PASSIVE FIRE PROTECTION MEASURES IN BUSINESS CENTER - NIS, 13. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2018, pp. 170-175, ISBN 978-86-6211-112-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Ćirić D., Lukić I., Bulatović V.: ECO BUILD – CHALLENGES AND BUSINESS OPPORTUNITIES, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 300-304, ISBN 978-86-6022-031-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Malešev M., Radonjanin V.: INVESTIGATION OF THE AVAILABILITY OF BIOMASS ASHES IN AP VOJVODINA, 6. Contemporary Achievements in Civil Engineering, Subotica: Građevinski fakultet, 20 April, 2018, pp. 273-280, ISBN 978-86-80297-73-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radonjanin V., Laban M., Radeka M.: ECO BUILD - SUSTAINABLE USE OF WASTE MATERIALS FROM BIOMASS COMBUSTION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 282-289, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Lukić I., Šupić S., Bulatović V., Bukvić O.: ASSESSMENT OF RC STRUCTURE OF PART OF THE "TV-CENTER" RTV ON MISELUK IN NOVI SAD, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 369-378, ISBN 978-86-6022-070-9
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadonjanin, V., Malešev, M. (2004): Analiza svojstava "gotovih" reparaturnih maltera sa aspekta njihove primene pri sanaciji AB konstrukcija, Časopis "Materijali i konstrukcije", Br. 1 - 2, Beograd, 2004, str. 14-28.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadonjanin, V., Malešev, M. (2006): Sanacija i zaštita betonskih konstrukcija u praksi, Plenarno predavanje, VIII simpozijum "Korozija i zaštita materijala u industriji i građevinarstvu", YUCORR, Tara, maj 2006, str. 91-105.
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Radonjanin V., Al Malty A., Milovanović V.: Zeleni betoni-nove mogućnosti održivog građevinarstva, 12. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka i Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, 19-20 Maj, 2011, pp. 209-226, ISBN 978-86-7892-324-1
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu29.05.2013.
Vanredni profesorGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka29.05.2008.
DocentMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betonaFakultet tehničkih nauka20.11.2003.