doc. dr Biljana Carić


Nedostaje slika

dr Biljana Carić

Docent


Telefon021/485-2293
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 106

Biljana Carić (devojačko Rodić) je rođena 1971. godine  u Novom Sadu. Gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj”, smer matematika, završila je 1990. godine, sa odličnim uspehom, a zatim je upisala Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer diplomirani matematičar. Diplomirala je 17.03.1995. godine.
U novembru 1995. godine je upisala magistarske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer Diskretna matematika i programiranje. Položila je sve ispite predviđene planom i programom poslediplomskih studija sa prosečnom ocenom 9,67. Magistarski rad pod nazivom “O mreži klonova hiperoperacija” odbranila je 05.02.2002. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom’’Nepokretna tačka u metričkim i generalizovanim metričkim prostorima’’ odbranila je 26.02.2018.godine.

Od septembra 1995. godine zaposlena je na Departmanu za opšte discipline u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Držala je vežbe iz predmeta:Matematička analiza I (elektrotehnički odsek), Matematika 1 (saobraćajni odsek), Matematika 2 (saobraćajni odsek), Matematičke metode 4 (građevinski odsek), Matematička statistika (građevinarski odsek-master), Matematika 2(mehatronika). U letnjem semestru školske 1998/99. drzala je  vezbe iz Matematike 2 na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.
Izabrana je u zvanje Predavača, uža naučna oblast Matematika, 2009.godine. Držala je  predavanja na Osnovnim strukovnim studijama iz predmeta:
Matematika 2 (Softverske i informacione tehnologije),  Matematika (Elektronika i telekomunikacije), Matematika 2 (Obnovljivi izvori energije)

Učestvovala je na projektu “Veliki privredni sistemi i transfer tehnologije”(2006.) koji je sufinansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.
Od marta 2011. godine obavlja dužnost   Sekretara Katedre za matematiku.

Koautor je sledećih knjiga:
1. Novković M., Rodić B., Kovačević I., Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize I, FTN, Novi Sad, 1998.
2. Kovačević I., Novković M., Rodić B., Integralni račun realnih funkcija jedne realne promenljive, FTN, Novi Sad, 1998.
3. Novković M., Rodić B., Kovačević I., Zbirka rešenih zadataka iz Verovatnoće i ststistike, FTN, Novi Sad, 2004.
4. Likavec S., Žunić D., Carić B., Poslovna matematika, FIMEK, Novi Sad, 2008.
5. Kovačević I., Rodić B., Medić S., Testovi sa ispita iz Matematičke analize I, FTN, Novi Sad, 2003.
6. Novković M., Carić B., Medić S.,. Ćurić V.,  Kovačević I., Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 1, FTN, Novi Sad, 2017.
7. Kovačević I., Marić V., Ralević N., Novković M., Carić B., Medić S. Matematička analiza I-diferencijalni i integralni račun; obične diferencijalne jednačine, FTN, Novi Sad, 2017.
8. Kovačević I., Rodić B., Medić S., Ćurić V.,Testovi sa ispita iz Matematičke analize I, FTN, Novi Sad, 2017.
9. Kovačević I., Marić V.,Ralević N.,  Novković M., Rodić B., Medić S., Matematička analiza I-uvodni pojmovi i granični procesi, FTN, Novi Sad, 2017.

Docent
15.07.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač12.07.2013.01.05.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom01.07.2002.01.06.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Predavač09.06.2014.Katedra za matematiku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.Katedra za matematiku
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1995

O mreži klonova hiperoperacija

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2002

Nepokretna tačka u metričkim i generalizovanim metričkim prostorima

Doktorat

Matematičke nauke

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Fixed point of multivalued integral type of contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2015, ISSN 1687-1820
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Gajic Ljiljana, Stojakovic Mila, Caric Biljana. naziv: On Angrisani and Clavelli Synthetic Approaches to Problems of Fixed Points in Convex Metric Space, Abstract and Applied Analysis Volume 2014 (2014), Article ID 406759, 5 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/406759 (Article) , Abstract and Applied Analysis, 2014, ISSN 1085-3375
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDošenović (Žikić) T., Rakić D., Carić B., Radenović S.: Multivalued genralizations of fixed point results in fuzzy metric spaces, Nonlinear Analysis: Modelling and Control, 2016, Vol. 21, No 2, pp. 211-222, ISSN 1392-5113
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojaković M., Gajić Lj., Carić B.: Autori: Mila Stojaković, Ljiljana Gajić, Biljana Carić. Naziv: Fixed point and subfixed point for fuzzy mappings in generalized metric fuzzy spaces, Journal of Applied Mathematics, Article ID 254259, Journal of Applied Mathematics, 2013, Vol. 2013, pp. 1-11, ISSN 1337-6365
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDošenović (Žikić) T., Carić B., Takači A.: An example of a non-strong fuzzy metric for a t-norm T>Tp, 3. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 12-13 Maj, 2018, pp. 23-27
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniCarić B.: Fixed point theorem in G-metric spaces, 2. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 23-24 Jun, 2017
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStojaković M., Gajić Lj., Došenović (Žikić) T., Carić B.: Comment on Feng-Liu Fixed Point Theorem for Multi-Valued Caristi Type Mappings, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 19-23
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDošenović (Žikić) T., Carić B.: Fiksna tačka za kontrakciju integralnog tipa primenom altering distance funkcije, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 104-108
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSYM-OP-IS 2001, Beograd, 2001. J. Pantović, B. Rodić, G. Vojvodić, O potapanju mreža hiperklonova
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaCarić B.: Nepokretna tačka u metričkim i generalizovanim metričkim prostorima, 2018
(M72) Odbranjen magistarski radCarić B.: O mreži klonova hiperoperacija, 2002
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmet6. Novković M., Rodić B., Kovačević I., Zbirka rešenih zadataka iz Verovatnoće i statistike, FTN, Novi Sad, 2004.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmet4. Novković M., Rodić B., Medić S., Kovačević I., Zbirka rečenih zadataka iz Matematičke analize I, FTN, Novi Sad, 2003
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetKovačević I., Marić V., Novković M., Rodić B, Matematička analiza I-diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine, FTN, Novi Sad, 2000.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniManufacturing and management in 21st century, Ohrid, 2004, Ž. Avramov, M. Carić, B. Rodić, Entropy and stability of production systems
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorijska i primenjena matematika15.07.2018.
Asistent pripravnik RTeorijska i primenjena matematika09.06.2014.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka12.07.2013.
AsistentMatematika12.07.2010.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka06.10.2005.
AsistentMatematikaFakultet tehničkih nauka01.07.2002.