mr Klara Rafa


Nedostaje slika

mr Klara Rafa

SARADNIK ZA TEHNIČKU PRIPREMU NASTAVE


Telefon021/485-2172
E-mail
KancelarijaKabinet 204

Klara (Andraš) Rafa rođena je u Novom Sadu. Osnovnu školu "Jožef Atila" završila je školske 1987/88. godine, a prirodno – matematičku gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" 1991/92. godine u Novom Sadu. U školskoj 1992/93. godini upisuje se na Fakultet tehničkih nauka , smer Mehanika i mašinske konstrukcije. Osnovne studije uspešno je okončala 1998. godine, njen diplomski rad na temu Sinteza mehanizama iz oblasti mehanike mašina, ocenjen je najvišom akademskom ocenom 10. Na poslediplomske studije upisala se školske 1998/99. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Telematika, informacioni i komunikacioni sistemi. Godine 1998. zapošljava se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, odnosno na Katedri za informaciono- upravljačke i komunikacione sisteme, gde je izabrana u zvanje asistenta pripravnika. Magistarsku tezu pod naslovom Simulacioni pristup u procesu inženjerskog projektovanja uspešno je odbranila 2008. godine. Intenzivno je angažovana u nastavnim procesima na Fakultetu tehničkih nauka. Izvodila je i izvodi nastavu vežbanja na sledećim nastavnim predmetima: Automatizacija postupaka projektovanja, Računarske tehnologije i Razvoj proizvoda i programa rada. - Rezultati naučno – istraživačkog rada - Kandidat je objavio veliki broj stručnih i naučno – stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima.

SARADNIK ZA TEHNIČKU PRIPREMU NASTAVE
15.07.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom01.06.2008.01.05.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik23.09.2005.01.05.2008.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Tržište rada sss01.04.2001.01.09.2005.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Predavač23.05.2014.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Sinteza mehanizama

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Simulacioni pristup u inženjerskom projektovanju

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRafa Klara:The Simulation Approach in the Engineering Design Process, 4th International Conference RESEARCH AND DEVELOPMENT IN MECHANICAL INDUSTRY – RADMI 2004, Proceedings, Vol. 2., pp. 752. – 757., Zlatibor, Republic of Serbia, 31 August – 04 September 2004 ; ISBN 86-83803-17-1 ( HTMS );
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRafa Klara: Creating Virtual Worlds, 5th International Conference of Ph.D. Students, Miskolc, Proceedings, Engineering Sciences II, pp. 139. – 144., Hungary, University of Miskolc, 14 - 20 August 2005, ISBN 963-661-679-5;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović, V., Ostojić, G., Rafa, K.: Ergonomska analiza zahvata u manuelnim montažnim linijama, XIII Naučno-stručna konferencija, INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS’05, Novi Sad, Srbija i Crna Gora: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 07. – 09. septembar, 2005, Zbornik radova, str. 433. – 438., ISBN 86-7780-008-5;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstojić, G., Jovanović, V., Rafa, K.: Timsko projektovanje u savremenim uslovima, XIII naučno-stručna konferencija, INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS’05, Herceg Novi, Srbija i Crna Gora: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 07. – 09. septembar, 2005, Zbornik radova, str. 485. – 493., ISBN 86-7780-008-5;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Anderla, A., Rafa, K.: Principles and Methods of Mating and Constraints Definition in Computer Aided Assembly Design Processes, V međunarodni simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD ’08, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 15. – 16. aprila 2008, Zbornik radova, str. 029. – 036., ISBN 978-86-7892-104-9;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRafa, K., Anderla, A.: Modeling Different Configurations of Parts in the Solid Works Software, XIV naučno-stručna konferencija, INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS’08, Novi Sad, Republika Srbija: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 02. - 03. oktobar 2008, Zbornik radova, str. 253. – 258., ISBN 978-86-7892-135-3.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRafa, K., Krsmanović, C.:Modeliranje sistema PVC i Al roletni za spoljnu ugradnju, III skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD ’04, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 19. maj 2004, Zbornik radova, str. 157. – 162.;
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović,V., Rafa, K., Simić, M., Lazarević, M., Tašin, Z.:Computer Aided Design of the Base Part Holding Fixture in Assembly Process, III skup o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD ’04, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 19. maj 2004, Zbornik radova, str. 085. – 088.;
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović,V., Rafa, K.:Ergonomska analiza ljudskog rada u virtualnom okruženju, 31. Jupiter konferencija, Zlatibor, april 2005, Zbornik radova, Mašinski fakultet u Beogradu, str. 1.13 – 1.16, ISBN 86-7083-508-8.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemiUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemi28.05.2014.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemi23.05.2011.
Asistent pripravnik RInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka28.05.2008.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.05.2000.