Наставно научно веће ФТН-а


25.06.2014. - 14:25 
САСТАВ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА
СА МАНДАТОМ  1.10.2015. – 30.09.2018.


На основу члана 60 и 61. Статута Факултета Наставно – научно веће чине декан, продекани и шефови катедри. Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања у раду Наставно-научног већа, учествује 20 % студената које бира Студентски парламент Факултета. Седници Наставно-научног већа могу присуствовати без права одлучивања и друга лица која нису чланови већа. Имајући у виду наведено Наставно – научно веће чине:

1. проф. др Раде Дорословачки, декан
2. проф. др Драгиша Вилотић, продекан за наставу
3. проф. др Владимир Катић, продекан за финансије и шеф Катедре за енергетску електронику, машине и погоне
4. проф. др Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и шеф Катедре за хидротехнику и геодезију
5. проф. др Драган Шешлија, продекан за науку
6. Дејан Наћић, студент продекан
7. проф. др Павел Ковач, шеф Катедре за процесе обраде скидањем материјала
8. проф. др Слободан Табаковић, шеф Катедре за машине алатке, флексибилне технолошке системе и рачунаром подржане процесе пројектовања
9. проф. др Игор Будак, шеф Катедре за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко – инжењерске аспекте
10. проф. др Себастиан Балош, шеф Катедре за материјале и технологије спајања
11. проф. др Бранко Шкорић, шеф Катедре за технологије обликовањем и инжењерство површина
12. проф. др Милан Мартинов, шеф Катедре за инжењерство биосистема
13. проф. др Јован Дорић, шеф Катедре за моторе и возила
14. проф. др Зоран Милојевић, шеф Катедре за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољопривредно машинство
15. доц. др Александар Анђелковић, шеф Катедре за топлотну технику
16. проф. др Дамир Ђаковић, шеф Катедре за процесну технику
17. проф. др Маша Букуров, шеф Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе
18. проф. др Бојан Лалић, шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент
19. проф. др Бранислав Боровац, шеф Катедре за механтронику, роботику и аутоматизацију
20. доц. др Дарко Стефановић, шеф Катедре за информационо – комуникационе системе
21. доц. др Драгољуб Шевић, шеф Катедре за квалитет, ефективност и логистику
22. проф. др Дејан Убавин, шеф Катедре за инжењерство заштите животне средине
23. доц. др Дубравка Бојанић, шеф Катедре за системе, сигнале и управљање
24. проф. др Мирослав Хајдуковић, шеф Катедре за примењене рачунарске науке
25. проф. др Никола Теслић, шеф Катедре за рачунарске комуникације
26. проф. др Владимир Стрезоски, шеф Катедре за електроенергетику
27. проф. др Мирјана Дамњановић, шеф Катедре за електронику
28. проф. др Владо Делић, шеф Катедре за телекомуникације и обраду сигнала
29. проф. др Платон Совиљ, шеф Катедре за електрична мерења
30. проф. др Никола Ђурић, шеф Катедре за теоријску електротехнику
31. проф. др Ђорђе Лађиновић, шеф Катедре за конструкције
32. проф. др Милинко Васић, шеф Катедре за геотехнику и саобраћајнице
33. проф. др Милан Тривунић, шеф Катедрае за организацију и технологију грађења
34. проф. др Властимир Радоњанин, шеф Катедре за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција
35. проф. др Јелена Атанацковић – Јеличић , шеф Катедре за архитектуру и урбанизам
36. доц. др Весна Стојаковић, шеф Катедре за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму
37. доц. др Валентина Басарић, шеф Катедре за  друмске саобраћајне системе
38. проф. др Павле Гладовић, шеф Катедре за технологије транспортно логистичке система
39. проф. др Маринко Масларић, шеф Катедре за интермодални транспорт и логистику
40. доц. др Нинослав Зубер, шеф Катедре за машинске конструкције, транспортне системе и логистику
41. проф. др Мила Стојаковић, шеф Катедре за математику
42. проф. др Уранија Козмидис-Лубурић, шеф Катедре за физику
43. Ивана Мировић, шеф Катедре за друштвене науке
44. доц. др Ненад Граховац, шеф Катедре за техничку механику
45. проф. др Драгољуб Новаковић, шеф Катедре за графичко инжењерство и дизајн
46. проф. др Зоран Јеличић, шеф Катедре за аутоматско управљање
47. проф. др Бранко Милосављевић, шеф Катедре за примењену информатику
48. проф. др Мирослав Поповић, шеф Катедре за рачунарску технику
49. проф. др Радивоје Динуловић, шеф Катедре за уметност примењену у архитектури, техници и дизајну
50. проф. др Драгана Шарац, шеф Катедре за поштански саобраћај и комуникације
51. проф. др Ратко Обрадовић, шеф Катедре за анимације у инжењерству
52. доц. мр Јелена Јанев, шеф Катедре за уметност

СТУДЕНТИ:
53. Александар Копривица
54. Срета Јањић
55. Јован Рашковић
56. Бошко Васић
57. Раде Јеркић
58. Бобан Радовановић
59. Алекса Петровић