Наставно научно веће ФТН-а


25.06.2014. - 14:25 
САСТАВ НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА
СА МАНДАТОМ  1.10.2018. – 30.09.2021.


На основу члана 60 и 61. Статута Факултета Наставно – научно веће чине декан, продекани и шефови катедри. Приликом расправљања, односно одлучивања о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања у раду Наставно-научног већа, учествује 20 % студената које бира Студентски парламент Факултета. Седници Наставно-научног већа могу присуствовати без права одлучивања и друга лица која нису чланови већа. Имајући у виду наведено Наставно – научно веће чине:

1. проф. др Раде Дорословачки, декан
2. проф. др Драгиша Вилотић, продекан за наставу
3. проф. др Владимир Катић, продекан за финансије
4. проф. др Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом
5. проф. др Дарко Стефановић, продекан за науку и међународну сарадњу
6. Дејан Наћић, студент продекан
7. проф. др Миленко Секулић, шеф Катедре за процесе обраде скидањем материјала
8. проф. др Слободан Табаковић, шеф Катедре за машине алатке, флекс. технол. сист. и рачунаром подржане процесе пројектовања
9. проф. др Драган Рајновић, шеф Катедре за материјале и технологије спајања
10. проф. др Бранко Шкорић, шеф Катедре за технологије обликовањем и инжењерство површина
11. проф. др Миодраг Хаџистевић, шеф Катедре за метрологију, квалитет, приборе, алате и еколошко - инжењерске аспекте
12. проф. др Јован Дорић, шеф Катедре за моторе и возила
13. проф. др Маја Чавић, шеф Катедре за машинске елементе, теорију машина и механизама и пољопривредно машинство
14. проф. др Нинослав Зубер, шеф Катедре за конструкционо машинство, транспортне системе и логистику
15. доц. др Александар Анђелковић, шеф Катедре за топлотну технику
16. проф. др Дамир Ђаковић, шеф Катедре за процесну технику
17. проф. др Маша Букуров, шеф Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе
18. проф. др Бојан Лалић, шеф Катедре за производне системе, организацију и менаџмент
19. проф. др Драган Шешлија, шеф Катедре за механтронику, роботику и аутоматизацију
20. проф. др Драгољуб Шевић, шеф Катедре за квалитет, ефективност и логистику
21. проф. др Јелена Радонић, шеф Катедре за инжењерство заштите животне средине
22. проф. др Милан Мартинов, шеф Катедре за инжењерство биосистема
23. проф. др Миро Говедарица, шеф Катедре за системе, сигнале и управљање
24. проф. др Жарко Живанов, шеф Катедре за примењене рачунарске науке
25. доц. др Јелена Ковачевић, шеф Катедре за рачунарске комуникације
26. проф. др Зоран Јеличић, шеф Катедре за аутоматско управљање
27. проф. др Горан Сладић, шеф Катедре за информатику
28. проф. др Мирослав Поповић, шеф Катедре за рачунарску технику
29. проф. др Владимир Стрезоски, шеф Катедре за електроенергетику и електроенергетски софтверски инжињеринг
30. проф. др Борис Думнић, шеф Катедре за енергетску електронику и претвараче
31. проф. др Мирјана Дамјановић, шеф Катедре за електронику
32. проф. др Владо Делић, шеф Катедре за телекомуникације и обраду сигнала
33. проф. др Платон Совиљ, шеф Катедре за електрична мерења
34. проф. др Никола Ђурић, шеф Катедре за теоријску електротехнику
35. проф. др Ђорђе Лађиновић, шеф Катедре за конструкције
36. проф. др Митар Ђого, шеф Катедре за геотехнику и саобраћајнице
37. проф. др Милан Тривунић, шеф Катедре за организацију и технологију грађења
38. проф. др Властимир Радоњанин, шеф Катедре за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција
39. доц. др Игор Мараш, шеф Катедре за архитектуру и урбанизам
40. проф. др Весна Стојаковић, шеф Катедре за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму
41. проф. др Радивоје Динуловић, шеф Катедре за сценски дизајн
42. доц. др Слађана Милићевић, шеф Катедре за уметност
43. проф. др Валентина Басарић, шеф Катедре за друмске саобраћајне системе
44. проф. др Милица Миличић, шеф Катедре за технологије транспортно - логистичких система
45. проф. др Ђурђица Стојановић, шеф Катедре за логистику и интермодални транспорт
46. проф. др Драгана Шарац, шеф Катедре за поштански саобраћај и комуникације
47. проф. др Мила Стојаковић, шеф Катедре за математику
48. проф. др Уранија Козмидис – Лубурић, шеф Катедре за физику
49. Ивана Мировић, шеф Катедре за друштвене науке
50. проф. др Ратко Обрадовић, шеф Катедре за анимације у инжењерству
51. проф. др Ливија Цветићанин, шеф Катедре за техничку механику
52. проф. др Драгољуб Новаковић, шеф Катедре за графичко инжењерство и дизајн

СТУДЕНТИ:

53. Стефан Јањић
54. Милан Шаш
55. Марко Мијић
56. Јелена Нишић
57. Лука Куцурски
58. Владимир Петровић
59. Бојан Радовановић
60. Стефан Пејић